+ Meer informatie

Vijf minuten voor br. Huizer

3 minuten leestijd

Broeders van het comité, hartelijk dank voor de geboden gelegenheid. Het gebeurt in andere kerken ook dat een comité de conferentie organiseert en dat het bureau gelegenheid ontvangt enkele mededelingen te doen.

Een tweede dankwoord richt ik tot de broeders diakenen. Ik wil ze danken voor het feit dat deputaten ADMA door middel van hun functionaris, steeds meer kunnen gaan werken naar het grondvlak.

Daar zit een duidelijke groei in !

Na het wat vrijblijvend, geïnteresseerd informeren, komt er nu steeds meer de vraag: „hoe kunnen we in het kader van het gemeente-diakonaat methodisch werken”.

Wij willen u hierover gaarne adviseren en kunnen van uw ervaringen weer leren en doorgeven.

Vragen binnen de sector van de maatschappelijke dienstverlening behoren nog niet tot het verleden.

Met name de vraag omtrent de relatie tussen het diakonaat en de maatschappelijke dienstverlening is urgent. Kunnen wij onze eigen identiteit nog wel kwijt, in wat voor organisatie-vorm ook ? Hebben wij visie op al deze aspecten ?

Binnenkort hoop ik hierover weer net een en ander te publiceren in „Ambtelijk contact”.

Fijn is het te merken dat elk artikel weer een aantal positieve reacties oplevert.

Broeders, denkt u niet te gering over de werkzaamheden die voortvloeien uit de contacten met diverse organisaties waarin deputaten, gezien hun synodale opdrachten participeren. Met name de sector van de maatschappelijke dienstverlening en diakonale organen speelt zich het een en ander af.

Allerlei visies rondom: — begrip diakonaat — taak van de kerk in de samenleving — relatie z.g. samenlevingsopbouw en diakonaat — worden gehoord. In dit verband is er binnen deputaten een zoeken om vanuit een Bijbelse-confessionele visie deze zaken te benaderen. Op dit terrein moeten er binnenkort beslissingen vallen.

Tenslotte nog een drietal opmerkingen.

1. Binnenkort verschijnen er weer enkele afleveringen van het diakonaal handboek over het formulier van de bevestiging van ambtsdragers en u ontvangt informaties over ons kindertehuis.

2. Er ligt een duidelijke lijn vanuit het diakonaat naar hulpverlening aan kerken in binnen- en buitenland. Vandaar het verzoek van het actie-comité ZENDHULP om diakonale medewerking binnen uw gemeente. De eerste circulaire is verzonden.

3. Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de initiatieven om te komen tot een sociale academie op geref. grondslag.

Onze kerken participeren hierin, terwijl ondergetekende met vreugde een belangrijk deel van zijn tijd hieraan mag besteden.

Het is enorm te constateren dat dit initiatief weerklank heeft gevonden binnen de geref. gezindte.

In de vijftiger jaren heeft het diakonaat een belangrijk aandeel gehad bij de ontwikkelingen van het maatschappelijk werk.

Het is nu opnieuw onze taak en roeping te zorgen dat dit instituut er zo spoedig mogelijk komt.

Eén dezer dagen ontvangt u het z.g. financiëel appèl.

Breng een offer !

Het gaat hier niet om een stuk verantwoorde opleiding alleen. Men zal zich in de toekomst moeten presenteren als een instituut dat zich kritisch opstelt tegenover de huidige ontwikkelingen in de samenleving en een antwoord tracht te geven dat in overeenstemming is met Gods Woord en de geref. belijdenis.

Het verzoek in „de Wekker” herhaal ik; organiseer binnen uw woonplaats of regio eens een informatie-avond op interkerkelijk niveau.

Het werk van deputaten naar u toe was verre van volmaakt. Daar ben ik zelf van overtuigd. Toch meen ik dat onze taak gezien mag worden als een „dienst” aan de kerken.

Voorzitter, mijn tijd is om, dank voor de gelegenheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.