+ Meer informatie

DE HEERE GEEFT DEN MOEDEN KRACHT

3 minuten leestijd

Dat is het, waarin juist de Heere Zijn grote trouw bewijst. Dat is het wat de gemeente zingt: „Gij zijt de heerlijkheid hunner sterkte. en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden” (ft. 89:18). Voorwaarts, voorwaarts moeten wij, hier is geen rust! Hij, Die ons bij de hand heeft gegrepen, wil ons door alles heen hebben. Het is Zijn eigen werk. Het is Zijn welbeproefd voornemen,het voornemen Zijner genade: „Dit volk heb Ik Mij — te Mijner eer — geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen” (jes. 43 : 21).

A1 mogen wij nu zo moede zijn, dat ons de ogen zijn toegevallen, zodat wij niets meer zien, en zo machteloos, dat wij geen lid meer verroeren kunnen, Hij weet ons wel opeens een „sta op en eet” toe te roepen; en willen wij uit loutere mismoedigheid niet meerhoren wat ons Zijn engel zegt, dan heet het ten tweeden male: „Sta op”, en er is ons een tafel gedekt in zulk een woestijn, en opnieuwwordt ons het Woord geopend, zodat wijweder veertig dagen en veertig nachten kunnen voortgaan door de kracht dezer spijze (1 Kon. 19 : 5 en 7). Dat is Zijn kracht, waarmede Hij Zijn moeden sterkt, waardoor Hij ons kracht verleent, — duizend goede en genadige woorden. De Schrift ligt weder open voor ons, zodat wij niet omkomen in onze ellende, vertwijfeling, nood, angst en verdrukking. Datis de kracht, waarvan de apostel spreekt, als hij schrijft: „Opdat gij moogt weten, welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn Rechterhandinde hemel” (Ef. 1 : 19en20). Hij geeft ons een woord, voortkomende uit Zijn hart, uit Zijn genade en liefde, tegen de zonde, zodat wij het hoofd opheffen, endeversaagdheid desharten geweken is voor zulk een licht englans Zijner genade. Hij geeft ons een woord tegen elke nood, zodat wij door elke verdrukking heenbreken, als ware het een spinneweb; een woord tegen elke onderdrukker, zodat het heet: Waar is dan de grimmigheid des benauwers? (Jes. 51 : 13), een woord tegen al het zichtbare, tegen duivel en dood, zodat het heet: „Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?” (1 Kor. 15 : 55).

En het is Hem nietgenoeg, dat Hij ons kracht geeft in onze vermoeidheid, Hij vermenigvuldigt ons ook de sterkte. Hij maakt ons hart volkomen vast door Zijn genade, zo vast, dat er wel eens te veel genade en te veel troost is, zodat wij het niet kunnen uithouden en vol hemelse verrukking zijn, dat wij zulk een sterke God hebben, Die zo doorbreken kan (Micha 2 : 13).

Uit een preek over Jesaja 40 : 28-31.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.