+ Meer informatie

Kerkregering XIII

4 minuten leestijd

Mag iemand die geen Avondmaal viert tot ambtsdrager gekozen worden?

Zoals wij in ons vorige artikel reeds mededeelden moesten nog enkele vrager beantwoord worden. Tot deze vragen behoort ook deze: Mag iemand die geen Avondmaal viert tot ambtsdrager gekozen worden? Zij is afkomstig van een broeder die met grote liefde vervuld is voor de kerk des Heren en die van harte haar welzijn zoekt.

Het is niet moeilijk bovenstaande vraag te beantwoorden.

De Heilige Schrift geeft de vereisten voor de ambtsdragers aan. Ze zijn speciaal te vinden in de zgn. pastorale brieven, d.w.z. de brieven van Paulus aan Timotheus en aan Titus. Het is m.i. niet nodig hier deze Schriftuurlijke eisen op te sommen. Het is, dunkt me, zonder meer voor ieder duidelijk dat de ambtsdragers van Gods kerk Godvrezende mensen moeten zijn, of zoals de Schrift zegt: mannen vol des geloofs en des Heiligen Geestes, terwijl zij in alles voorbeelden der kudde behoren te zijn. Welnu, het is onweersprekelijk dat iemand die geen Avondmaal viert, die dus het liefdebevel van de Here Jezus Christus: Doet dat tot Mijn gedachtenis, rustig naast zich neerlegt, en zich daardoor onttrekt aan het verkondigen van de dood des Heren, zich ten eerste niet als een gelovige en godzalige openbaart en ten tweede geen voorbeeld voor de kudde van Christus is. Ik wil geen misverstand wekken: ik zeg namelijk niet dat zo iemand geen gelovige is, want dat weten wij niet omdat wij geen hartenkenners zijn en het op zich zelf heel goed mogelijk is, dat iemand wel hunkert om aan het Avondmaal te mogen deelnemen naar de vrijmoedigheid daartoe ten enen male (volkomen ten onrechte waarschijnlijk) mist Maar ik heb gezegd dat zo iemand zich niet als een gelovige openbaart, wai t niemand zal kunnen en willen geloof is

Zulk een broeder mag dus geen ambtsdrager zijn, hij mag niet door een kerkeraad beweren dat het met-gehoorzaam zijn aan het bevel des Heren openbaring van aan de gemeente worden voorgedragen

Onze gereformeerde vaderen waren ftier streng in, veel strenger dan velen in onze tijd Zij handhaafden zoveel zij konden de eisen der Schrift ten aanzien van de ambtsdragers Ik wil dit met een enkel voorbeeld verduidelijken Op de synode van Amsterdam, 1601, was een vraag van de classis Amsterdam of men wel predikanten, ouderlingen en diakenen mccht aanstellen wier vrouwen „ der Ghereformeerder keereken leere aprobeiende Gods woort anhoorende ende haer m haren wterlycken wandel, zoveel men immers sien can, onstraffelyck dragende, nochtans met ten avondmale en gaen” De synode oordeelde dat dit met mocht, als men tenminste andere broedeis kon krijgen Zo had de synode van Dordrecht, 1578, en zo had ook de synode van Middelbrug, 1581, zich uitgesproken Onze vaderen waren dus van mening, dat als de vrouwen geen Avondmaal vierden, de mannen zelfs met gecandideerd mochen worden, tenzij deze bekwame en geschikte personen waren en er geen anderen waren, die het ambt konden bekleden Zij dachten er dus nog veel minder aan om personen aan de gemeente als ambtsdrager voor te stellen die zelf met aan het Avondmaal deelnamen

Tot slot wil ik nog even wijzen op een uitspraak van de classis Rotterdam van onze Kerken Op de vergadering van deze classis, gehouden 4 mei 1920, was een schrijven van M J B te M met de vraag „Mag een lid, dat niet aan het Avondmaal deelneemt als Cand gesteld worden voor ouderling’?#x201d; De classis heeft toen naar aanleiding van deze vraag uitgesproken „Ieder ambtsdrager is volgens Gods Woord ten duurste geroepen H A te houden Zo hij hieraan geen deel neemt, kan hij geen ambtsdrager zijn”, (De Wekker, 21 mei 1920) Dat sprak de classis Rotterdam van onze kerken m 1920 uit Hiermede bleef ZIJ m de lijn van onze vaderen, en wat meer zegt, in de lijn der Heilige Schrift Ik hoop hiermede bovenstaande vraag voldoende beantwoord te hebben

In een volgend artikel hopen we de resterende vragen te behandelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.