+ Meer informatie

KORTE WEERGAVE VAN DE BESPREKING

3 minuten leestijd

ASPECTEN VAN HET GEMEENTE ZIJN

Ten aanzien van dit onderwerp worden de volgende opmerkingen gemaakt: De gemeente is de kudde van de Goede Herder, wij zijn onderherders die dienend leiding moeten geven. De gemeente is een verbondsgemeente, wel met twee soorten verbondskinderen. Dit zou een onderwerp voor een volgende conferentie kunnen zijn.

De gemeente is geestelijk mondig. Bij elk belangrijk besluit van de kerkenraad moet de gemeente gehoord worden. Verder dient er een duidelijke inbreng van de gemeente te zijn bij verkiezing, benoeming en approbatie van ambtsdragers. De gemeente is niet een democratisch orgaan, dat wil zeggen dat de kerkenraad niet zondermeer de wensen van de meerderheid in de gemeente moet volgen. De kerkenraad bepaalt het beleid op basis van Schrift, belijdenis en kerkorde (in deze volgorde).

Bij meningsverschillen en mogelijke groepsvorming is het verstandig om advies van buiten de gemeente in te winnen bij consulent en classis. Wanneer er echt een conflict of een breuk in de gemeente dreigt kan sinds enkele jaren de hulp van de geschillencommissie van de particuliere synode ingeroepen worden.

Het valt te overwegen om bij meer dan 500 leden de gemeente te splitsen (een tweede kudde te vormen). De betrokkenheid van de leden bij het gemeentelijk leven is dan ook groter.

GEESTELIJK LEIDING GEVEN

Hierover wordt onder meer gezegd dat het hart van het geestelijk leiding geven gelegen is in het brengen van mensen bij de Heere Jezus. De vraag klinkt: Besteedt de kerkenraad voldoende aandacht aan de preekbespreking, en met name aan het bespreken van de inhoud van de preken? Komt de gehele Schrift aan de orde? Een prekenserie is in dit opzicht beter dan telkens losse teksten.

Laat de predikant zijn studieverlof goed en voluit gebruiken. Gebruik ook Ambtelijk Contact en andere publicaties in de CGK en aanverwante kerkgenootschappen.

Zorg dat de predikant een duidelijk beeld van de gehele gemeente krijgt, dus niet alleen crisispastoraat. Laat hem ook catechese geven aan een (soms lastige) tienergroep en niet alleen aan belijdeniscatechisanten. Ook theedrinken met oudere gemeenteleden is zeker niet minderwaardig: er kunnen dan ook zeker geestelijke zaken besproken worden.

Voldoende tijd voor meditatie in de kerkenraadsvergadering is belangrijk en hoeft niet ten koste te gaan van de verdere tijd om de agenda af te werken..

Het is zeer ongewenst als ambtsdragers zelf niet aan het avondmaal gaan: zij zijn het immers die geestelijk leiding geven? (Zie AC november 2014).

Geestelijke voorbereiding op huisbezoek is noodzakelijk, en zeker ook het onderlinge gesprek op de kerkenraad.

KERKENRAAD

Hoe moeilijk het soms ook is, betrek de gemeente bij de samenstelling van de kerkenraad.

Bij blijvende vacatures kan hulp ingeroepen worden van gemeenteleden voor pastorale bezoeken.

De predikant hoeft niet altijd voorzitter te zijn, ook een tweede voorzitter kan de vergadering leiden. Aldus wordt voorkomen dat een dominerende dominee te veel de koers bepaalt.

In onze kerkstructuur wordt leiding geven gedaan door een team van kerkenraadsleden en niet door een enkele predikant of geestelijk leider.

Inwerken van onervaren ouderlingen door meer ervaren broeders is gewenst bijvoorbeeld door gezamenlijk bezoeken af te leggen.

Twee huisbezoeken per avond moet kunnen; ook kan voorafgaand aan een huisbezoek een ziekenbezoek gedaan worden. Zo besteden ambtsdragers met een drukke werkkring hun tijd optimaal. Kennismaken met de betreffende gemeenteleden kan in een eerder stadium in groepjes gebeuren. Neem ook contact op bij blijde en droevige gebeurtenissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.