+ Meer informatie

ERVARINGEN MET EMMAüS

8 minuten leestijd

Emmaüs begint een begrip te worden. Het materiaal is nu een jaar op de markt en wordt erg goed verkocht. In dit artikel zoeken we naar het geheim van dit pakket. We lichten enkele unieke aspecten toe, tonen het nut van goede training aan en geven ervaringen van gebruikers weer. Twintig eeuwen geleden waren twee mannen uit Emmaüs hevig verrast. Hun hart was gaan branden van verwachting en ze vonden Hem die ze dood waanden! Dat is het achterliggende verlangen bij Emmaüs: de hoop dat mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, verrast worden door de levende en levend makende Heiland zelf. En dat kan zómaar gebeuren!

ONDERZOEK

In 1996 deed John Finney een uitgebreid onderzoek onder toetreders in Engeland. De resultaten waren helder. Drie hoofdconclusies rolden eruit: 1) Voor de overgrote meerderheid van mensen die vanuit de wereld tot geloof komen, is een relatie belangrijk geweest. Vaak was het een vriend, collega of familielid die hen interesseerde voor het geloof, die de eerste vragen opriep of hen hevig jaloers maakte. 2) Bekering is geen momentgebeuren, maar vaak een proces. De tijd die verliep tussen het eerste contact over het evangelie en de bewuste overgave aan God, in de vorm van doop of belijdenis, bedroeg in de groep gemiddeld 4 jaar. Tijd, volharding, trouw en geduld zijn dus cruciaal in dit proces. 3) Verreweg de meeste mensen waren meer geïnteresseerd in de kwaliteit van de gemeenschap dan in de inhoud van het geloof. Het ervaren van liefde en warmte doet meer goed dan het verstandelijk uiteenzetten van geloofswaarheden.

Evangelisatie is vanouds erg gericht geweest op het delen van de waarheid. Een evangelisatiecommissie in een van mijn vorige gemeenten had de treffende naam ‘Vrienden der waarheid’. Maar de feiten bewijzen nu dat mensen minder snel door informatie worden gewonnen en dat relatie veel belangrijker is. Het onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een nieuw concept, waarbinnen relaties, tijd en gemeenschap een belangrijke plek kregen. Emmaüs werd geboren.

HOOFDPRINCIPES

Relatie heeft een belangrijke plaats gekregen in het pakket. Via relaties worden mensen naar de groep geleid. De band met een mentor is voor elke cursist van grote waarde. De opdrachten en werkvormen die het pakket verstrekt, zijn niet alleen kennismatig, maar helpen ook de relaties tussen mensen te versterken. Nauw daarmee verbonden is het inhoud geven aan ‘gemeenschap’. Een Emma-usgroep is meer dan een verzameling mensen die zich af en toe over dezelfde vragen buigen. Het wordt een warme gemeenschap van mensen die elkaar kennen en ook tussen de bijeenkomsten door iets met elkaar krijgen. Op een andere manier geeft het Emmaüspakket ook nog aandacht aan ‘gemeenschap’. Met vaste regelmaat komt het onderwerp ‘kerk’ en ‘gemeenschap’ aan de orde en u vindt zelfs suggesties voor aparte diensten, waarbij toetreders een bepaalde band met de gemeente krijgen. Emmaüs is niet bedoeld voor enkele hobbyisten uit de gemeente die het met buitenkerkelijken uitvoeren. Het is juist een pakket waarbij de gehele gemeente betrokken kan zijn.

De derde pijler van het pakket is ‘tijd’. Emmaüs is dermate groot van omvang dat u er met gemak een jaar of vier mee kunt doen. Genoeg dus om zoekers in een rustig proces te laten toetreden.

INTERKERKELIJKE SAMENWERKING

De vertaling van het pakket uit Engeland is ter hand genomen door een samenwerkingsverband van DTEG (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt), IZB (Nederlands Hervormd/PKN) en deputaten evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het pakket is niet alleen vertaald, maar ook naar de Nederlandse context toegeschreven. Een werkgroep uit deze kerken bewaakt de inhoud, de uitgave en de bijbehorende trainingen voor kringleiders.

INHOUD VAN HET PAKKET

Het Emmaüspakket bestaat uit drie fasen. Allereerst is daar het boekje Contact. Door dit boekje gemeentebreed te behandelen, worden alle leden opgefrist en aangezet weer serieuze relaties te leggen met niet-gelovigen. Contact geeft daar tal van ideeën voor. Ten tweede is er een Opweg-boek. Dit boek behandelt de basale geloofsleer omtrent de schepping, zondeval, Godheid, geloof, gebed en gebod e.d. Het boek is goed voor een jaar werken. De lessen zijn zo gesteld dat uitgegaan wordt van mensen die (nog) niet zelf geloven. Het derde onderdeel is ‘Onderweg’. Dat bouwt voort en behandelt een keur van onderwerpen uit de bijbel, geloofsleer en ethiek, waarbij steeds meer kennis en betrokkenheid verondersteld wordt. Onderweg omvat vijf boeken, goed voor drie à vier jaar.

TOERUSTING KRINGLEIDERS

Emmaüs is meer dan weer een nieuw bijbelstudieboekje. Wie het zo behandelt, kan vlot teleurgesteld raken, of allerlei rijkdom uit het pakket onbewust ongebruikt laten. Een aantal specifieke punten die training vragen noemen we hieronder:

a) Missionaire spits. Hoewel we merken dat veel gemeenten de boeken voor hun eigen leden gebruiken, blijven we benadrukken dat het bedoeld is voor gemengde groepen van christenen en geïnteresseerden. Niet-christenen voelen zich echter niet vanzelfsprekend thuis in een groep met kerkelijke mensen. De training geeft veel aandacht aan een goede benadering van de niet-kerkelijken.

b) Diversiteit in leerstijlen. Omdat mensen op diverse manieren leren, vinden we het ook belangrijk dat de kringleiders allerlei werkvormen kunnen hanteren. In de training is de leertheorie van Kolb verwerkt. Kringleiders leren om met een grote variëteit aan werkvormen en gespreksstijlen om te gaan en gericht keuzes te maken uit dat wat in de (meestal te volle) lessen wordt aangeboden.

c) Lerende leider. De maatschappij vraagt van mensen constant bijscholing. Ook in het overdragen van geloof en bijbel geldt die noodzaak. De training leert de kringleider op welke punten hij/zij zich verder kan ontwikkelen en geeft daar ook praktische aanwijzingen voor. Het werken in een duo-systeem bevordert dat mensen in hun thuissituatie ook verder gaan met elkaar feedback geven zoals ze op de cursus hebben geleerd.

d) Praktijkoefening. De cursus is enorm praktisch, doordat ieder dagdeel lessen of presentaties worden gegeven door cursisten, waar gerichte feedback op komt. Juist die veelvuldige oefening blijkt een goed leerrendement te geven.

ERVARINGEN VAN GEBRUIKERS

Het materiaal is op 12 april 2003 gepresenteerd. Sindsdien is er veel verkocht en heel wat uitgeprobeerd. Veel van wat er gebeurt speelt zich af buiten het blikveld van ons als missionair consulenten. Via de kringleiderstrainingen komen we in contact met gemeenten die er actief mee bezig zijn of aan beginnen. We kunnen de volgende evaluatieve opmerkingen maken:

a) Enthousiasme bij gebruikers. We merken uit een aantal gemeenten flink wat enthousiasme over het pakket. Met name de flexibiliteit scoort hoog (je kunt de modules gebruiken in de volgorde die je kiest en er is veel keuzemogelijkheid). Ook de variatie in opdrachten en de aandacht voor kerkelijke onderwerpen als doop en avondmaal en belijdenis wordt positief gewaardeerd. Alpha-groepen die door hun programma heen zijn vinden in Emmaüs een geschikt vervolg.

b) Kringleiderstraining hoog gewaardeerd. Op een tiental plaatsen verdeeld over het land is een kringleiderstraining gegeven. De trainingen worden vrijwel altijd goed ontvangen. De grote nadruk op de praktijk en de houding van de leidinggevende blijkt nodig en nuttig te zijn.

c) Missionaire inzet nog onvoldoende. We krijgen de indruk dat Emmaüs nog niet zo missionair wordt ingezet als het bedoeld is We horen vaak van gemeenten die het met hun eigen leden gebruiken. We weten van gemeenten waar Emmaüs in gemengde groepen (gelovigen en geïnteresseerden) functioneert. We horen helaas nog niet zo vaak van groepen die voor de meerderheid uit niet-kerkelijken bestaan. Dat is overigens een kwaal waar Alpha groepen soms ook aan lijden. Het toont aan dat het voor de christenen uit onze kerken nog niet zo eenvoudig is om zinvolle relaties met ongelovigen aan te gaan en hen te motiveren voor dit soort gespreksgroepen.

d) Beginnersmodule te compact. Een aantal gemeenten gaf ons het signaal dat de Opweg-module erg snel gaat. Mensen worden vrij vlot met heel ingrijpende en persoonlijke thema’s geconfronteerd en te snel wordt er over de eigen betrokkenheid en keuze van mensen gepraat. Dit bezwaar is terecht.

e) Nog niet alles wordt benut. Van het Emmaüspakket worden vooral de bijbelstudiemodules gebruikt. Minder doet men met het boekje Contact en met de aangegeven suggesties voor bijzondere diensten.

Emmaus gaat verder, hoe?

Graag willen we een verder gebruik van het Emmaüs-pakket stimuleren door de volgende maatregelen:

a) We gaan meer nadruk leggen op Contact. Alle evangelisatiewerk begint met oprechte interesse van gelovigen in niet-kerkelijken. Dat moet continu gestimuleerd worden.

b) De kringleiderstraining wordt uitgebouwd. We blijven de KLT geven, regionaal en interkerkelijk, maar ook op verzoek van gemeenten bij hen apart, in groepen van 15–25 personen.

c) Het materiaal gaan we aanvullen. Om aan de bezwaren bij Opweg tegemoet te komen, wordt de Opweg-module herschreven en komt er ook nog een ‘opstap’ bij, in de vorm van een aantal lessen die een sterk oriëntatiekarakter hebben.

d) De website wordt beter onderhouden en toegankelijk gemaakt.

e) We organiseren landelijke dagen. Elke twee jaar willen we een Emmaüsdag organiseren, waarbij de nieuwste ontwikkelingen en de ervaringen van gebruikers een plaats krijgen.

Emmaüs, een klein dorp aan de vergetelheid ontrukt doordat Jezus er twee dorpelingen verraste. We hopen dat het Emmaüspakket ook vele gemeenten, gebruikers en geïnteresseerden zal verrassen. Dat vooral mensen die nu nog los van God leven, net zo door Jezus verrast worden als Kleopas en zijn vriend.

De heer B. Dingemanse is missionair consulent van onze kerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.