+ Meer informatie

Rondom kerk en staat

4 minuten leestijd

Wij hebben al eens bezien, dat in ons land het Huis van Oranje de Kroon draagt. Dit ligt in onze historie verankerd, die teruggaat tot Prins Willem de Zwijger en in art. 10 der Grondwet wordt Willem Frederik genoemd met zijn wettige nakomelingen. Deze erfopvolging is in de Grondwet precies geregeld; ze is nogal ingewikkeld. Ook wat de commissie tot Grondwetsherziening hier aanbeveelt eist veel studie. Zover wij hebben kunnen nagaan bedoelt die commissie de réchten van het Oranjehuis nog nader te beveiligen in de erfopvolging, hetgeen ons uiteraard verheugt.

Men bedenke hierbij, dat wij na ISIS hadden: Koning Willem I, Koning Willem II en Koning Willem III. De zonen van Willem III stierven; hij sloot een tweede huwelijk met Koningin Emma; toen is Koningin (thans Prinses) Wilhelmina geboren. Deze heeft slechts één kind, een dochter, onze Koningin Juliana, die nu de Kroon draagt.

Wanneer men de Grondwet herziet, heeft ook de tijd ivecr gesproken: Onze Koningin heeft vier dochters. Op de oudste hunner zal de Kroon moeten overgaan; verder kan men niets voorspellen, maar vóór alles moet gewaakt, dat de Kroon niet op een vreemde vorst overgaat. Er zijn in de groei ener familie allerlei variaties mogelijk; de rechten tot de troon moeten steeds weer duidelijker omschreven worden. Alle denkbare situaties zijn door de commissie onder het oog gezien, zelfs is gedacht aan het gebeuren van een dodelijk ongeluk. Kinderen, behoren tot het huis van de vader, maar waar het de Troon betreft moet, zover men als mensen dat kan, er voor gezorgd worden dat deze door een Prinses van Oranje wordt bezet indien er geen zonen zijn. Het Nederlandse volk wil dit ook niet anders. Intussen, wij moeten nog afwachten wat de Begering bij Grondwetsherziening aan de Kamers zal voorstellen. Zeer onlangs is met het maken van een nieuw Statuut voor de Antillen en Suriname nog gebleken, dat de Regering daarin van de Grondwet afweek. Eerst was notabene in het ontwerp sprake van de Kroon „opgedragen" aan Koningin Juliana. II.M. echter erft die Kroon; heeft er r c c h t ov-Dr Schouten en de leden der S.G.P. (met 16 anderen) stemden er dan ook tegen. liet is een ingewikkelde juridische kwestie. Prof. Gerbrandie was er niet, die zou, denken wij, anders verbeten te keer hebben gegaan. En in dc Eerste Kamer zal zeker Prof. Gerritson zijn woordje nog wel doen. Voor dit Statuut is niet de meerderheid (de helft plus ecu) der uitgebrachte stemmen nodig maar: twee-derde van het aantal stemmen.

Oranje en Nederland behoren bijeen; zo heeft God de historie tot heden geleid. Dit is in de Grondwet vastgelegd en een Grondwet moet beslist niet bij minder dan 2/3 der stemmen veranderd worden. Het is meer dan een of andere wet of politie-verordening.

liet is teel waar dat wij niet precies kunnen nagaan welke de invloed van de Koningin op de wetgeving is; het overleg tussen Haar en de ministers is immers geheim, maar dat die invloed er is, staat vast.

Het past dus niemand om, als de socialisten, een koningshuis maar als een ornament te zien. Het is dc Heere die de geschiedenis leidt en al was al twee maal Oranje van Nederland gescheiden; zij kwamen weer terug!

Wel moet erkend dat dc positie van de Kroon in de laatste 75 jaar veranderd is. Een alleen-heersend despoot mogen we niet begeren, een alleenheersende Volksvertegenwoordiging evenmin. Er moet over er, weer goede verstandhouding en evenwicht zijn. Het Staatsrecht ontwikkelt zich blijkbaar onder de leringen der juristen en door cle loop der volksovertuiging. liet gaat al weer over het gezag; waar komt dat vandaanP

Immers van God, Die het de Overheden gecjt. Zo is dit een verantwoordelijke positie, zo voor Koningin als Ministers, zo in politiek als in Rechtspraak. Wie zijn land oprecht zonder bijbedoelingen dient, offert er al zijn krachten aan op. De verantwoordelijkheid zal zeker vaak zwaar drukken. En wie uit beginselen leeft, moet er voor vechten en bereid zijn er voor onder te gaan. Hadden wij maar veel van die mensen, ook in hogere kring, die naar Gods gebod zich altijd wilden richten. Maar hoe dit in 't afgetrokkens ook zij, voor Koningen en Overheden behoort, naar des Apostels woord, gebeden te worden. Zeer zeke: in de openbare gebeden in de samenkomst der Gemeente. De Kerk van vroeger eeuw deed dit dan ook, zie dc formulieren in Uw kerkboek. 1 Tim. 2 : 1 en 2: mekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. opdat wij een gerust: n stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

En in Paulus dagen was het met de koningen niet bijster goed gesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.