+ Meer informatie

Goed nieuws uit Israël

7 minuten leestijd

Paulus heeft zieleworstelingen voor Gods aangezicht beleefd omtrent de bekering van zijn volk Israël.

Wanneer hij schrijft over de zonde van zijn volk en hun verwerping van de Messias, zegt hij: Ze zijn vijanden van het Evangelie om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn ze beminden om der vaderen wil. De vijandschap van het Joodse volk tegen de Christus Gods is zeer groot. De geestelijke blindheid is groot, er ligt een deksel op het hart van Israëls volk.

Paulus stelt een belangrijke vraag over de toekomst van het Joodse volk. Heeft God Israël nu voor eeuwig verstoten, is er geen toekomst meer voor Jacobs geslacht? Zullen ze tot Christus wederkomst op de wolken des hemels in de geestelijke donkerheid blijven en ondergaan in het ongeloof?

De apostel geeft een duidelijk antwoord, dat geen twijfel overlaat. Het klinkt ons tegen van het heilig blad: God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij te voren gekend heeft. De exegese van deze tekst is maar voor één uitlegging vatbaar, dit woord ziet op het volk der Joden en zegt ons zeer duidelijk dat Israël toekomst heeft.

Vele achtenswaardige godgeleerden hebben luide verkondigd, God heeft met het Joodse volk afgedaan, de vloek des Heeren rust op dat volk tot in eeuwigheid. Wegens hun verwerping van Christus zullen ze nooit meer in het land van hun vaderen wonen maar blijven zwerven over de aarde.

Andere godzalige mannen, grote lichten aan de kerkhemel, die in tederheid des harten voor de Heere leefden, hebben gebeden voor de bekering van het Joodse volk en geloofd, dat de Heere hen eens zou toebrengen tot de Christelijke Kerk.

God schrijft de geschiedenis der volkeren en Hij verbreekt de hoogmoed des mensen. De Heere heeft tegen de wil der grote volkeren het Joodse volk weer een plaats gegeven onder de volkeren der aarde, Israël is weergekeerd tot haar eigen land. De Germanen van het derde Duitse rijk vernietigden de Joden in de concentratiekampen bij miljoenen en de Engelsen weigerden hen de toegang tot het land van hun vaderen. De Arabieren hebben met alle middelen geprobeerd om de Joden te verhinderen in het Oosten te wonen, Gods hand bracht hen opnieuw in Palestina. Dood en verderf omringden de Joden van alle zijden, zeeën van rampen en tegenspoeden gingen over hen heen, maar Israël woont weer in haar erfland.

De geboorte van de staat Israël is een wonder Gods. Het wederkeren van Jacobs zonen naar hun eigen land is een van de grootste gebeurtenissen van onze tijd. Het is Gods stem welke spreekt tot de volkeren der wereld, belangrijke dingen staan te gebeuren.

De Heere vervult altijd zijn beloften, er valt niet één woord Gods op de aarde. God werkt op vrijmachtige wijze Zijn heilig plan uit, dat Hij vastgesteld heeft in de stilte der eeuwigheid. Het is God, die het leven der volkeren leidt, het is Christus die voor Zijn Kerk zorgt.

De terugkeer van het Joodse volk tot het land van Kanaan en het belijden van Christus als de van God gezonden Messias horen bij elkaar. De wederkeer tot Palestina is een feit geworden, het aanvaarden van Christus als de Zone Gods en Israëls eeuwige Koning zal de Heere op zijn tijd geven. Wanneer? Dat weten we niet, op de tijd van Gods welbehagen-

De profeten van Oud Israël en het volk Gods onder de oude bedeling hebben gebeden om de bekering van de volkeren der wereld. Laat Gods Kerk van onze tijd bidden om Israëls bekering, dat ze Christus mogen belijden als de Messias. Hoe is het met de nieuwe staat Israël? Er is veel voorspoed en welvaart gekomen in Palestina. Israël gaat wondersnel vooruit, steden verrijzen uit het puin der eeuwen, machtige fabrieken worden gebouwd en de woestijn wordt tot een vruchtbaar veld. Het oude Kanaan ondergaat een wondervolle vernieuwing en wordt weer een land vloeiende van melk en honig.

Maar hoe is de geestelijke toestand van Jacobs zonen in de nieuwe staat Israël? Veel materialisme zoals overal in de wereld en zelfs in de Kerk.

Ongetwijfeld, het Joodse volk komt een weinig tot rust na een eeuwenlange omzwerving onder alle volkeren der aarde. Dat ze ook eens tot bezinning mogen komen om de weg die God met hen gehouden heeft te overdenken. Ja, dat ze Gode de eer mogen geven voor hun verlossing en Christus uitroepen als de van God gegeven Koning.

Wat is het laatste nieuws uit Israël, is er reeds een morgenschemering te zien van een geestelijke verandering? Zal de tijd van Israëls bekering spoedig aanbreken of zullen ze nog vele jaren blijven voortleven in het verwerpen van de Christus Gods? Er zijn enige tekenen,

die hoop geven, dat het morgenrood van een nieuwe dag aanstaande is. Laat ons de feiten constateren welke gebeuren om een oordeel te vormen over de geestelijke toestand in Israël.

Wanneer iemand acht jaar geleden in de staat Israëls het Nieuwe Testament bezat en het las werd hij een Christen genoemd en practisch door alle Joden veracht. Vandaag wordt het Nieuwe Testament gelezen en besproken op vele staatsscholen in Israël.

In de leesbibliotheken van de steden en in de huizen van duizenden Joden, vindt men de Bijbel, zelfs door de leiders van Israël, wordt het Nieuwe Testament gelezen. Het is heel gewoon voor iemand in Israël om een Nieuw Testament te bezitten.

Het is zelfs spreekwoordelijk geworden in Israël om een Nieuw Testament te lezen en om het te bezitten is het niet nodig Christen te heten.

Wanneer enige jaren geleden iemand openlijk Christus beleed als de Messias Gods, geboren in Bethlehem, dan werd hij uitgekreten voor een Christen. Zijn lot was uitwerping en verachting, hij werd uitgesloten van allerlei voorrechten en beschouwd als een ontrouwe zoon van het volk. Practisch iedere Jood in Israël geloofde en aanvaardde het als een vaststaand feit, dat zo iemand beleed dat Jezus de Christus was, hij was geen Jood meer maar een Christen.

Er wordt op heden in Israël veel gedebatteerd over de Bijbel en eveneens over de kwestie van het Christen zijn. Wie is een Christen, kan iemand Jood zijn en eveneens in Christus geloven? Acht jaar geleden was het lezen van het Nieuwe Testament contrabande, het werd veroordeeld vooral door de orthodoxe Joden. Nu staat het Nieuwe Testament in het centrum van de belangstelling en de kwestie of Jezus de Messias is is een onderwerp van bespreking. Velen in Israël verklaren openlijk, je kan een Jood blijven al geloof je in Christus als de van God gezonden Messias, dat is beter dan niet in God te geloven of een communist te zijn.

Dit is een ander geluid dan er eeuwenlang onder de Joden is gehoord. Zou het de schemering zijn van de nieuwe dag, zal Israël Christus aanbidden, God moge het geven.

Er gebeurt veel in de wereld, we leven in een dynamische tijd, de gekleurde volkeren ontwaken, de éne technische uitvinding volgt op de andere en Israël heeft haar plaats gevonden in het midden der volkeren. De Joden mogen in de laatste wereldoorlog bij honderd duizenden zijn vermoord, nog hebben de zonen van Jacob een machtige invloed in de wereld.

Israël heeft als volk en staat een toekomst in de wereld, Gods hand is ten goede over hen uitgestrekt.

Egypte met de Syriërs en de Hagarenen spannen samen om Israël te verpletteren, het lukt hen niet.

De Heere spreekt tot het volk van Israël en Hij roept hen toe: Keer weder tot Mij en Ik zal uw afkeringen genezen. God almachtig sprak bij monde van de profeet Amos: „En Ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Heere uw God."

Dit zien we gebeuren in onze dagen, Israël is terug gekomen tot het land van hun vaderen om er te blijven. Dat het Woord Gods gesproken door de dienst van Hosea spoedig vervuld moge worden voor het volk Israëls: Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning en ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot Zijn goedheid in het laat-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.