+ Meer informatie

Boekbespreking

8 minuten leestijd

BOUWEN door 16 predikanten der Gereformeerde Ge meenten Uitgex erij Van der Stouw te Rijssen.

Bhjkens het „Ten Geleide” is dit boek speciaal geschre ven voor de jonge generatie in de Gereformeerde Gemeen ten en poogt het een richtingwijzer te zijn m een wereld vol teleurstellingen, problemen en anti christelijketenden zen Het is — zo lezen we verder — geen afgerond geheel en wil dat ook met zijn De schrijvers, allen predikanten der voornoemde gemeenten, hebben als norm genomen Gods onfeilbaar Woord Alleen dit Woord kan een ant woord geven op de veel voorkomende vragen Verwacht daarom niet dat dit boek op alles een antwoord geeft, er blijven vragen Er worden zelfs meer vragen gesteld Maar er wordt ook een Weg gewezen om antwooid te ontvangen Daarom achten wij deze richtingwijzer zo belangrijk voor onze jonge, maar ook voor oudere mensen! Zo schrijft de uitgever in he t„Ten Geleide” Met veel mstemming hebben we dit boek gelezen We kun nen ons over de verschijning ervan verheugen Kritiek IS er altijd wel te maken, maar we achten het met nodig op bepaalde uitdrukkingen in te gaan Het gaat om de algemene strekking en daar zijn we het van haite mee eens Wel zouden we sommige zaken wat dieperen uit voenger hebben willen zien belicht We missen ook artikelen, die we graag gezien hadden, bv over scheppmg en natuurwetenschap, het gezag van de Hedige Schrift en meer andere onderwerpen, waarmee vele jongelui in deze tijd in aanraking komen

Het boekje bestaat uit 31 bijdragen, die mgedeeld zijn naar de rubrieken. A. leer en sakramenten, B. verhouding christen-maatschappij, C. samenleving en D. voor feest- en gedenkdagen. Wij vinden deze indehng niet gelukkig gekozen. We missen de eenheid hierin. Maar dit doet niets af aan onze waardermg voor de poging om iets te geven voor de jeugd en voor ouderen.

Uit het feit, dat er 16 predikanten aan meegewerkt hebben, is wel duidelijk dat er verscheidenheid is, maar deze doet niet tekort aan de bedoeling van deze uitgave. We hopen, dat de schrijvers nog eens een boek laten verschijnen, waarin ook over andere onderwerpen, die thans aan de orde zijn, wordt geschreven. We wensen het in veler handen, ook onder onze lezers. De Heere zegene deze uitgave.

Het boek verscheen in 1966. Er is al een tweede druk. De prijs bedraagt f 7,95. Jeugd- en studieverenigingen ontvangen bij afname van minimaal 10 ex. reduktie.

ABRAHAM door M. Nijsse, met tekeningen van A. de Muynck. Uitgeverij Pieters, Oostburg.

Dit is een boekje van ruim 50 pagina’s met vertellingen over Abraham: 1. Door God geroepen. 2. Moeilijkheden. 3. Lot gered. 4. Het verbond met God. 5. Ismaèl geen erfgenaam. 6. Abrahams voorbede. 7. De dienstmaagd uitgedreven. 8. De Heere zal het voorzien. 9. Een familiegraf. 10. Dereis van de oude knecht. 11. Een vrouw voor Izak, en 12. Het einde van Abraham. De vertellingen zijn mooi en bevatten — zoals uit de inhoudsopgave blijkt — hoofdzaken uit de geschiedenis van Abraham. In de eerste vertelling wordt het verblijf m Haran over geslagen. Dat lijkt ons niet juist. Bij de 8e vertelling hebben we ons afgevraagd, of de strijd van Abraham wel juist is getekend. Zie Hebreën 11 : 17-19. Dit doet aan onze waardering voor dit boekje niet af. Bij elke vertelling behoort een tekening. De tekeningen zijn gestyleerd. Aan de waarde daarvan willen we niets afdoen. We vragen ons echter wel af, of eenvoudige tekeningen in een dergelijk boekje het niet beter zouden doen.

Het werkje is keurig uitgegeven en kost gebonden f 4,50 franko.

GENADE EN ERE door Ds. M. Blok. Uitgeverij Van der Stouw te Rijssen.

De uitgever heeft er goed aan gedaan dit boek in het licht te geven. Het bevat 5 predikaties van Ds. Blok over 1. Een heilzaam weten, Psalm 119 : 75; 2. De Vorst des leven’s ontmoet de dood te Naïn, Lukas 7 : 11-17; 3. De heerlijkheid der Godsstad, Psalm 87 : 3; 4 en 5: De lofzang van de verlosten aan de glazen zee, Openbaring 15 : 2-4.

Ds. Blok was in zijn leven een geliefde prediker, die boeiend wist te spreken en op een hem eigen wijze het Woord des Heeren verkondigde. Wij hebben zelf hein meermalen mogen beluisteren. Hij is nog in de kracht van zijn leven heengegaan. De Heere heeft hem gesteld tot een toonbeeld van Zijn genade en vroeg opgenomen in Zijn heerlijkheid.

Deze preken maken de indruk niet voor de druk gereed gemaakt te zijn, maar uitgegeven te zijn zoals Ds Blok ze heeft uitgesproken. Al lezend kunnen we ons weer voorstellen, hoe hij indertijd het Woord verkondigde. Er zijn wel opmerkingen te maken over de wijze van behandeling van de tekst, maar waarom zouden we dat nu doen? Like geroepen dienaar zoekt het Woord te brengen naar het licht en de gaven, die de Heere gegeven heeft. De Heere had Ds. Blok een ruime plaats gegeven in Zijn kerk en zo mocht hij ook een goede ingang vinden hij Gods volk. En dat zegt ons genoeg. Ds. Blok bracht de boodschap van Gods Woord en zijn arbeid is niet ijdel geweest.

Er zijn enkele drukfouten blijven zitten. Storend is bv. op blz 69: Ik zal de Heere in mijn leger, ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. Dit had moeten worden verbeterd.

Wij willen dit werkje van harte aanbevelen. De Heere zegene deze uitgave.

Het boek kost gebonden f 5,95.

De taal Kanaans, door Dr. H. F. Kohlbrugge. Uitgave van T. Wever te Franeker.

Dit werk je is een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid. Het wordt nu in een tweede ongewijzigde druk uitgegeven.

Aan de voorrede ontlenen we het volgende:

Het werkje heeft zijn ontstaan te danken aan het alom bekende werk van de Engelse predikant Bunyan, nl. aan zijn: „Eens Christens reis naar de eeuwigheid”, dat, zowel om zijn ware godsdienstige inhoud, alsook om zijn dichterlijke waarde in zeer vele talen overgebracht werd en waarvan wij de inhoud wel als bekend mogen veronderstellen.

Op verzoek van enige vrienden had Dr. K. eertijds begonnen verklaringen te schrijven op het bovengemelde boek. Dit werk heeft Dr. K. in de eigenlijke zin nooit voltooid, doch in de plaats hiervan een stuk nagelaten, dat zeker een veel groter waarde heeft dan het eerst begonnene. Het is niet te verwonderen dat Dr. K. zich door een man aangetrokken voelde, die — al heeft hij ook twee eeuwen vroeger geleefd — toch zoveel overeenkomst, ten opzichte van zijn pelgrimsreis doorditdal der ellende, met hem had.

Uit dit gedeelte van de voorrede kunnen we al opmaken, welk karakter dit werkje heeft. Kohlbrugge begint aldus: Voor enige tijd, toen ik mijn hoofdkussen liet zwemmen van mijn tranen, vanwege de bittere nood mijner ziel, en ik om antwoord aanhield, er om aanhield dat de Heere een woord van vrede tot mijn ziel zou spreken, was het mij eerst alsof ik verstoten was; maar niet loslatende was het mij weldra als hoorde ik een grote menigte in een vol koor zingen: Hoopt op de Heere, gij vromen..... Van het één komt de schrijver op het ander. Zo komt hij op de voorzegging: Te dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan, Jes. 19 : 18. Dit spreken van die spraak moet volgens Kohlbrugge op hetzelfde uitkomen als het leren van dat lied, dat niemand kan leren dan hij, die van de wereld gekocht is, Openb. 14 : 3.

Mij toen — zo gaat hij verder — in die spraak verdiepende, viel ik in een zoete slaap, maar mijn hart was wakende, en in mijn slaap was het mij alsof ik twee mensen zag wandelen: de één in een nevel, de ander in een licht. Ik hoorde de één vele vragen doen, de ander er meest dadelijk op antwoorden.

Hun gesprek trok mijn aandacht, daar het die spraak was, waarin ik mij verdiept had; en, omdat het mijn aandacht trok, valt het mij licht er nog veel van mede te delen, terwijl ik hen om hun wijze van vragen en antwoorden Vraag-vrij en Recht-uit noem.

Zij hadden het volgende gesprek:

Vraag-vrij: Wat ben ik blijde, dat ik u ingehaald heb: waar wilt gij heen?

Recht-uit: Waar ik vroeger niet heen wilde, en somtijds zie ik, dat ik er nog niet heen wi.

V.: Waarom loopt gij dan deze weg?

R.: Dat doe ik uit vrije keus; of ik al niet wilde en soms nog niet wil, zo wil ik toch niet anders, al kon ik anders.

V.: Wat hebt gij dan op het oog?

R.:. Het einde; een stad, waarvan ik gelezenheb en waarvan ik in mijn binnenkamer een levendige prent zag. We zijn geneigd meer over te nemen, maar moeten het hierbij laten. Gods kinderen zullen er veel in vinden, dat hen toespreekt, en ook voor anderen is het tot lering. Dit is voldoende aanbeveling.

Het werkje kost gebonden f 6,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.