+ Meer informatie

Marxisme en socialisme volledig in strijd met christelijk geloof

ENCYCLIEK „RERUM NOVARUM":

3 minuten leestijd

Vrijdag is een nieuw pauselijk document over de sociale leer van de Rooms-katholieke kerk gepubliceerd ter gelegenheid van het feit dat de encycliek „Rerum Novarum" (Nieuwe dingen) van paus Leo XIII tachtig jaar geleden verscheen. In het document dat de vorm heeft van een „apostolische brief" noemt paus Paulus zowel het atheïstische marxisme als het liberalisme dat gericht is op macht en belangensferen, volledig in strijd met het christelijke geloof. Hij stelt dat „Rerum Novarum" en andere pauselijke encyclieken wezenlijk een wijzigüig van de mentaliteit en de maatschappelijke structuren beogen en pleiten voor de vorming van een menselijker maatschappij op nationaal en internationaal niveau.

De paus acht het voorts noodzakelijk dat er nieuwe en modernere vormen van democratie ontwikkeld worden als tegenwicht tegen de steeds machtiger wordende technocratie. Gelijkheid en samenwerking zijn de sleutelwoorden voor het streven van de huidige mens.

De paus acht het marxisme illusoir en vindt het gevaarlijk als men vergeet hoe nauw de marxistische ideologie verbonden is met haar praktische verwerkelijking. De elementen van de marxistische maatschappij-analyse en de praktijk van de klassenstrijd zijn onaanvaardbaar.

Echte vrijheid

Het socialisme wordt in het document echter niet op één lijn gesteld met het marxisme. Maar voor de christenen zich met het socialisme inlaten, moeten zij de mogelijk bestaande banden tussen de oorspronkelijke socialistische ideologie en de verwerkelijking hiervan nauwkeurig onderzoeken. Altijd moeten de echte vrijheid en de andere geestelijke waarden die de volledige ontwikkeling van de mens waarborgen, tot hun recht kunnen komen. Paus Paulus waarschuwt die christenen die voor het neoliberalisme gekozen hebben en dit als waarborg voor de vrijheid idealiseren.

Deze mensen, aldus de paus, vergeten de wortels van het liberale systeem, namelijk het filosofische liberalisme met zijn nadruk op de autonomie van het individu dat door het christendom als een valse leer is gebrandmerkt.

Utopieën

De encycliek is gericht tot de voorzitters van de pauselijke commissie „Rechtvaardigheid en vrede" en de Vaticaanse „Lekenraad". Behalve een kritische confrontatie met het marxisme en het liberalisme bevat het ook de afwijzing van „nieuw utopieën" en een appel aan de christenen alles te doen om in een dialoog met alle „mensen van goede wil" tot oplossing van de sociale vraagstukken te komen.

Van bevoegde Vaticaanse zijde is medegedeeld dat paus Paulus de lijn wil voortzetten die begon met „Rerum Novarum" en dan via de encycliek „Quadragesimo Anno" (In het veertigste jaar) van Pius XI — 40 jaar na „Rerum Novarum" verschenen — en de encyclieken „Mater et Magistra" (Moeder en Meesteres) en „Pacem in Terris" (Vrede op aarde) van Joannes XXIII naar paus Paulus' encycliek „Populorum progressie" (Vooruitgang der volkeren) loopt.

Stoot

In deze laatste encycliek behandelde paus Paulus de problematiek van de Derde wereld en van de volkeren in hun geheel. De encycliek „Rerum Novarum" die op 15 mei 1891 het licht zag, was in feite de eerste belangrijke verklaring van de R.K.-kerk over de arbeiders in de industriële maatschappij. De encycliek gaf de stoot aan de katholieke sociale beweging. Pas Leo XIII noemde in „Rerum Novarum" het gezin de basis van de maatschappij en „het privaatbezit een natuurrechtelijk gegeven". Hij veroordeel het socialisme als zijnde in strijd met dit recht, maar pleitte met kracht voor een rechtvaardig loon Voor de arbeider omdat de stoffelijke goederen ten voordele van de gehele mensheid moeten worden aangewend".

In „Quadragesimo Anno" beklemtoonde paus Pius XI de ellende die uit het principe van de vrije concurrentie is voortgevloeid en veroordeelde hij het socialisme als onverenigbaar met het rooms katholicisme.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.