+ Meer informatie

KERKORDE

3 minuten leestijd

1. Artikel 3. Bepaling:

Een kerkeraad kan een broeder, hetzij een ambtsdrager of gewoon lid die zich geroepen voelt tot en de bekwaamheid heeft voor de gespecialiseerde arbeid van de geestelijke verzorging van geestelijk en lichamelijk gehandicapten die door hun handicap de normale vorm van de Woordverkondiging in de gemeente niet kunnen volgen, presenteren aan de classis met het verzoek deze broeder een stichtelijk woord te laten spreken in eigen gemeente en in de gemeenten van het classicaal ressort, ten behoeve van de bovengenoemde leden van de gemeente.

2. Artikel 5.

Art. 5 sub 1, tweede alinea wordt aldus gewijzigd:

Een kandidaat die voor het beroep van een gemeente bedankt, kan later als predikant niet binnen de tijd van drie jaar in die vacature worden beroepen. Art. 5 sub 4 wordt in deze zin gewijzigd:

Daar een korte ambtelijke bearbeiding van een gemeente tegen haar belang strijdt, wordt de kerkeraden ernstig ontraden om predikanten die nog geen drie jaar in hun gemeente werkzaam zijn, te beroepen, terwijl de predikanten worden vermaand, niet zonder volstrekte noodzakelijkheid hun gemeente zo spoedig te verlaten.

3. Artikel 10.

Art. 10 is als volgt gewijzigd:

Een dienaar des Woords mag de gemeente, waaraan hij verbonden is, niet verlaten en zich aan een andere gemeente verbinden zonder tijdig overleg met en toestemming van zijn kerkeraad en zonder bewilliging van de classis, gelijk ook geen andere kerk hem mag ontvangen, zonder de daartoe vereiste akten van ontslag in orde bevonden te hebben.

4. Artikel 13.

De synode besloot uit te spreken dat predikanten van onze kerken gerechtigd zijn op 65-jarige leeftijd emeritaat aan te vragen, mits zij de kerken tenminste 40 jaren gediend hebben.

5. Artikel 20.

De synode besloot het reglement van de Theologische Hogeschool zodanig te wijzigen dat voortaan ook personen die niet de wens te kennen geven om predikant te worden in onze Christelijke Gereformeerde Kerken, toch aan onze Theologische Hogeschool kunnen studeren.

6. Artikel 44. Reglement voor de Kerkvisitatie.

Gewijzigd is:

20. Op welke wijze besteedt u aandacht aan de zorg voor de jeugd en aan het verenigingsleven in het algemeen ?

Opgenomen wordt:

44b. Wordt aan de geestelijk en lichamelijk gehandicapte leden der gemeente voldoende zorg besteed, zowel in pastorale als diaconale zin ?

7. Art. 60. Doopserkenning.

De synode, overtuigd dat in het besluit van de generale synode van 1882 (K.O. art. 60 sub 1) duidelijk is aangegeven welke de vereisten zijn voor de erkenning van de doop, ontvangen door hen die tot de Christelijke Gereformeerde Kerken begeren over te komen, besloot de uitspraak van de synode van 1912, waarin de doop, door een vrouw bediend, onvoorwaardelijk voor onwettig wordt verklaard, niet langer van kracht te doen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.