+ Meer informatie

Haarlemmermeer denkt ook aan milieu

4 minuten leestijd

Helaas was het artikel "De Haarlemmermeerder op zijn achterste benen", geschreven door de heer J. van 't Hul in het RD van 2 februari, sterk eenzijdig gericht. Het leefklimaat in Haarlemmermeer wordt slechts beoordeeld vanuiteen milieu-invalshoek. Alleen vertegenwoordigers van milieu-organisaties komen in het artikel aan het woord. Een gedegen analyse van beleidsnota'swordt in het artikel gemist.

Haarlemmermeer (zonder "de") heeft een onstuimige groei meegetnaakt, met name de laatste 25 Jaar. Van agrarische polder heeft de gemeente zich ontwikkeld tot een (meer) stedelijk leefmilieu, zulks met een inwonertal van bijna 100.000. Als oorzaken kunnen worden genoemd: de snelle economische groei; de groeikemstatus vanaf 1979, inclusief de gevolgen in de sfeer van de voorzieningen (recreatie, cultuur, winkelcentra); èn de erkenning van Schiphol als motor van de nationale economie. De genoemde ontwikkeling is overwegend extern van oorsprong. Belangrijke factoren hierbij zijn: het Rijk, de provincie, Schiphol en de grote buurgemeenten. Ook moet worden genoemd de plaats van Haarlemmermeer binnen de regio Amsterdam en de noordvleugel van de Randstad.De geschetste groei houdt —zo is de verwachting— voorlopig nog geen stand. Recent is een onderzoek afgerond naar een nieuwe woningbouwlocatie voor 12.000 woningen. Kort geleden verscheen ook het Masterplan Schiphol, waarin een verdubbeling van activiteiten (omvang vrachtvervoer, aantal passagiers en aantal vliegtuigbewegingen) tussen heden en 2003 wordt aangekondigd.KernbeslissingenGelet op het artikel van de heer Van 't Hul beperk ik mij tot het spanningsveld "economische groei" versus "milieu". Het zal duidelijk zijn dat het gemeentebestuur op korte termijn een aantal beleidsmatige kernbeslissingen moet nemen. Aan de orde zijn dan vragen als: wel of geen mainport-functie voor de nationale luchthaven? Wel of niet meedoen aan de realisatie van openbaar-vervoerverbindingen en autowegen, zoals vermeld in het zogeheten mobiliteitsscenario? Wel of niet toegeven aan de sterke druk op het milieu?Ten behoeve van het doen van strategische keuzen is onlangs door het college van B en W een "Nota toekomstverkenningen" vervaardigd.Overigens zijn onlangs ook op andere bestuursniveaus structuurnota's gepresenteerd (regio Amsterdam, provincie; daarnaast de provinciale "Nota strategische ontwikkeling Schiphol"). Terecht heeft het college van B en W getracht niet uitsluitend één sectoraal belang te bevorderen.
In de nota wordt dan ook een evenwichtige ontwikkeling bepleit, met zorg en aandacht voor de belangen van de gehele bevolking.ReservesOp deze toekomstvisie reageerden de meeste politieke fracties gereserveerd. Niet alleen links, ook het CDA en zeker ook mijn fractie. Een van de kritiekpunten betrof de zwakte van de milieuparagraaf. Door deze politieke interventie komt er in de herziene versie van de nota wel een duidelijke milieuparagraaf voor. Ik citeer een van de hoofdkeuzen voor de toekomst: „Accepteren van de gevolgen van de huidige en de te verwachten dynamiek, in zoverre dit niet leidt tot verdere aantasting van het milieu".Ook bij andere gelegenheden (reacties op nota's van andere overheden en bedrijfsleven) worden door politieke fracties (natuurlijk met accentverschillen) de milieurandvoorwaarden in stelling gebracht.Mijn fractie blijft daarbij niet achter. In het gemeentelijk verkiezingsprogramma 1990-1994 staat ter zake vermeld dat „milieu in al zijn aspecten een van de uitgangspunten moet zijn en niet een van de aandachtspunten". Bovendien maakt de SGF/GPV/RFV-fractie regelmatig bezwaar tegen de verdere aantasting van de karakteristieke elementen van de polder en pleiten we voor het ruimtelijk openhouden van Haarlemmermeer.Haarlemmermeer is meer dan Schiphol, en niet omgekeerd! De belangen in de gemeente en de regio zijn talrijk, èn veelal tegenstrijdig. Het (be)sturen in de richting van een evenwichtige Haarlemmermeer vraagt voortdurend om een nauwgezette afweging. Het is bepaald onjuist dat het gemeentebestuur uitsluitend oog heeft voor' de groei van de gemeente. Bovendien: de discussie ter zake is nog helemaal niet afgerond. Dit zelfde geldt voor de gemeentelijke reactie op de groei van Schiphol. Daar is het wachten onder meer op het rapport van de stuurgroep Plan van Aanpak Schiphol (medio 1990). Ik hoop dat de toekomst van Haarlemmermeer er evenwichtiger uitziet dan het door mij becommentarieerde artikel.

Die heer D. Nieuwenhuis is fractievoorzitter van de SGP/GPV/RPV-combinatie te Haarlemmermeer.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.