+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Drs. K. Exalto, Een pastorale gemeente, f.7,50. Uitg. W.de Zwijgerstichting, Apeldoorn.

Een interessant geschrift over „Martin Bucers visie op de gemeente” - aldus de ondertitel. Aan de hand van Bucer „Von der waren Seelsorge” geeft de schrijver in kort bestek (40 blz.) een uiteenzetting van de zielszorg, het pastoraat zoals de onder ons niet geheel onbekende Martin Bucer daarover z’n visie gaf: in hoofdzaak „niet afstoten, maar aantrekken; niet weigeren, maar aanbieden; niet toesluiten, maar opendoen” (blz. 21), waarbij het niet alleen ging om het pastoraat in de gemeente, maar ook dóór de gemeente, die niet meer „een onmondige parochie” is (36) met ambtsdragers erbóven, maar een pastorale gemeente, een kudde met allerlei schapen, verloren, dwalende, gewonde en gekwetste, zwakke, gezonde en sterke schapen onder de Opperherder, die bmnen de gemeente dragers van Zijn ambt roept.

Dr. W. van ’t Spijker, Teksten uit de Institutie van Johannes Calvijn. Uitg. Meinema, Delft. Natuurlijk dient de complete Institutie voorkeur te krijgen om de „onderwijzing in de christelijke godsdienst” van Calvijn te leren kennen. Maar een keur van „sleutelteksten” (zo heet de serie waarin dit boek van 240 bladzijden verscheen) die prof. Van ’t Spijker bijeenbracht en vertaalde, biedt een uitstekende introductie om het gehele werk ter hand te nemen ( in de vertaling van dr. Sizoo een 1800 blz. - de 10e druk van deze vertaling is ook door prof. Van ’t Spijker ingeleid). Toen De Cock in de gevangenis zat, vroeg hij naar de „kleine” Calvijn. Velen zullen dat vandaag nauwelijks kunnen begrijpen, maar kennismaking met déze „sleutelteksten” uit de „grote” Calvijn, zal zonder twijfel De Cocks keuze niet alleen theologisch, kerkelijk, maar ook geestelijk verstaanbaar maken. De essentiële teksten die prof. Van ’t Spijker gekozen en zelf vertaald heeft, openen metterdaad de toegang tot de héle Calvijn. Met name ambtsdragers zullen niet dan ten nadele van zichzelf en hun ambtswerk deze „sleutel” kunnen negeren. Dat geldt evenzeer het theologisch en kerkelijk aspect als de geestelijke inzet.

C.P. Plooy, Brief van Jakobus. f. 12,75. Uitg.Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. Men hoort wel eens opmerken dat er weinig uit deze brief wordt gepreekt. Of dit statistisch bewezen kan worden? In elk geval is het de moeite waard deze brief te lezen, te bespreken èn te beleven. In een 90 blz. wordt tekst voor tekst behandeld om daarbij te helpen. „Geloven met-ter-daad” luidt de ondertitel. Dat de schrijver geen „lange-af-standstoepassing” voorstaat, is duidelijk op bijna elke bladzijde. Wat ten aanzien van de bekende perikoop Jak. 5 :13–18 wordt gezegd (door Rome en zgn. geloofsgenezers specifiek gelezen en toegepast), is hoe kort en bondig ook beslist de overweging waard.

Dr. Daniël Ch. Overduin en John l. Fleming, De laboratoriummens. f. 32,50. Uitg. Buij-ten & Schipperheijn, Amsterdam.

De problematiek die op de jl. ambtsdragersconferentie aan de orde was, was onder meer door de „Medische en ethische problemen van de moderne samenleving” (aldus de ondertitel) bepaald. Dit boek (232 blz.) informeert hierover breed en diepgaand. „Het begin van het menselijk leven” (hfst. II), „Het voorkomen van voortplanting” (III), „Het beëindigen van menselijk leven” (IV), „Manipulaties met menselijk leven” (V) en „Een ethische waardebepaling” (VI) zijn de onderwerpen die behandeld worden, na een „Inleiding” waarin de godsdienstige en morele tradities in de gezondheidszorg alsmede de revolutie in de medische wetenschap o.a. ter sprake worden gebracht. De auteurs stellen met klem dat het leven een geschenk van God is dat aan de mens is en wordt toevertrouwd niet om er zelf over te beschikken, maar om dat leven in verantwoordelijkheid jegens de Gever te beleven. Voor informatie en studie biedt dit boek heel veel materiaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.