+ Meer informatie

CONTOUREN VAN HET KONINKRIJK GODS, GEZIEN IN CONTRAST

8 minuten leestijd

In een scherp contrast van licht en donker krijgen dingen soms een onverwachte helderheid. Zo worden in de röntgenfotografie contrastmiddelen gebruikt om scherper zichtbaar te maken, wat men ergens in het verborgen inwendige wil zien. Het is, schat ik, bijna een jaar geleden nu dat ik ergens een beschrijving aantrof van de organisatie van het islamitische terreurnetwerk Al Qaida, die mij juist in het contrast een beeld gaf van dingen die uit de Bijbel bekend zijn over het Koninkrijk Gods. Ik meende een duidelijke gelijkenis te bespeuren tussen wat ik las over Al Qaida en bepaalde kanten van Gods openbaring over het Koninkrijk der hemelen. Ik kan me voorstellen dat deze vermeende gelijkenis de lezer van Ambtelijk Contact op voorhand tegenstaat: Al Qaida is een verfoeilijke organisatie. Toch heeft niemand minder dan onze Here Jezus zelf ooit óók aspecten van het Koninkrijk belicht met gebruikmaking van een ‘aanstootgevende’ gelijkenis. Ik bedoel dan de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. De dubieuze handelwijze van een dubieus man moet ons wijsheid leren die past bij nota bene Gods Koninkrijk! Gelijkenis is misschien ook hierom niet zo vreemd, omdat het de boze eigen is de werken Gods te imiteren. Toen satan Jezus kwam verzoeken in de woestijn, bood hij Hem ook de koninkrijken der aarde aan. Hij liet het daarbij dus voorkomen, alsof hij alle macht daarover bezat. Een zekere macht kon hem trouwens ook niet ontzegd worden.

Wat viel mij op?

ONGRIJPBAAR

Allereerst, dat de organisatie van Al Qaida overeenkomst vertoont met Gods Koninkrijk juist op het punt van het ongrijpbare. Dat ongrijpbare, dat het soms zo moeilijk maakt om uit te leggen wat het Koninkrijk van God eigenlijk is en waarin het bestaat. Bij een koninkrijk zijn wij vanzelfsprekend geneigd om allereerst te denken aan een begrensd gebied, waar iemand het bewind over voert. Bij Gods Koninkrijk lijkt daar totaal geen sprake van te zijn, terwijl het tegelijkertijd toch ook ‘nabij’ heet te zijn. Hoe is dat mogelijk? De organisatie van genoemd terreurnetwerk geeft — in contrast — verheldering. Het is een in werkelijkheid bestaande organisatie, maar niet een duidelijk aanwijsbare. Soms lijkt het volstrekt afwezig; tegelijkertijd is het een macht die vele gemoederen bezig houdt.

PROPAGANDA

Er is ook overeenkomst op het punt van propaganda. Al Qaida zendt onophoudelijk signalen uit, soms meer rechtstreeks, soms via allerlei tussenlagen. De organisatie is er zonder meer op uit, medestanders te verwerven en toe te rusten. Het woord ‘rekrutering’ kan hiervoor zelfs gebruikt worden. Ditzelfde geldt ook van het Koninkrijk van God. Het evangelie van het Koninkrijk gaat steeds de wereld door. Het zoekt harten te winnen en onderdanen van het Koninkrijk worden onderwezen in de grondbeginselen van het Rijk. Zij ontvangen richtlijnen om volgens de regels van het Koninkrijk te leven in de wereld.

Tekenen

Soms manifesteert Gods Koninkrijk zich met duidelijke en haast onmiskenbare tekenen. Wij kunnen denken aan bv. genezingen, wonderbare uitreddingen of opwek kingen waardoor velen, soms onverwachts en binnen verwonderlijk korte tijd, gegrepen worden door en uitkomen voor het Koninkrijk. Ditzelfde valt te zeggen voor Al Qaida. De afgelopen jaren brachten soms wereldschokkende gebeurtenissen, waarbij de naam Al Qaida niet meer van de lippen was. Al Qaida liet zogezegd “visitekaartjes” achter en niemand kon macht en werking ervan ontkennen. Soms bleek duidelijk, hoe er hier en daar sterke sympathie voor het terreurnetwerk was gegroeid.

TOTALITARISME

In wezen staat Al Qaida voor een totalitair systeem. Aanhangers ervan azen op niets minder dan de wereldheerschappij, hoe dwaas dit ook mag lijken in de ogen van anderen. In hun optiek is de tegenwoordige wereld grotendeels onder beheersing van satanische machten en Al Qaida wil deze bestrijden. Heel de wereld zal moeten buigen voor de god van de leider(s). Zo’n visie is christenen niet onbekend. Het lijkt bedrieglijk veel op de aanspraken van het Koninkrijk der hemelen. God regeert, Hij is de Ene en Eeuwige. Zijn heerschappij gaat over alles. ‘Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, uw heerschappij is over alle geslachten’, zegt Ps. 145. De makers van afgodsbeelden zullen smadelijk afdruipen, profeteert Jesaja in Jes. 45: 16. Alle knie zal zich ooit moeten buigen, goedschiks hetzij kwaadschiks.

ONGEORGANISEERD IN ORGANISATIES

Het is niet duidelijk in welke mate Al Qaida georganiseerd is. Soms wordt de indruk gewekt, dat er nauwelijks organisatie bestaat. Sommigen spreken liever van een ‘beweging’ dan van een ‘organisatie’. Niemand kan bijv, om maar iets te noemen, lid worden van de organisatie. Ook is er geen aanwijsbaar adres. Anderzijds zijn er allerlei organisaties in allerlei landen die handelen in sympathie met Al Qaida of zich laten leiden door sterk verwant gedachtegoed. Deze organisaties hebben vaak wel degelijk een adres en men kan zich erbij aansluiten. Iets dergelijks geldt ook het Koninkrijk van God. Men kan er deel van uitmaken zonder hier op aarde aanwijsbaar ergens te staan ingeschreven. Men kan erbij horen, zonder dat dit juridisch aantoonbaar is. Tegelijkertijd telt de wereld talloze kerken. Kerken vallen niet samen met het Koninkrijk. Toch staan ze onder beheersing van het Koninkrijk. Van een kerk kan men aanwijsbaar lid zijn.

HOOFDKWARTIER ONBEKEND

Waar zetelt de leiding van Al Qaida? Wist men het maar! Het centrum is verborgen. Ook dat is te zeggen van het Koninkrijk der hemelen. Wie zegt dat de Koning regeert in de hemel, heeft volkomen gelijk, maar kan toch niet aangeven waar die hemel is. De hemel is een verborgen plaats voor ons mensen. Maar het zou uiterst onverstandig zijn te doen, alsof er geen hemel bestond. De hemel is het regeringscentrum van waaruit Gods Geest ontzagwekkend grote invloed heeft op deze aarde.

PERSOONSGEBONDEN

Al Qaida wordt altijd in één adem genoemd met de persoon van Bin Laden. Met hem staat of valt het netwerk. Hij geldt voor velen als held en heeft voor hen een charismatische uitstraling. Soms sprak hij boodschappen in die op geluidsband of video verspreid werden. Deze boodschappen hadden grote impact op de aanhangers. Ook het Koninkrijk der hemelen is gebonden aan een persoon. Wij denken aan de persoon van Jezus, Gods Zoon. Jezus is voor aardbewoners door de Vader in de hemel als het “gezicht” van het Koninkrijk in de wereld gezonden. Wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien. In zijn persoon kon de nabijheid van het Koninkrijk verkondigd worden. Het Koninkrijk is in deze bedeling op geen enkele manier los te denken van Jezus, die Heer en Heiland der wereld is. De binding aan zijn persoon komt op zeer markante wijze tot uitdrukking in het avondmaal. Daarin zijn de tekenen van zijn reële presentie. Vooral uit die vorm van toenadering put het volk van het Koninkrijk bijzondere kracht. Dit sacrament kan gezien worden als een soort ‘veldteken’ van de reëel tegenwoordige Aanvoerder. ‘Schaart u om de Goede Herder’, zingt een vroeger onder Hernhutters geliefd lied.

TWIJFEL OMTRENT HET LEVEN VAN DE GROTE LEIDSMAN

Van tijd tot tijd wordt twijfel geuit of Bin Laden eigenlijk nog wel leeft. Ijverig is al vele jaren jacht op hem gemaakt. Hij wist zich schuil te houden in uitgestrekt en onherbergzaam gebied. Lange tijd achtereen hoort men niets van hem en als er iets te horen valt is er de vraag naar de echtheid. Soms wordt gedacht, dat de aanhangers niets dan een mythe in stand houden. Ook het leven van de Heer van het Koninkrijk wordt betwijfeld en dat al vele eeuwen. Velen menen dat Hij al lang niet meer leeft, maar zijn aanhangers betwisten dat. Volgens hen is Hij opgewekt uit de dood! Zijn verblijfplaats is niet te vinden, want Hij is opgevaren naar een weids en voor ons ontoegankelijk gebied.

AANSLUITING OP HFT NETWERK

Het is niet moeilijk om — m.n. via het internet — aan te sluiten op het netwerk dat gedachtegoed van Al Qaida verbreidt. In elk land kunnen mensen zomaar inhaken. Ze kunnen zich voeden en laven aan allerlei bronnen van informatie, bezieling en bemoediging. Daarom kunnen zich zomaar rekruten ontpoppen op in theorie zelfs de meest ongedachte plekken in de wereld. Daaronder zullen er zijn, die zich graag actief in dienst stellen van de terreur.

Ook het Koninkrijk Gods ziet graag onderdanen in zijn dienst. Er zijn talloze kanalen waarlangs zij geïnstrueerd kunnen worden. Het gros van de lezers van Ambtelijk Contact mag gezien worden als ambtdragers in de dienst van het Rijk. Zij laten zich toerusten via het door de Heer der Kerk gevormde lichaam. Dat is de kerk met al haar organisatie en m.n. de kanalen van verkondiging en catechese. Het is m.n. voor ambtsdragers van levensbelang om de aansluiting die hun Heer biedt steeds zelf ook te zoeken!

Ds. H. de Bruijne (1957) is predikant van de gemeente van Utrecht-Centrum

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.