+ Meer informatie

NIEUWE BOEKEN MET 20-50% KORTING

VAN ONDERSTAANDE BOEKEN KOCHTEN WIJ DE GEHELE VOORRAAD WAARDOOR WIJ DE OORSPRONKELIJKE PRIJZEN NU TUSSEN () BELANGRIJK KONDEN VERLAGEN ZODAT U NU EXTRA VOORDELIG UW BOEKENKAST/BIBLIOTHEEK KUNT AANVULLEN.

13 minuten leestijd

Augustinus: De stad Gods. Over de strijd van Gods kerk op aarde met een uitmuntende verdediging der zuivere waarheid tegen de dwalingen van Pelagius en andere vijanden van de leer die naar de Godzaligheid is. Een waardevol boek van deze grote kerkvader dat reeds eeuwen Gods kinderen tot troost en zegen is geweest. 775 blz.geb.( ƒ 99.50) nu / 67.50 Woutherus Bekker: Het Schibboleth der koperen slang. Een prakticale predikatie over Joh. 3:14. (/ 3.75)nü ƒ 1.95 Woutherus Bekker: Een stil ogenblik te midden van een groot gewoel. Een waarschuwende overdenking van li^icha 5:1 A tijdens een zware onweersbui (ƒ 2.-) nu ƒ 1.25 A. van der Born-Vlaanderen: De Bevrijding. Loes Terweere schrikt van de haatgevoelens die bij haar opkomen als in 1940 de oorlog uitbreekt. Na haar verzetsactiviteiten komt zij hier over heen en ervaart dan een dubbelebevrijding. Geb.168blz.(/ 14.90)nu / 12.50 A. van den Born-Vlaanderen: Bladzij 28. Wanneer de venvachtingen van zuster Ellen Diepenwiel over studie, verloving en werk niet naar wens gaan wordt zij herinnerd aan de woorden van biz. 28 uit een oude kinderbijbel. Geb. 176 blz.( ƒ 16.90) ƒ 12.50 A. van den Born-Vlaanderen: Boven op de Berg. tiij de ontstane problemen in het uiterlijk welvarende gezin van de familie Van Bladeren wordt voortreffelijk hulp geboden door zuster Hennie zowel in uiterlijke als innerlijke zin. Een prachtig boek voor moeder en dochter. Geb.224blz.(17.50)nu / 12.50 Ds. G. van de Breevaart: Als een veldhoen op de bergen. Veertig eenvoudige preken over het leven van David waarin Gods vrije verkiezende liefde en trouw als uitgangspunt gekozen is. 2 preken voor de jaarwisseling. Geb. 683 blz.( ƒ 45.-)nu ƒ 34.50 Amoldus Comely: Het gebed van onze Heere Jezus Christus in 7 overdenkingen met een meditatie over 1 Joh.3:1-3.Geb.19aWz.(19.50)nu / 7.50 Petrus Dathenus:^en Christelijke samenspreking uit Gods Woord tot vertroosting van bekommerde zielen. 84 bIz. in ongewijzigde nieuwe druk. Geb. (/ 14.90) nu

/ 7.50 A. W. C. van Dijk: Die des nachts Zijn huis bewaakt. Een levensbeschrijving over de bekende Ds. Th. v.d. Groe. Tevens is opgenomen een weinig bekende predikatie over Matth. 11:16-24 en een volledige vermelding van al zijn nagelaten geschriften. 174 bIz. Geb. (ƒ 18.50)nu / 7.50 B. Florijn: En de braambos verteerde niet. In dit mooi gebonden boek vindt u de boeiende levensschetsen van John Knox, Andrew Melville, Alex Henderson, William Carstairs en Robert Bruce die hebben geschitterd aan de Schotse kerkhemel. 104 biz. (10.90) nu / 7.50 B. Florijn: Het leven van John Livingstone. De leidingen des Heeren met John Livingstone die op latere leeftijd uit Schotland werd vert)annen. Geb. 94 bIz. (ƒ 10.90)nu ƒ 7.50 B. J. W. de Graaff: Wapensmid. De eenvoudige levensbeschrijving van Luther's vriend Melanchton voor onze jeugd vanaf ca. 10 jaar. Geb. 100 bIz. (ƒ 7.50) nu

: / 3.75 B. J. W. de Graaff: Toen het licht werd. In dit vertiaal komen de wonderen Gods duidelijk naar voren doordat monniken werden gebruikt om de reformatorische leer teverbreidën.Geb.80blz.(5.90)nu ƒ 2.90 8. J. W. de Graaff: Een rijke koopman. De jonge losbandige Petrus Waldus komt door de plotselinge dood van een vriend tot bekering. Hij doet afstand van zijn rijkdommen en wordt predikant, (ca. 10 jaar.) Geb. 40 blz.(/ 3.90)nu / 2.50 B. J. W. de Graaff: Als een hert gejaeght. Levensstrijd en levenswerk van Petnjs Datheen de onvennoeide strijder voor de zuivere religie welke vooral bekend geworden is door zijn berijming van de psalmen. Geb. 185 blz.(/ 21.90)nu / 9.75 Halllhan: De mijnramp. Een aangrijpend verhaal over een ingestorte kolenmijn waarbij ook een drietal kinderen werden ingesloten. Ing. 54 bIz. met treffende tekeningentussendetekst.(/ 4.90)nu ƒ 2.50 Pleun Kleyn: Onderscheidene gangen des geestelijke levens van des Heeren volk voorgesteld in de 5 zaleo van Bethesda met enige overdenkingen over Rom. 7 met voorwoord en aanbeveling van Ds. L. Boone en W.BIaak.Geb.128blz.(/ 15.-)nu ƒ 9.50 Wandelen In het licht. Een herinneringsboek bij het 50-jarig bestaan der Chr. Ger. kerk te Rotterdam. Van de predikanten K. Groen, W. F. Laman, H. C. v.d. Ent en H. van Leeuwen werd tevens een predikatie opgenomen. Keurig verzorgde uitgave met veel foto's. Ing. 96 blz.(/ 15.-)nu : / 5.Ziet, HIJ komt! Zes adventspreken van Joos van Laren, Jean Taffin, W. Teellinck en R. Pietersz. In ongewijzigde nieuwe druk door Os. J. v.d. Haar. Geb. 135 blz.(/ 8.90)nu ƒ 7.50 Isaak Levlnsohn. De bewogen geschiedenis van een Russisch Poolse Jood die op wonderlijke wijze in aanraking komt met christen joden. Uit de briefwisseling met zijn familie blijkt opnieuw de vreselijke haat der Joden tegen de ware Messias. N/Iet voonvoord van ds. J. vanZweden.Geb.134blz.(/ 15.90)nu f 7.75 Pierre du Moulin (de oudere): De Christelijke Strijd. Een waardevolle uitgave van deze moedige Hugenotenpredikant over de verdrukkingen die het deel zijn van alle mensen en die het deel zijn van Gods kinderen. SImon Oomius: Het wenen der tortelduiven. Een verklaring over de natuur, het nut, de noodzaak en de tekenen der boetvaardige tranen in elf hoofdstukken. Geb. 115blz.(/ 10.-)nu ƒ 7.50 J. W. Ooms: De blauwe moet vliegen. Een boeiend verhaal voor jong en oud waaruit biijkt, hoe een pientere 12-jarige jongen kans ziet het leger van Pr. Maurits te waarschuwen tegen een Spaanse overrompeling. Geb. 152blz.(ƒ 8.90)nu ƒ 6.90 J. W. Ooms: Het gevecht van de oude man. Het levensechte verhaal van een oude watermolenaar die van zijn geliefde „Windhapper" niet los kan komen met als hoogtepunt de schier hopeloze strijd om de molen in een vliegende storm tot stilstand te krijgen, (ƒ 9.90) nu

ƒ 4.95 Jac Overeem: Eros in kristal. Gepaste overdenkingen over verloving en huwelijk. Geb. 94 blz. (/ 6.90) nu 4.50 Perkins: Christus het ware gewin en de rechte wijze om Christus de Gekruiste te kennen. Geb. 92 blz. (ƒ 13.50)nu ƒ 8.75 Saldenus: Leven uit de dood. Een noodzakelijke onderrichting om zich voor te bereiden op zijn eigen dood en om voordeel te doen uit een anders dood. Aangevuld met een gedicht van Jod. van Lodenstein. Geb. 238blz.(/ 19.90)nu ƒ 9.25 Annie Sanders: Zaaiend in stilte. Negen korte verhalen ontleend aan het dagelijks leven van deze (blinde)schrijfster. Zeer geschikt om voor te lezen. Ing. 98 blz. (ƒ 9.90)nu ƒ 4.50 Richard Sibbes: Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek. Achtentwintig overdenkingen tot bemoediging van kleingelovigen met levensschets. Geb. 184 blz.(/ 16.90)nu ƒ 9.50 SImonIdus: De ziel onder een wolk, of onderwijs voor geestelijk verlatenen aan een treurige ziel. I\^et voorredevan Fr. Ridderus. Geb. 135 blz. (/ 12.50)nu / 9.50 RIppertus Sixtus: Wegwijzer der uitverkoren ware gelovigen naar het eeuwige leven op het fundament dat vast zal staan tegen de poorten der hel. Geb. 203 blz.(/ 17.90)nu 8.90 W. Teellinck: Oe Nieuwkamer en Zijn nieuwe werk, voorgesteld in 26 meditaties volgens Openb. 21:5, waaruit blijkt, dat de vernieuwing Gods volmaakt is en 15850604blljft tot in eeuwigheid. Geb. 103 blz. (/ 10.-) nu ƒ 7.50 W. Teellinck: Noordsterre, aanwijzende de juiste richting van de ware godzaligheid. Een boek vol troost voor Gods kinderen, maar ook vol vermaning voor degenen die dit niet zijn of menen te zijn. Toegevoegd is een volledige opgave van alle door Teellinck geschreven werken. Geb.390blz,(/ 37.50)nu ƒ 29.50 Udemans: De ladder Jacobs. Een verhandeling van de acht trappen over de rechte weg naar de hemel. . Geb.239blz.(/ 19.90)nu ƒ 9.50 Rik Valkenburg: Die Zich verborgen houdt. Een boek voor oudere meisjes met het schokkende verhaal over een verraderlijk oven/allen meisje, dat met haar probleem geen raad weet totdat... Ing. 140 blz. (/ 9.90) nu ƒ 6.50 Rik Valkenburg: Hoe bar het was in 1929. Levensechte verhalen over de strenge winter in 1929 met belangrijke weerkundige gegevens, overzichten en foto's. Een ijskoud ondenwerp, dat wann aandoet. Ing. 157 blz.(17.90)nu ƒ 6.Rik Valkenburg: Het Licht der lichten. Drie Kerstverhalen (ca. 8-12jr.) Ing. 40 blz. (ƒ 2.75)nu ƒ 1.75 Rik Valkenburg: Mary Jones en haar Bijbel. Het aangrijpend verhaal over de arme Mary Jones, die na 6 jaar sparen in het bezit kwam van een eigen Bijbel en de gevolgendaan/an.Geb.94blz.(/ 14.90)nu ƒ 7.50 Rik Valkenburg: Fred Harinck en het paard van Natte Klaas. Wanneer twee jongens zich gaan bemoeien met de behandeling van een paard ontstaan er nogal watproblemen.Geb.48blz.(/ 3.90)nu ƒ 2.90 Rik Valkenburg: Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste. Een ontroerend herinneringsboek van blijvende waarde met ware verhalen over de watersnood in 1953. In 118 hoofdstukken, voorzien van vele historische foto's, vertellen overlevenden hun ervaringen en soms wonderlijke uitreddingen, in die moeilijke dagen. Geb.420blz.(/ 52.50)nu 37.50 Watson: Alles is Uwe. Tweeëntwintig overdenkingen over de heerlijke voorrechten van de kinderen Gods, waaruit het verschil blijkt tussen godzaligen en goddelozen.Geb.255blz.(/ 19.90)nu ƒ 9.50 BOEKENBONNEN EN ALLE GEWENSTE NIEUWE BOEKEN WORDEN DOOR ONS GELEVERD. OOK TEGEN AANGEBODEN VOORDEELPRIJZEN. C. v.d. Bovenkamp: Onno de jonge Noorman. Tijdens de invallen der Noormannen blijft Onno achter op Walcheren en wordt opgevoed in de christelijke leer. Een mooi boek van 78 blz. ingenaaid van 2.95 voor ƒ 1.95 Ideminprachtbandmefgoudtitel/ 4.75 ƒ 3.50 J. Verhagen: Oude David. Een treffend verhaal over de smaad en hoon maar ook van wonderlijke uitreddingen in het begin der afscheiding van degenen die het in de Staatskerk niet meer konden vinden. Keurig uitgevoerd. 54 blz. van ƒ 5.25 ƒ 3.E. Gerdes: Walvoort's zanger. Een spannend verhaal over een vondeling (voorzien van drie mooie gravures) uit de tijd van Frederik Hendrik. 102 blz. in mooiebandvan/ S.SOvoor ƒ 3.90 Jac. Overeem: Zwitsers Elsje. Een mooi meisjesboek (vanaf 12 jr.) in een leuke band. 114 blz. van ƒ 5.90voor ƒ 4.50 C. van Bovenkamp: De getuige der waarheid. Een schets over het leven en werk van Gomarus. Voorzien van fraai portret en enkele gravures. 96 blz. in mooiebandvan/ 8.50voorsleohts ƒ 4.75 R. M. M. Cheyne: Uit de nagelaten geschriften II. Achttien prakticale overdenkingen over teksten uit het Oude en Nieuwe Test. van deze trouwe Godsgezant. 136 blz. Keurig (ƒ 8.40)nu / 4.75 P. M. Dondersloot. Veranderende wereld. Onze moderne tijd van welvaart, atoomwapens, gezagscrisis, onderwijsvernieuwing enz. getoetst aan de Bijbel (ƒ 8.50)nu / 4.75 Ds. J. v.d. Haar. De kerk In Bijbels licht. 21 hoofdstukken over de ware beginselen en een waarschuwing -tegen het veriaten van de zuivere waarheid. 148 blz. in mooie band van ƒ 8.50voor ƒ 4.75 Ds. J. v.d. Haar: De volharding der heiligen. Een waarschuwing tegen de verbroedering van de wereld en de valse godsdienst. 124 blz. in mooie band van ƒ 8.50voor ƒ 4.75 L. Janse: Leven en arbeid van Jakobus Koelman. Naast zijn levensbeschrijving wordt oek uitvoerig ingegaan op verschillende werken van deze bekende leeriing van Voetius zijn uitgegeven. 102 blz. in mooie bandvan/ 8.50voor ƒ 4.75 A. G. Eggebeen: Kees Maartense en zijn diensttijd. Een leerzaam boek voor (toekomstige) militairen en voor de thuisblijvers waarin gewezen wordt op de morele gevaren na het veriaten van de ouderiijke woning.Infraaiebandvan/ 6.75voor ƒ 4.90 K. van Bosheuvel: Zij bouwden aan hun levenshuis. Een boeiend boek waaruit blijkt dat geld nooit verzadigt maar wel tot ernstige misstappen kan leiden. 153 blz. van ƒ 7.50voor ƒ 5.25 Psalmboekje compleet met cathechismus/formulieren, enz. lOVaxieVz cm. Slechts Vz cm dik dus eenvoudig mee te nemen. In mooie band van ca. ƒ 17.50 voor / 8.90 A. M. Wessels: Waar de Schelde stroomt. Twaalf boeiende verhalen over personen en bijzondere gebeurtenissen uit de historie van Zeeland. 230 blz. •<16 blz. met fraaie platen ip mooie geplastificeerde kleurenbandvan/ 17.50voorslechts ƒ 8.75 John Paton. Zendeling op de nieuwe Hebriden. De bijzondere leiding des Heeren met deze Schotse kousenwever die op 34-jarige leeftijd zendeling werd en door een wonderiijk voorval 11 jaar later al de eerste heiden mocht dopen. Een boeiende geschiedenis voor jong en oud. Totaal 388 blz. in 2 prachtbanden metstofomslag.Compleetvan/ 17.50voor ƒ 12.50 G. Voetius: Geestelijke verlatingen (volgens de vertaling van Joh. Petri) voortgezet door Joh. Hoornbeeck. Een boek over het geestelijke leven om slapende evangeliedienaars wakker te schudden en hen die over hun zonden zuchten te vertroosten. In prachtband. Oorspronkelijke prijs ƒ 22.50 / 15.Th. Beza: Het christelijk ouderiingschap als van Godswege ingesteld en de uitoefening van de tucht waaraan zij onderworpen zijn (ƒ 27.50)nu ƒ 18.50 Marnix van St. Aldegonde: De Byencort der Roomse kerk. Een waardevol boek van een oprecht christen over de onkunde en het bijgeloof der Roomse kerk. 288 blz. in prachtband van ƒ 34.-voor ƒ 22.50

G.J.vahHorssen

BOEKHANDEL

BARNEVELO

KALLENBRQEKERWEG47• TEL.03420-15956-POSTBUS 18-3770AA BARNEVELD
Loop een> vrijblijvtnd binnvt. Parktorproblomtn zijn ar niat. Rik Valkenburg en W. P. Balkenende: Dodelijke speerstoot tot nieuw leven. Ware zendingsverhalen en beschrijvingen over het werk der GZB onder de Toraja's en in Kenya met een inleiding van Ds. A. Vroegindeweij en Ds. Harkema. 365 blz. met 60 passende foto's tussen tekst in prachtband met stofomslagvan/ 46.75voorslechts 22.50 WIJ LEVEREN EENVOUDIGE CONDOLEANTIEKAARTJES, OPDRUK: MET INNIGE DEELNEMING, ZONDER STORENDE VERSIERING IN PASSENDE ENVELOPJES MET ZWART RANDJE.PER 10STUKS/ 4.50 VANAF 1 MEI GELDEN VOOR DE VOLGENDE BOEKEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN. WoutBun:OudeopaOtto/ 7.95 ƒ 4.95. ldem:HenkenBertfiksenhet/ 8.90 ƒ 5.95 Idem: Henk en Bert doen vreemde vondsten ƒ 10.90 W. J. D. V. Dijck: Het verdwenen medaillon / 13.90

/ 8.95 L. Janse: Moeder Martijne, Vort peerd en Frans v. Dieren, perdl. ƒ 6.95 / 4.95 ldem:Toendedijkenbraken/ 7.95 ƒ 4.95 ldem:Onderduikersgezocht/ 13.90 ƒ 9.95 J.Keuning:Mozesdelndiaan/ 19.90 / 11.95 J.H.Maatjes:Kinderversjes/ 3.45 1.95 J. W. Ooms: O, kerstnacht, schoner dan de dagen / 19.90 ƒ 11.95 Jac. Overeem: Kerstfeest in de schaapskooi / 16.90 ƒ 9.95 ldem:Vuurzonderrook/ 19.90 ƒ 11.95 ldem:Dekleinezwerver/ 8.95 ƒ 4.95 Idem: Waar de bron ontspringt/ 19.75 ƒ 11.95 O. V. Rijswijk: Flonkerend kerkgesteenle / 12.90

9.95 ldem:HoeliëfhebikUwwoning/ 10.90 ƒ 7.95 Idem: Moeder daar staat een vreemde man ƒ 10.90 7.95

ldem:Basenzijntweevrienden/ 14.90 / 9.95 ' AnnleSanders:Ansje/ 4.95 / 3.45 Schalk-Meyering: Die arme Beppe/ 7.95 / 4.95 G.Vogelaar-v.MourIk. Mieneke/ 4.95 ƒ 3.45 Idem: Daniël en Laurens ƒ 8.95 / 5.95 ldem:AnnemlekeenDaantje/ 8.95 ƒ 5.95

DITZIJN DE BEWIJZEN VAN ONZE LAGE PRIJZEN Ds. Van Beek & Ds. Mallan: Belofte en vervulling / 16.90 ƒ 9.95 Ds. G. v.d. Breevaart: Het eeuwig testament / 34.50 ƒ 21.95 Bunyan:Deonvruchtbarevijgeboom/ 9.90 ƒ 4.95 Ds.Burder:Gedenktdensabbatdag/ 2.50 / 1.95 M. Campbell: Herinneringen van een pelgrim / 19.90 ƒ 11.95 Daniël Dljke:Debekering/ 21.90 / 12.95 Th. v.d. Groe: Oprecht en zielzaligend geloof / 4.95 2.50 McPherson: James Fraser/ 27.40 ƒ 17.45 Th. v.d. Groe/Ds. J. v.d. Haar: Gereformeerde grondteer/ 19.90 ƒ 14.95 Annigje Grolleman: Uw geringe vriendin / 11.95 7.95 Ds. J. v.d. Haar: Voorzienigheidsgeloof en polioinenting/ 7.95 ƒ 4.95 Om het eeuwig welbehagen (begrafenis David Hage enz.)/ 7.95 ƒ 4.95 Ds. G. H. Kersten/Ds. Zandt: In het spoor / 15.90 9.90 J.W.Kieboom:NaftalienDudaïm/ 27.50 / 16.95 Jac. Koelman: Drieëriei Cathechismus / 27.90 ƒ 16.95 J.Koolstra:Sieraadvooras/ 8.90 ƒ 4.95 Luther: Rome'soverwinnaar/ 15.90 ƒ 9.95 Oomlus: Vuistslagen des satans/ 13.90 ƒ 9.95 Leven en werk van John Owen/ 39.50 ƒ 23.50 Leven en bekering van G.J.Raidt/ 9.90 / 4.95 B.Roest:HenochenHeman/ 8.90 4.95 C.v.Rijswijk:StadhouderWillemlll/ 10.90 / 6.95 J.C.Ryle:Ziekte/ 3.45 ƒ 1.95 Smytegelt: Kort begrip van de catechismus in 5 preken/ 14.90 ƒ 9.95 ldem:Eenwoordopzijntijd2delen/ 115.- ƒ 89.50 Spurgeon:JanPloegersplaatjes/ 16.90 ƒ 9.95 Idem: Zeven wonderen van genade/ 16.90 ƒ 9.95 W. Teellinck: Nieuwe historie oude mens ƒ 29.95 ƒ 19.95 Tyndale: Wegwijzing in de H. Schrift/ 3.45 ƒ 1.95 EnigebrievenvanJanVader/ 13.90 ƒ 9.95 Alle in de handel zijnde (Staten-)Bijbels en kerkboeken worden door ons uit voorraad geleverd doch uitsluitend Statenvertaling. Met geschiedenisboeken, dagboeken, kinderbijbels enz. zijn wij u gaarne van dienst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.