+ Meer informatie

Christelijke politiek moet volk redden

Algemene vergadering SGP

4 minuten leestijd

UTRECHT — Op de zaterdag in het Utrechtse Tivoli gehouden Alegemene vergadering van de SGP heeft partijvoorzitter ds. H. G. Abma namens het hoofdbestuur meegedeeld dat het hoofdbestuur en het bestuur van het Studie- en voorlichtingscentrum van de partij gezamenlijk maatregelen hebben genomen ten aanzien van de inhoud van het blad Zicht.

Bij het hoofdbestuur waren een aantal brieven binnen geltomen die vooral betrekking hadden op het communismenummer van dit blad. Deze brieven zijn doorgezonden aan het bestuur van het SVC. Dit bestuur heeft met de redactie van Zicht vergaderd en gezamenlijk is men tot de conclusie gekomen dat een aantal passages in het blad betreurenswaardig en onjuist waren.

Vandaar dat het SVC-bestuur een aantal beleidsmaatregelen heeft voorgesteld om herhaling te voorkomen. Zo zal voortaan jaarlijks een planningschema worden voorgelegd aan het bestuur van het Studiecentrum. Het redactiesecretariaat van Zicht zal in handen gelegd worden van de studiesecretaris de heer W. Donker. Het hoofdbestuur van de SGP heeft deze maatregelen overge

Compromis

De kiesvereniging Vriezenveen had het hoofdbestuur gevraagd om een uitspraak in de jarenlange discussie over het dilemma tussen principieel getuigende en praktische politiek. Vriezenveen was van oordeel dat geen compromissen mochten worden aangegaan op punten die nadrukkelijk het principe aangingen. Het hoofdbestuur was het daar volledig mee eens, maar wees er wel op dat er in de praktijk toch vragen zouden overblijven over de grens waartoe men in dat opzicht mocht gaan.

In zijn openingswoord had ds. Abma beklemtoond dat een politiek die gebaseerd is op de Bijbel de enige politiek is die een volk kan behoeden voor de ondergang.

Zoals gebruikelijk werd de koningin een telegram gezonden, waarin de Algemene vergadering de hoop en de wens uitsprak dat de koningin, vooral in de huidige moeilijkheden, steun mocht vinden in Gods Woord. In het houden van de Wet is grote loon. De partijrede, uitgesproken door ds. Abma, legde de nadruk op wederkeer en opleving.

De partijsecretaris, de heer C. G. Boender was van mening dat 1975 een rustig jaar was geweest voor de SGP. Hij stond in zijn verslag een ogenblik stil bij het overlijden van verschillende vrienden, in het bijzonder bij zijn voorganger, de heer W. Jansen die op 11 januari is overleden.

Ledental stijgt

De secretaris zei verder verheugd te zijn dat het ledental reeds boven de 17.500 is gestegen, temeer omdat de ontkerstening in deze tijd zo schrikbarend is.

In de pauze was gelegenheid tot het kopen van boeken. Tevens was het rapport, „naar een nieuwe grondpolitiek" verkrijgbaar. Met een dankzegging voor het eten opende ds. A. Vergunst de middag.

Partijpenningmeester, de heer J. Pijl betrok het economisch gebeuren in zijn rapport om aan te tonen dat ook de kosten voor de SGP zijn gestegen.

Van het door het kabinet beloofde keerpunt was niets te merken, zo dacht hij. Dit verwonderde de heer Pijl overigens niet, want zo zei hij: Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Het bestuur heeft voor het eerst, dit jaar, een ,,propaganda-Banier" uitgegeven. Hiervoor is veel animo, en het is de bedoeling dat dit in de toekomst steeds het eerste nummer zal zijn.

Voordelig saldo

In tegenstelling tot 1974 had 1975 een voordelig saldo van zesduizend gulden. Door de inflatie, gedwongen, zo zei de pentiingmeester, heeft het hoofdbestuur besloten het abonnementsgeld met lO'V, te verhogen. Meer medewerkers aan het partijblad ,,De Banier" zou de kosten te hoog maken, zo zei de heer Pijl, naar aanleiding van vragen hierover.

De post overbetalingen heeft in 1975 een bedrag van ƒ 15.900,- opgebracht. Dit geld kwam uitstekend te pas voor de verkiezingscampagne volgend jaar, of misschien eerder, want het kabinet heeft nog verschillende moeilijke beslissingen voor de boeg.

De aftredende leden van het hoofdbestuur, ds. H. G. Abma, de heer J. Pijl en drs. P. H. D. van Ree werden alle drie met grote meerderheid van stemmen herkozen.

Volkslied

Door de kiesvereniging van 's-Gravendeel werd verzocht om na het verzenden van het telegram aan de koningin, het eerste en zesde vers van ons volkslied staande te zingen. Als toelichting werd gezegd dat vooral bij de jongere generatie het zinvolle gebruik op de achtergrond dreigt te raken. Ondanks de bezwaren die hier tegenin werden gebracht, werd dit voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het slotwoord werd gesproken door ds. D. Slagboom van Barendrecht. Hij nam als schriftgedeelte 1 Samuel hoofdstuk zeven en daarvan vers 2 tot en met 6. In deze tijd is van opmerking nauwelijks sprake en ook bekennen is spaarzaam geworden, zo sprak hij. Opleving, waar de partijrede van sprak, zo vervolgde ds. Slagboom, is vanuit de mens niet mogelijk. Maar wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Het is daarom noodzakelijk, zo besloot hij, gelijk het huis van Israël ten tijde van Samuel, de Heere achterna te klagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.