+ Meer informatie

Te veel huurders in goedkope woningen

5 minuten leestijd

Het aantal mensen die gezien hun inkomen te goedkoop huren, is de laatste jaren toegenomen. Dit blijkt uit gegevens van het ministerie van VROM. Volgens een woordvoerder van het ministerie komt dat omdat de inkomens van veel mensen de laatste jaren aanzienlijk meer zijn gestegen dan de huurprijzen.

Volgens VROM ontstaat hierdoor des te meer de noodzaak een stringenter toewijzingsbeleid te hanteren. Ook moet een strategisch nieuwbouwbeleid worden gevoerd waarbij duurdere huur- en koopwoningen worden gebouwd. Hierdoor kan doorstroming op gang komen en komen goedkopere huurwoningen beschikbaar voor de mensen met lagere inkomens.

Op deze manier is er dan ook geen sprake van dat er woningnood dreigt te ontstaan, aldus het ministerie. VROM bestrijdt hiermee de opvatting van de Nationale Woning Raad (NWR), de grootste koepel van woningcorporaties, dat er woningnood dreigt voor de mensen met de laagste inkomens. De NWR trekt die conclusie na een vorige week gepreseriteerd onderzoek van de raad waaruit blijkt dat er voor het eerst sinds de oorlog
sprake is van een structurele en alarmerende stijging van het aantal woningzoekenden. Vooral voor de laagst betaalden zal volgens de NWR een tekort aan woningen ontstaan.

Ook het Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting (NCIV) gelooft niet in een dreigend woningtekort. Directeur G. Aquina: „Er is geen sprake van een dreigende woningnood in ons land. Wèl is er in toenemende mate sprake van een verkeerde verdeling van het aantal woningen". Het NCIV onderschrijft de tendens dat het aantal woningzoekenden stijgt en dat dientengevolge de wachttijd langer wordt. Maar het schrappen van subsidies voor koopwoningen, de oplossing die de NWR aandraagt, noemt Aquina „het paard achter de wagen spannen". Aquina vindt het streven van de overheid het eigen-woningbezit te bevorderen goed. „Daarop moet je geen belemmeringen aanbrengen", aldus Aquina.

Aanvangshuren

Volgens het NCIV zal de druk op goedkope huurwoningen toenemen. Door de gezinsverdunnning, scheidingen, gezinshereniging van migranten en de komst van jaarlijks 20.000 tot 25.000 asielzoekers zullen er meer goedkope woningen beschikbaar moeten komen. De aanvangshuren van nieuw te bouwen woningen zullen door de invoering van het besluit woninggebonden subsidies te hoog zijn voor deze groep. Ook de wijziging in het toekennen van meer dan 275 gulden aan huursubsidie leidt ertoe dat de duurdere huurwoningen buiten bereik blijven van de laagste inkomensgroepen. Dit betekent dat de goedkopere woningen beschikbaar zullen 'moeten komen. De huidige bewoners zullen moeten worden overgehaald te verhuizen naar een duurdere huurwoning of naar een koopwoning.

Uit cijfers van het ministerie over het jaar 1990 blijkt dat de helft van de bewoners van sociale huurwoningen niet tot de doelgroep behoort. Van de 1.890.000 huurders van een woning met een huur tot 450 gulden per maand horen 730.000 huurders niet tot de doelgroep. Van de woningen met een huur tot 600 gulden is de groep huurders buiten de doelgroep groter dan de groep die gezien het inkomen in aanmerking komt voor de woning. Van de huurders van een woning boven de 600 gulden (in totaal 400.000) vallen 240.000 huurders buiten de doelgroep. Overigens is er bij de hoge huren ook sprake van een categorie huurders die gezien hun inkomen te duur wonen en gebruik maken van individuele huursubsidie.

Overzicht

Staatssecretaris Heerma hoopt tijdens de begrotingsbehandeling in oktober met een overzicht te komen van de aantallen huurders die te goedkoop wonen. Uitgangspunt hierbij is dat in het jaar 2000 het aantal te goedkoop wonende huurders met ongeveer 30 procent moet zijn afgenomen. De staatssecretaris ziet erop toe dat gemeenten een stringent toewijzingsbeleid voeren en nieuwbouwprojecten realiseren die doorstroming 'tot stand brengen.

Lukt het Heerma niet op deze manier de doorstroming te bevorderen, dan zal hij bekijken of er vanaf 1995 maatregelen moeten komen. Heerma denkt daarbij aan de invoering Van tijdelijke huisvestingsvergunningen en tijdelijke huurovereenkomsten. De invoering van een heffing, een huurbelasting, komt daarbij wellicht ook weer ter discussie te staan.

Als het gaat over het bevorderen van de doorstroming in de huursector, keert het idee van het invoeren van huurbelasting regelmatig terug. Al in 1964 lanceerde de toenmalige minister van volkshuisvesting, Bogaers, het plan om huurders te laten bijbetalen als ze relatief te goedkoop woonden. Daarna hebben zijn opvolgers Schut en Gruijters het ook nog eens geprobeerd, maar verder dan pogingen is het nooit gekomen. IB 1988 werd de discussie opnieuw gevoerd en ook toen vond het idee van huurbelasting geen politiek gehoor.

Experimenten

In ons land vindt een aantal experimenten plaats om doorstroming van bewoners van sociale huurwoningen te bevorderen. In samenwerking met de werkgroep 2000 bekijkt de gemeente Maas
tricht de mogelijkheid een „doorstroommakelaar" aan te stellen. Die zal zich bezighouden met het aanbieden van premie-koopwoningen aan huurders van sociale woningen. De makelaar bekijkt welke bewoners gezien hun inkomen voor een koopwoning in aanmerking komen en gaat na of hij hen een woning kan aanbieden die aan de wensen voldoet.

De gemeente Schiedam is in mei een .proef gestart met een nieuw toewijzingssysteem voor de 15.000 woningen die de gemeente en de woningbouwvereniging Schiedam in beheer hebben. Doel van het experiment is die bewoners te laten verhuizen die de langste verhuisketen in gang zetten. Woningzoekenden die staan ingeschreven bij het bureau huisvesting in Schiedam kunnen wekelijks reageren op advertenties. Het bureau inventariseert de reacties en bekijkt of er belangstelling is voor de woning die wordt achtergelaten. Via een advertentie bekijkt de gemeente zonder dat een precies adres kenbaar wordt gemaakt, of er belangstelling is voor de woning van degene die belangstelling toonde te verhuizen.

De gemeente Schiedam hanteert het nieuwe systeem uit ontevredenheid met het oude woonruimteverdelingsbeleid waarbij telkens maar één woning wordt toegewezen. De eerste resultaten met de proef die een halfjaar duurt, zijn volgens een woordvoerder van de gemeente Schiedam positief.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.