+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

A. H. te 's-Gr. vraagt hoe Gen. 37 vers 27 en 28 te verklaren is, daar in het eerste vers gesproken wordt, dat Jozef aan Ismaëlieten verkocht zal worden, terwijl in het tweede vers gezegd wordt, dat het Midianieten waren.

Antwoord: De in vers 25 genoemde Ismaëlieten worden in vers 28 en 36 genoemd Midianieten.

De zwervende kooplieden konden met één dezer namen genoemd worden. Medan en Midian waren zonen van Abraham bij Ketura en Ismaël was Abrahams zoon bij Hagar. De naam van den eenen stam werd dikwijls verward met dien van een anderen. In Kon. 4 vers 30 werden zij kinderen van het Oosten genoemd.

Jac. D. te Br. schrijft: Onlangs hoorde ik beweren, dat het offer van Kaïn niet aangenomen werd, omdat het geen levend offer was. Indien Kaïn in het geloof geofferd had, dan zou hij een lam geslacht hebben. Is die bewering juist?

Antwoord: Die bewering lijkt mij onjuist, hoewel ik weet, dat sommigen die richting uitgaan.

Om dit te staven wil ik eerst iets zeggen van het offer in het algemeen. Het offer is zinnebeeld vai\' overgave van hart en leven aan God. Daarom heeft ieder offer tot

op zekere hoogte plaatsvervangende beteekenis. Het offer is eer-st dank offer. De zonde bracht echter wijziging in het offer. Omdat de zonde verzoening eischte, werd in Israël naast het dankoffer ook het zoenoffer gebracht. Voor de bloedige offeranden werden gebruikt vee en gevogelte, voor onbloedige: veldvruchten, broodkoeken, meel, wijn en olie. Hieruit ziet ge dus, dat onder Israël ook onbloedige offeranden werden gebruikt.

Neen de zaak bij Kaïn en Abel zat dieper. God ziet naar de gesteldheid des harten. Kaïn was een slecht man, die onder de heerschappij van de wereld leefde, die, zooals Calvijn zegt, voor rechtvaardig wil gehouden worden, ja zich een eerste plaats onder de heiligen aanmatigt, maar in werkelijkheid goddeloos was. Het offer dat hij bracht, was den Heere een gruwel, omdat hij niet in het geloof offerde. En omdat dit laatste ontbrak, daarom nam de Heere Kaïns offer niet aan. Dus niet. omdat het een onbloedig offer was. Had hij in ware erkentenis des harten het offer van de beste vruchten des lands gebracht. dan had God, die het hart Zijns volks daartoe altijd bereidt en alleen verheerlijkt wordt in Zijn eigen werk, zijn offer zeker aangenomen. AAet hoeveel zorg bereidt Abel echter zijn offer. Hij nam van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. Het is bij Abel alleÏ ernst. Het beste offert hij den Heere. Abels offerande heeft als regel: Gods wil, als doel: Gods eer, zijn vertrouwen op de belofte van een Verlosser.

Dit alles wordt bij Kaïn gemist, waarom in Hebr. 11:4 gesproken wordt, dat Abel een meerdere offerande Gode heeft opgeofferd dan Kaïn, waU volgens de Statenvertalers beteekent een waardiger en Gode aangenamer offerande, omdat Abel zulks deed uit het geloof, omdat Abel in deze offerande zag op het zaad der vrouw, dat de slang den kop zou vertreden, dat is Christus, Die door Zijn dood den duivel zou te niet maken.

Van verschillende zijden is mij de vraag gesteld of kindertoeslag zonder bezwaar kan worden aangenomen.

Antwoord: De uitspraak van de classis Rotterdam, gehouden te Rotterdam op 2 Dec. 1946 luidt als volgt:

De kinderbijslag valt buiten de verzekerings-wetgeving, zoodat men dien toeslag gerust kan aanvaarden."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.