+ Meer informatie

AAN ONZE MILITAIREN.

2 minuten leestijd

AAN ONZE MILITAIREN. Ons is ter oore gekomen, dat op vele plaatsen onze militairen in groote moeilijkheden gekomen zijn in verband met de vaccinatie. In vele gevallen, waarin onze jongens geweigerd hebben deze bewerking te ondergaan, heeft men getracht zoodanige pressie uit te oefenen, dat ze zouden bezwijken. Zoo trachtte men in één geval de geuite bezwaren van haar kracht te berooven door te zeggen: .Ge weigert omdat ge niet moogt van Ds. Kersten".

Neen, mijn vrienden, zoo is het niet. We staan niet afwijzend tegenover de vaccinatie omdat Ds. K. het zegt, al mogen we dankbaar erkennen, hoe deze steeds de strijd gevoerd heeft tegen de verplichte vaccinatie.

Zeg ook niet zonder meer „Ik heb gewetensbezwaar". : Immers ons geweten op zichzelf is geen goede maatstaf voor ons doen en laten, maar alleen in zooverre we onze conscientie gebonden weten aan Gods Woord.

Welnu, dat Woord leert ons duidelijk, dat God als de Schepper en Onderhouder van alle dingen, ons alles (dus ook gezondheid en ziekte) als uit Zijne Hand doet toekomen (Cat. vr. 27). Door ons over te geven aan deze bewerking, strijden wij tegen Gods Voorzienigheid, dus tegen Hem Zelf. Wie zich in zijn geweten aan Gods Woord gebonden weet, mag met vrijmoedigheid daarvan getuigen en heeft ook het recht om met alle beslistheid te weigeren.

Maar alweer moeten we U er op wijzen, dat ook in dit opzicht Uw geheele dienstleven in overeenstemming moet zijn met Uw belijdenis. Wees getrouw in het vervullen van Uw dienstplicht met onderwerping in alle dingen die betamelijk zijn. Zie de grens in Hand. 5 : 29. Dan moogt ge ook verwachten dat met Uw bezwaren in dit opzicht rekening gehouden wordt. Maar anders hebt ge geen recht van spreken.

Deputaten voor Correspondentie met de Hooge Overheid hebben inmiddels audientie aangevraagd bij den betrokken minister in verband met deze zaak. Bovenal zou het een voorrecht zijn, wanneer zij, die uit genade de weg tot het Hoogste Hof hebben leeren kennen, deze zaak mochten opdragen in het gebed. In den bezettingstijd is het in Zeeland gebleken bij een dergelijke zaak, wat het gebed van Gods Volk vermag, wanneer de eere Gods op het hart gebonden wordt.

Vrienden, de Heere geve U getrouwmakende genade!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.