+ Meer informatie

VOOR ONZE Militairen

8 minuten leestijd

DE VACCINATIE

In een van mijn artikelen heb ik beloofd terug te komen op de inenting van militairen, zodra mij iets naders bekend zou zijn.

Hoewel nog steeds niet alle gegevens bekend zijn geloof ik dat het toch verstandig is om een artikel aan deze, voor onze jongens zo belangrijke kwestie te wijden.

Met e.v. vragen over dit vraagstuk moet je nog maar wachten tot dat hierover een Legerorder is verschenen. Ik put dus uit andere bronnen maar ik laat er direct op volgen: die zeer betrouwbaar zijn.

Of de wet op de immunisatie al van kracht is weet ik niet. Het plan was om de wet op 28 Aug. j.1, in het staatsblad op te nemen en je weet: dan pas is een wet van kracht. Waarom gebruikt men toch het woord „immunisatie". Waarom toch overal die vreemde woorden. Daar zullen genoeg mensen zijn die de betekenis van dit woord niet kennen. Immunisatie wil zeggen: onvatbaar maken. In de spreektaal zeggen we: Die is er erg vatbaar voor en die andere is niet vatbaar. Met de wet immunisatie militairen bedoelt men de wet op de inenting militairen. Zodra die wet van kracht is zijn alle militairen zowel beroeps als dienstplichtigen verplicht zich te laten inenten. Ook dus cle militairen die tot op heden nog vrijgesteld waren van inenting omdat ze van hun kerkeraad een bewijs hadden dat ze gewetensbezwaren hadden en dat hun kerkformatie het in strijd achtte met de belijdenis dier kerk.

Deze verklaringen zijn niet meer geldig.

Toch laat de wet nog de mogelijkheid open om vrijstelling van de inenting te verkrijgen. We kunnen en moeten hiervoor de regering dankbaar zijn al w 7 ordt het voor onze jongens steeds moeilijker. Ik kom daar straks nog wel even op terug.

Uit het bovenstaande kan het een ieder duidelijk zijn dat ieder militair die gewetensbezwaren heeft om zich te laten inenten pogingen moet aanwenden om alsnog een bewijs van vrijstelling te verkrijgen. Nu heeft de wet ook de mogelijkheid geopend dat ouders van minderjarige militairen een verzoekschrift richten tot de Minister van Oorlog en Marine om vrijstelling te verkrijgen van inenting.

Resumerende is het dus zo:

le Een meerderjarig militair dient zelf een verzoekschrift in;

2e voor een minderjarig' militair dienen de ouders een verzoekschrift in.

Over dit laatste punt een enkel woord. Aïs de minderjarige militair geen bezwaar heeft tegen inenting doch zijn ouders wel, en deze laatsten dienen een verzoekschrift in dan mag de jongen toch niet ingeënt worden.

Hebben de ouders van de minderjarige geen bezwaren doch de minderjarige zelf wel, dan kan ook hij een verzoekschrift indienen en dan mag hij niet worden ingeënt.

De verzoeken van de minderjarige en van zijn ouders kunnen elkaar dus niet doorkruisen. Deze verkrijging' tot vrijstelling wordt genoemd in art. 5 van die w r et. Voorts lezen we in dit artikel:

„De minister beslist op dit verzoekschrift na advies van een door hem of namens hem ingestelde Commissie. Bij erkenning van de gewetensbezwaren door de minister, wordt de militair blijvend van de immunisatie vrijgesteld. Van de dag af, waarop het verzoekschrift is ingediend, tot de dag, waarop de beslissing door de minister is genomen, wordt de immunisatie achterwege gelaten."

Dit is een zeer belangrijk artikel. Als ik goed ben ingelicht zullen op 1 Oct. a.s. weer vele jongens voor eerste oefening onder cle wapenen komen. Het is voor deze jongens dus zeer kort dag. Is de jongen minderjarig dan geldt dit natuurlijk ook voor de ouders. Wilt ge vrijstelling van inenting dan moet ge nu zonder uitstel onmiddellijk een verzoekschrift indienen om vrijstelling te verkrijgen. Het zou misschien niet ondienstig zijn om je kerkeraad van de indiening van zo'n verzoek op de hoogte te brengen en haar een eenvoudig bewijsje te vragen dat zij kennis heeft genomen van de indiening van uw verzoek. Men zou de indiening in twijfel kunnen trekken en misschien ware dit te voorkomen door afgifte van een bewijs door de kerkeraad. In art. 5 van de Wet staat toch, dat na de indiening van zo'n verzoekschrift en vóór de beslissing door de minister is genomen geen inënting mag plaats vinden. Dat is zeer belangrijk. Dit geldt niet alleen voor jongens die voor het eerst in dienst moeten, doch deze regeling geldt ook voor militairen die met groot verlof zijn. Daar komt een tijd dat je voor herhalings-oefening op moet komen en het lijkt me niet verstandig om daarop te wachten, .

Ik zou alle jongens en ouders willen adviseren: doe het nu en stel niet uit.

Voorts iezen we in dit artikel dat de minister een Commissie zal instellen die de gewetensbezwaren zal onderzoeken. Deze commissie zai onder voorzitterschap van de president van de Hoge Raad, rnr dr J. Donner komen te staan. Wie de verdere leden van deze commissie zullen zijn is mij nog onbekend. Ook is het te verwachten dat deze commissie wel subsommissies zal benoemen maar ook deze samenstelling is nog onbekend.

Wat zal de taak van al deze commissies zijn? De een zegt, dat ze tot taak hebben, te onderzoeken of de gewetensbezwaren gegrond zijn. Een ander zegt, die commissies zullen tot taak hebben te onderzoeken of de bezwaren serieus zijn. Ze gaan zelfs zover door te verklaren dat die commissies niet hebben te onderzoeken of de bezwaren juist zijn maar dat ze slechts hebben te controleren of de bezwaren ernstig gemeend zijn. Hoe dit nu precies geregeld zal worden dienen we af te wachten tot hierover een Legerorder verschijnt. Wanneer deze verschijnt hoop ik hierop nader terugte komen.

Wel schijnt het in de bedoeling' te liggen dat die commissies het recht verkrijgen de bezwaarden op te roepen om een onderzoek in te stellen. Worden deze militairen of ouders opgeroepen dan mogen de bezwaarden zich laten bijstaan door ouders, voogden of andere personen. Dit is zeer belangrijk omdat vele jongens nog te jong zijn en te veel mensenvrees bezitten om een krachtig pleidooi te voeren. Het is uiteindelijk de minister van Oorlog en Marine die de beslissing neemt en de bezwaren erkent of verwerpt.

Verkrijgt men vrijstelling zo is het zaak deze ten alle tijde goed te bewaren want het is een vrijstelling voor alle inëntingen.

Ik heb jullie het voornaamste nu geschreven en wil mijn artikel besluiten met jullie een voorbeeld te geven van zo'n verzoekschrift. Echter vooraf het volgende. Dit verzoek moet met redenen omkleed zijn. Het moet voldoen aan een vastgesteld model. Het moet door de bezwaarde zelf eigenhandig geschreven worden hetzij met de pen of met de machine. We mogen het dus niet door een ander laten schrijven tenzij men zelf niet kan schrijven. Het moet door de bezwaarde zelf ondertekend zijn. Als de redenen juist zijn en we hebben het bovenstaande goed in acht genomen heeft men grote kans niet opgeroepen te zullen worden om te verschijnen voor één der commissies. Ik schrijf jullie dit om hier meteen aan toe te voegen dat jullie mij niet moeten vragen of ik a.u.b. een verzoekschrift wil maken voor Jansen of Pieterse. Ten eerste kan ik daar niet ntee beginnen maar het is ook niet wenselijk. Als ik zo'n verzoekschrift moest indienen — en dat moet ik — zou ik dat als volgt doen.

Ik neem een vel papier breed ± 21 cm lang ± 30 cm. Liefst gelinieerd. Ga ik het schrijven met de machine dan gebruik ik ongelinieerd. Verder spreekt het model voor zich zelf.

Aan Zijne Excellentie de Minister van Oorlog.

geeft met verschuldigde eerbied te kennen Jansen, Piet, Cornelis, dienstplichtig soldaat, Legernummer 33.00.09.021, ingedeeld bij de 2e Batterij Zware Luchtdoel Artillerie, gelegerd in de Kazerne tedat hij de inenting in strijd acht met het geloof in de voorzienigheid Gods; dat Gods Woord hem nadrukkelijk verbiedt, zijn leven en gezondheid in gevaar te stellen; dat het onbetwistbaar vast staat, dat de inenting de dood en voor de gezondheid zeer schadelijke gevolgen kan hebben; dat hij zeer ernstige godsdienstige gewetensbezwaren tegen de inenting heeft; dat hij belijdend lid der Gereformeerde Gemeente te is; dat zijn geweten hem verbiedt de inenting als een voorbehoedmiddel te gebruiken.

Redenen, waarom hij zich tot Uwe Excellentie wendt met het eerbiedig verzoek het daarheen te willen leiden, dat hem vrijstelling wordt verleend van de verplichte inenting, plaatsnaam, datum.

't Welk doende, enz.,

Handtekening.

Het bovenstaande verzoekschrift is slechts een voorbeeld. Men kan er aan toevoegen en men kan er uit weglaten. Het verdient echter wel aanbeveling het model en de noodzakelijke gegevens te vermelden.

Ik hoop hier velen mee van dienst te zijn geweest. Mocht U nog vragen hebben dan houd ik me aanbevolen. Met hartelijke groeten,

„KRIJGSMAN".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.