+ Meer informatie

Boekbespreking

9 minuten leestijd

(Uit) het leven van W(illiam) Huntington door Thomas Wright, 2e druk, uitgave van N.V. Uitgeverij „De Banier”, Vianen.

Huntington is onder ons bekend genoeg, zodat het niet nodig is hem hier in te leiden. Huntington heeft veel geschreven en verschillende van zijn werken zijn vertaald en vonden hier vele lezers.

Deze levensbeschrijving geeft het hele leven van Huntington weer, van zijn geboorte tot zijn dood. Het werk laat ons duidelijk zien, welke plaats Huntmgton in zijn tijd heeft ingenomen.

We willen enkele van de vele treffende gedeelten aanhalen.

Op blz. 36/37 lezen we: „Toen Huntington zijn ambtelijke bediening in de kapel aan de Margaret Street aanving, kon Londen zich beroemen op het bezit van een groot aantal vermaarde predikers. „Men gevoelde echter”, merkt Ds. Styles op, „dat deze boerendominee grotelijks van hen verschilde, en in vele opzichten zelfs boven hen uitstak. Geen van hen verkondigde zó vrijmoedig de genade Gods in haar alles overtreffende heerlijkheid. Geen van hen was in staat de zielservaringen van de christen zó diep te doorgronden als hij, of de schijngodsdienst in zijn openlijke en verborgen wegen zó duidelijk aan de dag te brengen. Geen van hen was in staat met zulk een tederheid als hij woorden ter rechter tijd te vinden voor de bedroefden. Hij was iemand met een geheel afwijkende preekwijze, met heel gewone bewoordingen, maar met originele gedachten, waardoor hij geheel en al verschilde van iedere prediker van die dagen. Aan zulk een getuigenis was dringend behoefte. Aan de honderden, die het vernamen, scheen het een goede tijding uit een ver land, en zij begroetten de brenger er van als een afgezant des Heeren”.

Op blz. 56: „Hij noemt het gebed „het grootste, het uitnemendste, het gezegendste en het verhevenste voorrecht, waarmede sterfelijke zondaren ooit werden begiftigd”; en hij besluit met een zin, die vaak wordt aangehaald..In het gebed zullen wij ons nooit laten afwijzen, als wij maar een duidelijk bewijs hebben van onze noden, een schriftuurlijk paspoort om op te reizen, of een belofte om op te pleiten: we moeten aandringen, betogen, redenen aanvoeren, pleiten, smeken, dwingen, belijden, erkennen, danken, loven, prijzen, aanbidden, herhalen, steeds meer aandringen, opmerken, vasthouden, ieder voordeel aangrijpen wat onze ziel ten nutte zou kunnen strekken”.

Wanneer Huntington het heeft over het gebed, is hij altijd op zijn best. Als hij bad zei hij - was het soms als werd hij opgetrokken in de derde hemel. „We moeten werken, bidden en geduld oefenen„, zegt hij in het „Kleingcloof”. „De natuur mag men niet dwingen en de Voorzienigheid niet haasten”.

Op blz. 114/115: „Vaak — vertelt hij zelf was de Bijbel, enkele minuten voordat hij de kansel beklom, nog een „gesloten boek” voor hem en scheen het hem alsof hij geestelijk in een Egyptische duisternis verkeerde. Duizenden zijn gekomen om naar mij te luisteren en ik sta hier zonder dat ik weet wat te moeten zeggen, als een lichaam zonder ziel, als een stomme, die geen enkele boodschap te brengen heeft en zelfs geen hemelse gedachte bij zich voelt opkomen… Maar dan plotseling is er een tekst in mijn geest gekomen in al zijn natuurlijke glans, kracht en betekenis; zijn betekenis is voor mij opengegaan en ik zie de wonderlijke samenhang daarvan, en tekst na tekst komt mij voor de geest om de bedoeling en betekenis daarvan te verduidelijken; en in één ogenblik heb ik genoeg stof om twee uur te preken. Dan spreekt door mij de Heilige Geest over de gangen van de Koning, en de verheven schoonheid des Heeren verschijnt in het heiligdom; leven cn liefde spreken uit mijn woorden, terwijl de blijdschap, die zich aftekent op het gelaat van al degenen die een waarachtig innerlijk leven bezitten, getuigt dat de Heere der hcirscharen in ons midden is; dan ziet ds. Kolenzak (gelijk Manoach en zijn vrouw) toe, terwijl de Engel des Heeren wonderen werkt”.

Laat dit genoeg zijn. We kunnen dit werk van harte aanbevelen. Het is keurig uitgegeven en kost gebonden f 7,80.

Het zou aanbeveling verdiend hebben een portret van Huntington en zo mogelijk ook wat treffende foto’s op te nemen.

Dr. H. F. Kohlbrugge: TWAALF TWAALFTALLEN LEERREDENEN. Uitgave van T. Wever, Franeker.

Het betreft hier het 5e deel met het 9e en 10e twaalftal, gehouden in 1849 en 185 0. Dit is de 2e, ongewijzigde druk van de nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave (1910-1917). De uitgave geschiedt in samenwerking met de „Vereniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften”.

Ook in deze preken staat veel goeds. Kohlbrugge was leerling van de grote Leermeester en zo kon hij ook zelf leraar zijn, die uit de schat van het Woord nieuwe en oude dingen naar voren bracht. Het is begrijpelijk en gelukkig, dat er ook in onze tijd nog belangstelling is voor de werken van Kohlbrugge en de waarheid, die deze met zijn ganse hart verdedigd heeft. We willen een enkele aanhaling doen. In een preek over Kolossenzen 2 : 10-12 zegt Kohlbrugge op blz. 59/60 o.a. het volgende:

„En nu, ziet hier de troost voor u, die kinderen hebt, maar niets ziet opkomen; hier de troost voor u, gemeente Gods, voor uw zaad.

Gij, die met God worstelt om de bekering uwer kinderen, en ook daarbij opzucht: „Gedenk niet de zonde mijner jonkheid”, — o, neemt toch de leer ter harte, welke God in Zijn grote barmhartigheid van de Doop geopenbaard heeft. De éen onder u heeft een deugdzaam kind, dat zich goed gedraagt, maar het is tot hiertoe dood in zijn zonden, toont ook nog hoegenaamd geen spoor van bekering; de ander onder u heeft een goddeloos kind, dat de ouders grijze haren geeft! Wat moeten nu deze dode kinderen? Ach, mijn zwakke hart vraagt ook menigmaal zo, wanneer ik de kinderen der gemeente onderricht. Blijven wij daaraan gedachtig op Wiens Naam zij staan, en houden wij aan met bidden en smeken tot de almachtige Heiland en grote Ontfermer. Gaan de kinderen verloren in hun onbekeerde staat, - God heeft het Zijne gedaan, Hij heeft hun alles gegeven. Ook van u, volwassenen, komen niet allen in de hemel; God zal nochtans goedertieren en rechtvaardig blijven. - Maar wij, gemeente, hebben grote en dierbare beloftenissen voor ons en voor ons zaad. Immers de Heere God in de hemel heeft het gezegd: „Ik wil uw God zijn en uws zaads God na u, - dat is Mijn verbond, een eeuwig verbond”, — en dan behaagt het Hem wel eens aan menige ouders, die bekommerd zijn om het eeuwige heil hunner kinderen, met macht toe te roepen: „Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn”, en: „De vrede uwer kinderen zal groot zijn”, en: „Wie is de man, die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg, die hij heeft te verkiezen; zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven”. Van dit verbond gaf Hij aan ons en aan ons zaad een teken en zegel in de besnijdenis van Christus, d.i. in de Heilige Doop”.

In een preek over Hebreen 1 : 3 lezen we iets, waar we niet geheel mee kunnen instemmen. Kohlbrugge zegt op blz. 100: „Adam is geschapen in het beeld en naar de gelijkenis Gods en zo zijn wij in hem geschapen”. Wij houden ons aan Gods Woord, dat ons zegt, dat God de mens schiep naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis. Dat is heel iets anders. Doch dit kunnen we hier verder laten rusten.

Ondanks zo’n enkel bezwaar willen we graag leren van de vele preken, die Kohlbrugge ons heeft nagelaten. Daardoor spreekt hij nog.

We willen ook dit deel van harte aanbevelen. Het werk is kompleet in 6 delen en kost per gebonden deel f 25,50.

Meer dan overwinnaars door Ds. G. H. Kersten. Drukkerij en Uitgeverij N.V. „De Banier”, Vianen.

Dit boek bevat meditaties over Hebreen 11. De derde druk kwam uit in 1967, wel een bewijs, dat er nog vraag is naar dit werk.

Ds. J. W. Kersten, een zoon van de schrijver, voorzag het boek van een voorwoord, waaruit we het volgende overnemen: De verhandeling der geloofshelden uit Hebr. I 1 is kostelijk; de geestelijke leringen zijn klaar en eenvoudig; zij zijn alle daarop gericht, dat de leyendgemaakten niet rusten voor en aleer zij hun roeping en verkiezing hebben vastgemaakt in de kennis van Christus; de vermaningen zijn ernstig, ook aan het opkomende geslacht, om zich te oefenen in de leer der godzaligheid; de wijze waarop de historiën der geloofshelden zijn behandeld, is zo aantrekkelijk en begrijpelijk, dat jong en oud het werk met graagte zullen ter hand nemen; de stijl is sober en strak, zo wij dat van de schrijver gewoon zijn.

Ds. Kersten spreekt in deze meditaties enkele malen over het genadev,erbond. Hij waarschuwt ernstig tegen de veruitwendiging van het verbond. In de bestrijding van hen. die met de schrijver van gevoelen verschillen, is de schrijver scherp. We behoeven hier niet verder op in te gaan. Ds. Van Leeuwen heeft in ons blad over het verbond gesproken. Zakelijk is er veel overeenstemming. Beiden halen met instemming Hellenbroek aan. We kunnen verder naar de lessen van Ds. Van Leeuwen verwijzen.

Geve — zo besluit de jonge Kersten bovenal Hij, van Wie alle goede gave en volmaakte grifte afdaalt, Zijn zegen, opdat deze uitgave vrucht drage tot verheerlijking Gods, tot bekering van onbekeerden, en tot onderwijzing van het Sion Gods. We kunnen ons hierbij van harte aansluiten, liet boek telt 246 pagina’s en kost gebonden in linnen band f 15,60.

Ons Kerkblad, uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Urk.

We ontvingen het eerste nummer van dit blad, dat in mei verscheen. Steeds meer gemeenten gaan er toe over om een eigen kerkblad uit te geven. Uit een Ter inleiding blijkt, dat het er niet om gaat andere kerkelijke bladen op te zeggen. Het blad is bedoeld als een middel om de onderlinge band in de gemeente te versterken, vooral ook met zieken en zwakken, die Gods huis niet kunnen bezoeken, en om het kontakt met onze jeugd te bevorderen. Het vermeldt de predikbeurten, een meditatie ontbreekt niet, verder vinden we kerkelijke berichten, een jeugdrubriek enz. Fr worden artikelen aangekondigd over kerk en belijdenis. Het is er dus op gericht om maandelijks de hele gemeente bij deze dingen te betrekken. De kerkeraad verstrekt het blad gratis.

Met belangstelling namen we van dit blad kennis. We hopen, dat het blad aan zijn doel zal beantwoorden en zo ten zegen moge zijn.

Van verschillende gemeenten ontvangen we regelmatig het plaatselijke kerkblad. De toezending stellen we zeer op prijs. Ook van Ons Kerkblad van Urk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.