+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters, ds. H.J.Th. Velema (red.), Jaarboek 2015 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2015, 318 blz., € 11,60; cd-rom € 11,60; boek + cd-rom € 15,00.

Een meelevend kerklid weet het: net voor of net na Pasen verschijnt het Jaarboek. Dat is ook dit keer weer gelukt. De broeders redacteuren (die we hartelijk danken voor het vele werk) hebben geluisterd naar de wensen van de laatstgehouden generale synode: het jaarboek is nu anders ingedeeld. De gegevens van de plaatselijke kerken zijn niet meer particulier-synodaal en classicaal gerubriceerd, maar op alfabetische volgorde. Al kon ik met het voorgaande systeem ook prima werken, het moet gezegd dat dit makkelijker is.

Emeritipredikanten die geen preekverzoeken meer in overweging willen of kunnen nemen, hebben een klein golfje voor hun naam gekregen – uiteraard in overleg met hen. Dat kan inderdaad pijnlijke situaties voorkomen.

Natuurlijk zijn we benieuwd naar de statistieken. Die vallen opnieuw niet mee. We braken helaas opnieuw een record in de daling van het ledental: min 542. Het is hier niet de plaats om daar beschouwingen aan te wijden. Ds. Quant doet dat in zijn (zeer uitgebreide) jaaroverzicht wel, op een bescheiden manier. Het is vooral erg als leden de band met de kerk en met God doorsnijden. ‘Niemand kan dat met droge ogen aanzien’, zo merkt de redacteur terecht op.

Als we het ledental van de plaatselijke kerken vergeleken met dat van vorig jaar, is het opmerkelijk dat het aantal gemeenten dat een vrij forse daling in het ledental opliep, dit keer veel meer is dan het aantal gemeenten dat een redelijke groei doormaakte. Voor het eerst bleef zelfs op Urk de groei achter.

Het aantal gemeenten dat beneden de kritische grens voor het beroepingswerk komt, neemt ook toe. Combinatieberoepen zullen meer dan vroeger overwogen moeten worden.

Moeten we somberen? Nee. Al is er veel dat zorg geeft in een kleiner wordend kerkverband, het Lam regeert. De Heere Jezus werd ook in 2014 op zoveel plaatsen aangeprezen. Zijn Koninkrijk komt. Het is mooi dat het jaaroverzicht met dat perspectief eindigt.

Koert van Bekkum e.a., Nieuwe en oude dingen, Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 2013, 256 blz., € 19,90.

Deze bundel is bedoeld om resultaten van onderzoek, tussen 1999 en 2011 verricht vanuit de Theologische Universiteit Apeldoorn i.s.m. de Theologische Universiteit Kampen voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het onderzoek betrof ‘Historische processen en openbaring’. Hoe wordt er door deze universiteiten vanuit orthodox-gereformeerd perspectief Bijbelwetenschap bedreven? Het boek maakt dit goed zichtbaar in een twaalftal bijdragen (alsmede een introductie en een epiloog) van hoofdzakelijk christelijk gereformeerde en vrijgemaakt gereformeerde deskundigen. Het kan gaan over auteurschap van bepaalde bijbelse geschriften (zoals de vraag naar de eenheid van het boek Jesaja), over het verwerken van tradities en motieven binnen een bepaald Bijbelboek (zo in een artikel over het Exodusverhaal en de doop in I Petrus) of over een specifiek thema (bijvoorbeeld over het gebod de Kanaänieten uit te roeien). Wie wil weten hoe onze universiteiten zich bewegen op dit terrein, neme dit boek ter hand. Zeker voor ambtsdragers heel nuttig, onze toekomstige predikanten worden immers opgeleid in de sfeer van onderwijs die dit boek omgeeft.

Dr.M.J. Kater, Is daar IEMAND…?! Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 138 blz., € 9,95.

Dit boekje geeft in kort bestek veel inzicht in persoon en werk van de Heilige Geest, geschreven met het oog op jongere leden van de kerk. De ondertitel luidt “in gesprek over de heilige Geest”: inderdaad is te merken dat het de bedoeling is, jongeren niet alleen te helpen in hun eigen vragen maar ook gesprek met buitenstaanders aan te gaan. Het maakt dan ook deel uit van een reeks getiteld “Weerwoord”. De toon is afgesteld op de doelgroep. Het is echter geen gemakkelijk “behapbare” tekst, want nogal compact geschreven en omdat regel voor regel wel iets behartigenswaardigs wordt gezegd moet je goed bij de les blijven. Het boekje is ook rijk aan voorbeelden, maar soms werkt dat verwarrend, zoals op blz. 46 waar het beeld van Jezus als Aannemer (een bouwer) vervloeit in dat van Jezus als de nieuwe tabernakel (een gebouw).

Elk hoofdstuk wordt besloten met een samenvatting en leestips.

Ds. M.C. Tanis, Uit het Woord, 52 meditaties, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2014, 173 blz., € 15,95.

52 meditaties van een nestor uit ons kerkverband. Het is mooi om na ruim 60 jaren ambtelijke bediening zo eenvoudig, zonder enige opsmuk iets weer te kunnen geven van indrukken die Gods Woord heeft nagelaten. 52, dat is genoeg voor iedere week van het jaar. Zo is ook de opzet, want globaal wordt de gang van het kerkelijk jaar gevolgd. De meeste meditaties monden uit in een psalmvers.

Ds. A.C. Uitslag, Wie is aan U gelijk ? Uitg. Den Hertog, Houten 2014, 80 blz., € 9,90.

Ds. Uitslag heeft een aantal artikelen over Gods eigenschappen die hij eerder schreef voor de jongerenrubriek van de Gezinsgids omgevormd en uitgewerkt. Het resultaat is een voor jongeren (16+) aansprekend boekje geworden. Aansprekend in dubbele zin: goed op de doelgroep afgestemde taal en appellerend. Na elk hoofdstuk volgen 3 stellingen die prikkelen tot verder doordenken of onderling gesprek.

Dr. C. Houtman, Kinderkerk en kinderpreek, Uitg. Groen, Heerenveen 2013, 277 blz., € 24,95.

Dit boek is het resultaat van een grondige studie naar de geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland. Er wordt vermeld hoe gepreekt werd over bekende teksten betreffende kinderen uit OT en NT, de christelijke feestdagen en Oud- en Nieuwjaar. Aandachtspunten hierbij zijn de opvoeding tot deugdzame burgers, de samenleving in die periode gekenmerkt door sociale armoede, kindersterfte en weeshuizen. Ook de verschillende accenten na de Afscheiding en Doleantie komen aan bod. Verder bevat dit boek uitvoerige registers met Bijbelteksten en voorgangers. Het is een interessant boek, dat bij mij de vraag oproept hoe ons nageslacht zal oordelen over onze benadering van kinderen in het kerkelijk leven. Hierbij denk ik aan de oproep tot bekering, het Jezusbeeld als de goede Herder, je bent een parel in Gods hand en de keuzen van tieners in het volgen van Jezus zoals bij EO- jongerendagen.

Catechesemethode, GELOOF.NU, Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2014, 97 blz., € 16,90.

Het betreft hier een onderdeel van de catechesemethode Geloof.nu, namelijk het tekstboek bij deel 4. Er is ook een aparte handleiding met cd-rom verkrijgbaar. In 20 lessen wordt aandacht besteed aan de uitverkiezing en de daaruit voortvloeiende onderdelen van de heilsorde: roeping en wedergeboorte, geloof en bekering, rechtvaardiging, heiliging, volharding en verheerlijking. Verder wordt het Heilig Avondmaal besproken, het lid zijn van de gemeente en de plaats van de christenjongere in de maatschappij. Een degelijke methode waarin aandacht is voor basiskennis, en de verwerking hiervan op een moderne manier die jongeren zal aanspreken. Aanbevolen ter kennisname bij allen die bij de catechese zijn betrokken.

A. Baars, Spiritualiteit in de oude Kerk. Lessen voor nu, Uitg. Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische stemmen. Baarn, 2014/2, 62 blz., €4,30.

Een bekende schrijver, een bekende serie. Werkelijk een erg mooi boekje om te lezen. Het geeft in kort bestek inzicht in de spiritualiteit van de oude kerk (via de hoofdstukjes ‘martelaarschap’, ‘werfkracht’, ‘ascese’ en ‘liturgie’). Het onderwerp wordt bovendien heel praktisch doordat de lijnen worden doorgetrokken naar christen-zijn en missionair gemeente-zijn van vandaag. Waardevol! En let op de prijs: dit boekje biedt veel, voor bijna niks. Om het oudkerkelijk te zeggen: Tolle, lege!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.