+ Meer informatie

Een nauwkeurige wandel

4 minuten leestijd

2.

Boston heeft ons nog meer te zeggen. Wij willen weer naar hem luisteren.

Er is een tweevoudige toetssteen voor deze nauwe wandel.

Ten eerste de wet van God, de wet der tien geboden. Dit is de eeuwige regel van gerechtigheid, welke door geen enkele omstandigheid kan worden ontbonden. Wat in onze praktijk hieraan tekortschiet, hetzij ten opzichte van onze plicht aan God, onszelf of onze naaste, is een gebrek in ware nauwgezetheid en is niet aangenaam voor God. Want er is geen wijsheid in wijs te zijn boven hetgeen geschreven is.

De tweede toetssteen is het voorbeeld van Christus. „Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen”, 1 Petr. 2 : 21. Hierin wordt ons de wet van God voor ogen gesteld, opdat wij die te nauwkeuriger mogen opvolgen, zijnde bekrachtigd door het voorbeeld van Christus. Onze Reere Jezus was in Zijn leven het volmaakte voorbeeld van zuivere nauwgezetheid. “Die geen zonde gedaan heeft, en daar is geen bedrog in Zijn mond gevonden”, 1 Petr. 2 : 22. Evenwel werd Rij door een schijnheilig geslacht van wettische mensen beschuldigd niet nauwgezet genoeg te zijn, omdat Rij de overleveringen van de ouderlingen niet aannam, het gezelschap van tollenaren en zondaren niet ontliep, daar Rij goed wilde doen aan hun zielen, en omdat Hij slijk gebruikte op de sabbatdag om des blinden ogen te openen en alzo de zedelijke plicht van het zesde gebod wilde nakomen. Doch in al deze dingen was Rij getrouw aan de wet, waarin Hij wandelde met de grootste nauwgezetheid. Maar de farizeers waren ontrouw, daar zij van de wet afdwaalden. Alle afwijkers van de wet zijn ontrouw, daar zij onder voorwendsel van gehoorzaamheid zich losmaken van het voorbeeld dat Christus ter navolging gegeven heeft. Roe dichter wij ons houden bij het voorbeeld van Christus, hoe meer nauwgezet wij zullen leven.

De ware nauwgezetheid komtopverschillende wijzen openbaar.

Uit haar eenvormigheid. Wie getrouw is in 6en, is getrouw in alle. Iemand, die beweert getrouw te zijn in zijn belijdenis, en los in de praktijk, of iemand, die zegt getrouw te zijn in zijn plichten voor God, en nalatig is in zijn plichten jegens mensen, is gruwelijk. Die het waarlijk nauw neemt, zal waken over zijn woorden en gedachten, zowel als over zijn daden. Rij is getrouw in zijn plichten jegens mensen als ouder, kind, meester of dienaar, zowel als in zijn plichten jegens God, als bidden, lezen, overdenken en andere plichten. Hij is getrouw als tussen mens en mens, zowel als in het vasthouden van de waarheid van godsdienstige beginselen.

Zij blijkt uit evenredigheid, zodat er evenredigheid is tussen de nauwkeurigheid en het gewicht der zaken. Ret verzuim daarvan wordt veroordeeld. “Wee u, gij Schriftgeleerden en farizeen, gij geveinsden! want gij vertient de munt en de dille en de komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen en de andere niet nalaten”, Matth. 23 : 23. Afgevijld goud is ook goud, doch hoe meer gewicht aan goudvijlsel, hoe meer de waarde is en hoe groter de zorg daarover moet zijn. Daarom mag geen enkele geopenbaarde waarheid, en geen enkele geboden plicht verwaarloosd worden. De rede en de godsdienst zeggen dat onze nauwgezetheid moet geregeld zijn naar het gewicht en de waarde van de plicht en de waarheid. Ret is even ongerijmd onze ijver bijzonder te tonen in afgeleide waarheden, als te verslappen in onze zorg voor fundamentele waarheden. Ret is ongerijmd meer werk te maken van vormelijke plichten, dan van de wezenlijke plichten der godsdienst. Dat staat gelijk met de voeten en benen te beschermen, en ons hart bloot te geven aan het zwaard van de vijand.

De ware nauwgezetheid blijkt uit de Evangelie-geest waarin zij wordt beleefd. De oprechte nauwe gehoorzaamheid vloeitvoortuit geloof in Christus in het hart. Zo iemand nauwkeurig is in zijn wandel, leeft hij alsof hij de hemel kan verdienen door zijn gehoorzaamheid. Evenwel vertrouwt hij er niet op, zo min alsof God die plichten niet van hem had geeist. Daarom is ware nauwgezetheid altijd in gezelschap van een Evangelische gesteldheid van de ziel. De mens is daardoor bezorgd zowel over de heiligheid van de eer van de wet, als over de genade van het evangelie. De nauwe gehoorzaamheid is versierd met zelfverloochening, nederigheid, zachtmoedigheid, liefde tot God en liefde tot de naasten, met goedwilligheid en weldadigheid omtrent zijn mede-schepselen.

Tot zover ooston. De psalmist getuigt: „Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting de ganse dag”, Psalm 119 : 97.

Boston spreekt ook nog over de rechtmatigheid en de noodzakelijkheid van een nauwe wandel. Doch hierover D.V. later.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.