+ Meer informatie

Gods Woord niet gebonden

4 minuten leestijd

Wat een verzet is er toch tegen de machtige boodschap van het Woord Gods. Dat is al begonnen in het paradijs. Het zet zich de eeuwen door voort. En het zal nog toenemen naarmate het einde van deze wereldbedeling nadert. Ook in ons teksthoofdstuk zien we het. De hogepriester en de Sadduceeën hebben uit nijdigheid de apostelen in de gevangenis gezet. De apostelen hadden namelijk getuigenis gegeven van de opstanding van de Heere Jezus. Met grote kracht. En vele tekenen en wonderen hadden hun prediking bevestigd. Maar met brutaal geweld wordt geprobeerd de verkondiging van het Woord te stuiten. Doch een engel des Heeren opent 's nachts de deuren van de gevangenis. Hij leidt de apostelen uit en draagt hen op, de Woorden des Levens opnieuw in de tempel te brengen. En de volgende morgen treffen de gerechtsdienaars hen niet meer in de gevangenis aan, maar op het tempelplein. Druk doende het volk te leren.

Wat een bijzondere zorg draagt God voor Zijn Woord. En hoe waakt Hij over de verbreiding daarvan. Toen en nu! De dienstknechten des Heeren mogen dan een ogenblik tot zwijgen gebracht zijn, maar God verlost hen. En ook al moeten nu soms verkondigers omwille van het Evangelie het leven laten, toch blijkt God er telkens verschillende voorhanden te hebben om de lege plaatsen in te nemen. Hier worden de apostelen door God Zelf uit de gevangenis gehaald. In dit geval niet met groot geweld, maar door een engel. Deze leidt ze in stilte uit en sluit zelfde deuren van de gevangenis weer. Zonder ophef en drukte zorgt de Heere voor de voortgang van Zijn Woord. Ondanks alle vijandschap en tegenstand. Het Woord Gods blijkt niet gebonden te zijn. Door niets en niemand. Het lijkt zo vaak anders, maar het zet zijn zegevierende loop voort met een indrukwekkende kalmte. Hoeveel pogingen zijn er door de eeuwen heen al niet ondernomen om het tot zwijgen te brengen. Maar telkens tevergeefs. Het Woord des Heeren blijkt niet te stuiten. Wat is dat bemoedigend en vertroostend, ook vandaag. In Christus' hand zal het de Raad des Heeren vervullen. Het zal alles doen wat Hem behaagt. Nooit zal het ledig tot Hem wederkeren.

Hebt u die allesoverwinnende kracht van de waarheid Gods al ervaren? Of handhaaft u zich nog steeds tegenover God in uw duister en leugenachtig zondaarsbestaan? O, verneder u dan toch onder Gods krachtige Woord! Wie zal de toekomende toorn ontvlieden als we op dat Woord der zaligheid geen acht geven?! Wie zal God in gerechtigheid aanschouwen als we die enige Naam verwerpen?! Nóg wordt Hij u verkondigd tot uw eeuwig behoud! Maar hoe lang nog? Dat Woord des Levens weet ook nu nog harde harten te verbreken. Het weet ook nu nog een verslagen geest op te richten. Het weet ook nu nog een zondaarshart met God te verzoenen door het geloof in Christus. Zijn Woord in de kracht des Geestes blijkt onwederstandelijk te zijn in zondaren die verordineerd zijn tot het eeuwige Leven!

Kinderen des Heeren, verwondert u dan ook om de kracht van dat Woord in uw leven. Het was toch een en al verzet van binnen toen dat Woord in uw ziel klonk?! En waaraan is het dan te danken dat het onze tegenstand brak en nog steeds breekt? Dat het heerschappij ging voeren in ons leven? Dat het een Woord van eeuwige zaligheid werd? Dat is toch alles te danken aan de Zaligmaker Zelf?! Aan Hem Die door Gods rechterhand verhoogd is tot een Vorst des Levens om te geven bekering en vergeving der zonden! Hij was het Die 's Vaders welbehagen daarin uitvoerde. Niets van ons deed mee. Daarom geen roem in het schepsel. Maar alle eer en roem aan Hem gegeven! En waar de eer en de majesteit van Hem ons lief is, zal er ook het gebed zijn. Het gebed om de voortgang van Zijn Woord. Het gebed van de Jeruzalemse gemeente: „En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijdmoedigheid Uw Woord te spreken." Want nergens verblijden we ons toch meer in dan dat het Woord Gods wast, het getal der discipelen vermenigvuldigt en... de Koning Zijn eer krijgt!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.