+ Meer informatie

Presidente mevrouw Guyt: „Onderzoek van Gods Woord blijft altijd nodig"

9 minuten leestijd

Afvaardigingen, redactievergaderingen, besturendagen, regionale dagen en de jaarlijkse Bondsdag. Zomaar wat werkzaamheden waar de presidente van de Bond van Nederlands Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag bij betrokken is. Presidente mevrouw M.H. Guyt-Guyt: „Het is goed dat je lid bent van een vrouwenvereniging om je zo bezig te houden met het onderzoek naar Gods Woord, want dat hebben we echt wel hard nodig. Dat motiveert je om bezig te zijn, ook in het bestuur."

„De toerusting van vrouwen vanuit de Bijbel, dat is het hoofddoel van de Vrouwenbond", benadrukt mevrouw Guyt. „We leven best in een moeilijke tijd en er komt erg veel op je af. De vraag is dan: Hoe sta je in het leven? Is er de omgang met de Heere? In Zijn woord openbaart Hij Zich. Dus we moeten dat Woord ook ter hand nemen. Een kwartiertje bij bellezen is een goed voornemen, maar het schiet er toch vaak bij in. Daarom is het zo belangrijk om lid te zijn van een vrouwenvereniging. Als vrouwen uit de gemeente ontmoet je elkaar regelmatig en ben je bezig met het bestuderen van de Bijbel." Het Bondsinsigne op haar jasje geeft ook aan waar de Vrouwenbond voor staat: Vrouwen die rond een opengeslagen Bijbel elkaar vasthouden. „Dat is het fundament", zegt de presidente. „Daar zijn we mee bezig. Daarbij komt dat we natuurhjk ook in het leven staan. Er gebeurt zo veel in de wereld om ons heen. Daar moeten we ons ook op bezinnen."

Eindredactrice
De huidige presidente is nu al zo'n dertien jaar actiefin het bestuur van de Vrouwenbond. „Het was toen ik in het bestuur kwam de gewoonte om een jaar mee te draaien. Er komt best heel veel op je af Je weet er wel wat van, maar je hebt nooit achter de schermen gekeken." Aan mevrouw Guyt werd direct gevraagd of ze mee wilde werken aan 'De Hervormde Vrouw', het maanblad van de Vrouwenbond. „Dat vond en vind ik nog steeds leuk werk. Zodoende begon ik in de redactie van het blad." Nu is de presidente al enkele jaren eindredactrice van het maandblad. „Per jaar hebben we drie a vier redactievergaderingen. Op die vergaderingen zetten we een plan op voor een paar maanden. We hebben wel veel vaste bestanddelen, zoals een meditatie van een van de hoofdbestuursleden en een bijbelstudie." Voor die bijbelstudie wordt een predikant benaderd. Daarnaast overlegt de redactie welke onderwerpen ze in het blad aan de orde zal stellen. En deze voorstellen worden dan in het hoofdbestuur besproken.

Ontmoetingsdagen
Om als bond het contact met de plaatselijke verenigingen vast te houden, worden er verschillende dagen georganiseerd. Zo zijn er in het voorjaar elf ontmoetingsdagen voor de leden, 's Morgens houdt een predikant een bijbelstudie. Direct daarna kunnen er vragen gesteld worden. Na de pauze is er een bijbelstudie. „Dan proberen we handen en voeten te geven aan datgene wat we 's ochtends besproken hebben. De vrouwen gaan in groepjes uiteen en bespreken een aantal discussievragen. We sluiten af met een plenaire bespreking."
Naast deze elf dagen zijn er nu ook zes avonden waarop leden bij elkaar komen om samen naar een lezing te luisteren. Mevrouw Guyt: „We zagen dat het voor met name jonge vrouwen moeilijk was om een hele dag uit het gezin te zijn. Ze zitten met kleine kinderen en hebben oppas nodig. Bij de leden rees de vraag of er geen avonden georganiseerd konden worden." Een paar jaar geleden startte men met deze avonden. Het werd een succes. „Heel veel mensen vinden het fijn. Het programma is natuurlijk wel korter. Na de lezing en de pauze kunnen de vrouwen vragen stellen over het onderwerp. We gaan niet meer uit elkaar voor een bijbelstudie."

Adviezen
Op de plaatselijke verenigingen verandert ook het nodige. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe mensen presidente. Daarom organiseert de Vrouwenbond een keer per jaar een presidentesvergadering. „De nieuwe mensen vragen zich vaak af hoe ze op een juiste manier leiding kunnen geven aan de vereniging", legt mevrouw Guyt uit. „Niet dat wij op alle vragen een antwoord hebben, maar met behulp van een overheadprojector en een paar sheets gaan we dan een gesprek aan. Je leert dan van elkaar. Er zijn mensen die al heel lang ervaring hebben als presidente en het gewoon heel goed doen. Zij kunnen de nieuwe presidentes goede adviezen geven."
Voor de besturen van de vrouwenverenigingen is er ieder jaar een besturendag. „Dat is een toerustingsdag voor het hele bestuur, 's Ochtends houdt iemand een onderwerp over problemen waar mensen mee te maken kunnen hebben. We nodigen dan deskundigen uit. Het onderwerp kan bijvoorbeeld zijn: Hoe ga je om met mensen met psychische nood in de gemeente? Het is heel praktisch, maar er staat dan ook iemand die kundig is." 's Middags behandelen de vrouwen samen de bijbelstudie uit het decembernummer van 'De Hervormde Vrouw'. De predikant die de bijbelstudie geschreven heeft, is ook op de besturendag aanwezig. Hij vertelt iets over de achtergrond van het onderwerp. Daarna gaan de vrouwen in groepjes uiteen en behandelen ze vier vragen die ook later op de vereniging aan de orde zullen komen. „Het is een stukje toerusting. De dames vinden het altijd heel fijn", aldus mevrouw Guyt.

Vakanties
Een andere taak van de Vrouwenbond is het organiseren van vakantieweken voor gehandicapten en alleenstaanden. „We organiseren vakantieweken in de zomer en een week rond de Kerst. Dat is ook altijd een moeilijke tijd hè?" In eerste instantie organiseerde de Vrouwenbond alleen vakanties voor lichamelijk gehandicapten. Later kwam de vraag naar vakanties voor alleenstaanden. Op verzoek zijn ze daarna gestart met vakantieweken voor verstandelijk gehandicapten. Ook dit werk brengt een hele organisatie met zich mee. De Vrouwenbond heeft drie commissies in het leven geroepen. Een commissie die over de vakantieweken voor alleenstaanden gaat, een voor de verstandelijk gehandicapten en een commissie die over de lichamelijk gehandicapten gaat. „Het zijn aparte commissies geworden omdat elke week toch weer aparte aandacht nodig heeft", legt mevrouw Guyt uit. „Als je ziet hoe veel vrijwilligers zich elke keer weer inzetten om er fijne weken van te maken: artsen, predikanten, huisvrouwen, studenten. Heel fijn."

Comité vrouwenbonden
Goede contacten zijn er met de vrouwenbonden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Samen met Bond van Nederlands Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag vormen ze het comité vrouwenbonden. „We hebben net vanmorgen nog een fijne vergadering achter de rug. Dan ben je ook allemaal een. We zijn vanuit hetzelfde oogmerk bezig." Twee keer per jaar komt het comité vrouwenbonden bij elkaar met een afvaardiging van de kleine christelijke fracties uit de Tweede Kamer. „We zeggen dan gezamenlijk: 'Wat komt er naar ons toe, wat speelt er?'. Die dingen komen aan bod in het gesprek met de kamerleden. We vragen hun: 'Willen jullie hier eens over denken?' of: 'We zien die ontwikkeling en daar zijn we bezorgd over, willen jullie daar eens aandacht aan besteden?' Omgekeerd doen zij dat ook in de richting van ons."
Het comité vrouwenbonden telt gezamenlijk rond de 20.000 leden. Zodra er iets speelt, krijgt het comité een seintje uit Den Haag. Dan kan het comité daarop ingaan. „En dan kun je zeggen dat we namens 20.000 vrouwen spreken. Want dat telt erg in Den Haag. Met een klein aantal mensen kun je lang niet zo veel bereiken. In het verleden is er natuurlijk heel veel gebeurd. Denk maar aan de abortus- en euthanasiewetgeving. Nu is het toch weer wat anders want de wetgeving ligt er. We volgen de ontwikkelingen echter wel op de voet, want er zal een evaluatie van de wetgeving komen. We wonen ook wel hoorzittingen bij. Het is heel goed dat we zo gezamenlijk bezig zijn, ook omdat er al veel versnippering is." Er zijn zon 306 verenigingen aangesloten bij de Vrouwenbond. Enkele jaren terug is er actie gevoerd om ook jonge vrouwen op de vereniging te krijgen. Mevrouw Guyt: „We zagen een vergrijzing optreden. We hebben toen aangedrongen bij de verenigingen om in de gemeente rond te kijken naar jonge vrouwen. Maar jonge vrouwen hadden een bepaald beeld van de vrouwenvereniging: 't is een breikrans, handwerken voor de zending en een stichtelijk boek lezen. Zij vragen meer naar bijbelstudies. En dat kan toch ook? Je kunt er ook een bijbelstudievereniging van maken.
Ook het tijdstip van bij elkaar komen, meestal 's avonds, kwam veel jonge vrouwen niet uit. Toen hebben we voorgesteld om 's ochtends te vergaderen. Zo zijn er nu heel wat vrouwenverenigingen die 's morgens bij elkaar komen." „Je hebt ook verschillende vrouwenkringen, maar de vrouwenvereniging heeft een meerwaarde. Het is niet vrijblijvend. Als vrouwen uit de gemeente ontmoet je elkaar regelmatig. Je bent bezig met het bestuderen van de Bijbel en als je lid wordt, wordt er ook namens jou gesproken in Den Haag. Je mag vrouwen ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid in deze zaken. Je kan geen dingen tegenhouden in je eentje, maar met elkaar kun je natuurlijk wel wat bereiken. We zijn blij dat nu ook veel jonge vrouwen de vrouwenvereniging bezoeken." Merouw Guyt geeft toe dat er tussen de plaatselijke verenigingen verschillen zijn. Toch levert dat geen problemen op. „De bijbelstudie is het gezamenlijke vertrekpunt."

Rijkdom
De presidente hoopt dat het werk blijft bestaan. „Ik vind het gewoon heel wezenlijk. Mensen die zo veel meemaken en die dan toch met elkaar optrekken. Het is heel waardevol dat mensen elkaar leren kennen via de vrouwenvereniging. Ook juist door de gesprekken die ze voeren." Mevrouw Guyt denkt dat er minder dan vroeger over geestelijke dingen gesproken wordt. „Vroeger was er meer ruimte om bij elkaar op bezoek te gaan. Nu is dat minder. Alles is meer gehaast. Wat is het dan goed om naar aanleiding van een bepaald bijbelgedeelte met elkaar in gesprek te komen. En zo ook elkaar te wijzen op wat de Heere van ons vraagt en wat Hij ons belooft. En onderzoek naar Gods Woord blijft altijd nodig. Het zal misschien steeds meer nodig worden. Ik hoop dat de mensen daar de waarde van inzien. We zitten zo vast in allerlei verbanden en werkkringen, ook vrouwen. Dat vind ik wel een beetje zorgelijk. Het begint vaak sluipend met een middagje werken, maar er komt geleidelijk meer naar je toe. En dan is de vrouwenvereniging het eerste dat er bij inschiet. Beseffen we nog wel wat een rijkdom we hebben? Maar hoe lang nog? Dat weten we niet. Maar nu is er nog de mogelijkheid om de Bijbel te onderzoeken. Dat is een blijk van Gods trouw!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.