+ Meer informatie

Schoolstrijd in Geersdijk

,,Import" lanceerde aanval op christelijk onderwijs in Zeeuws dorpje

9 minuten leestijd

GEERSDIJK — Het dorp ligt er op die doordeweekse dag stil en verlaten bij. Even stil haast als de uitgestrekte polders die het omringen. Geersdijk is, kortom, een toonbeeld van het rustige plattelandsleven. Verscholen achter een nieuwbouwwijkje staat daar, aan de rand van dat dorp, een gloednieuw gebouw dat zowel de kleuter- als de lagere school herbergt. Ook daar diezelfde serene rust. Toch is juist deze school of beter: het onderwijs dat op deze school wordt gegeven, de inzet van een schoolstrijd die het dorp al meer dan een jaar bezighoudt.

Zeeland is één van de provincies geweest waar de laatste tien, vijftien jaar vele Randstedelingen, het stadsrumoer ontvluchtend, zijn neergestreken. Blij als ze waren dat er weer leven in de brouwerij kwam, hebben veel vergrijzende dorpen en dorpjes destijds de deur voor deze nieuwkomers wijd open gezet. Voor zulke plaatsen was de trek uit de Randstad (die intussen

Die strijd is losgebarsten toen er vorig jaar in verband met de samenvoeging van de kleuter- en lagere school nieuwe statuten moesten komen. Tot die tijd verliepen de jaarlijkse vergaderingen van de schoolverenigingen even vredig als het dorpsleven. Goed, er was wel eens wat, maar netelige kwesties werden in de regel met de spreekwoordelijke gemoedelijkheid die Zeeuwen eigen is, afgehandeld. Ook de leden van de vereniging die niet van christelijken huize waren, maar desondanks hun kinderen naar de „School met de Bijbel" stuurden, konden zich in deze situatie vinden.

De rust verdwijnt, zoals gezegd, als kleuter- en lagere school worden geïntegreerd en de ledenverèadering zich moet uitspreken over de nieuwe statuten. Een aantal leden maakt bezwaar tegen de bepaling dat het lidmaatschap van de vereniging alleen openstaat voor hen die schriftelijk instemmen met de grondslag. Die is in de statuten als volgt verwoord: „De vereniging aanvaardt i als richtsnoer voor haar handelen de I 'Bijbel als Gods woord volgens het reformatorisch belijden".

Vit de Randstad

De oppositie wordt gevoerd door ou! ders die zich in het midden van de jaren Ueeventig in Geersdijk vestigden toen het dorp met een bescheiden nieuwbouw-, "wijkje was uitgebreid. De allochtonen zijn merendeels afkomstig uit de Randstad en hebben het plattelandsleven verkozen boven het gewoel van de stad. Kerkelijk zijn ze over het algemeen niet, maar in navolging van verschillende andere, eveneens onkerkelijke dorpsbewoners, sturen zij hun kinderen niet naar de drie kilometer verder gelegen openbare school van Wissenkerke doch naar de protestants-christelijke school van Geersdijk.

Het is deze groep allochtonen die zich fel kant tegen de door het schoolbestuur (Van onze regioredactie) opgestelde statuten. Zij voeren aan dat zij geen lid meer kunnen worden van de schoolvereniging omdat zij niet achter de grondslag staan. De groep bezwaarden krijgt in dezen steun van verscheidene autochtonen die in hetzelfde schuitje zitten.

Niet ongevoelig voor de geuite bezwaren, neemt het schoolbestuur contact op met de Protestants-christelijke onderwijsraad (de landelijk overkoepelende instantie voor prot.-chr. scholen), die het idee aan de hand doet de leden in twee categorieën op te splitsen. Wie schriftelijk kan en wil instemmen met de grondslag van de vereniging wordt Alid, de anderen B-lid. Voor de laatste categorie geldt dan dat zij zich loyaal tegenover het christelijk onderwijs moeten opstellen. Verder hebben zij dezelfde rechten als A-leden, uitgezonderd de verkiesbaarheid voor het bestuur.

Het bestuur meent het aandragen van deze constructie een handreiking te doen naar de opposanten. Zij kunnen nu immers toch hd blijven, zij het dat een B-lid niet in aanmerking komt voor een bestuurszetel. Op dat punt wil het schoolbestuur, dat bestaat uit 3 hervormden, 2 gereformeerden en 2 geref. gemeenteleden, geen concessies doen. Toelating van niet-christenen tot een christelijk bestuur leidt tot ondermijning van de identiteit van de school, zo luidt de motivatie.

Staphorst

Als op 10 juni 1980 de leden vergaderen over de gewijzigde statuten, blijk echter dat de bezwaren niet zijn weggenomen. Feller nog dan tevoren wordt door de allochtonen geprotesteerd tegen het nieuw voorstel. Het idee om twee categorieën van leden te creëren, wordt „discriminerend" genoemd omdat B-Ieden niet worden toegelaten tot het schoolbestuur. Ook het reglement voor de oudercommissie deugt in hun ogen niet.

De overgrote meerderheid van de leden, het geruzie moe, schaart zich echter achter het bestuur en stemt in met de nieuwe statuten. Mokkend keert de groep bezwaarden huiswaarts en grijpt naar andere middelen. Er wordt een werkgroep opgericht die als doel heeft de bestaande christelijke school om te vormen tot een samenwerkingsschool. Daarmee bedoelt men een school, waar behoud en respect voor ieders eigenheid, geloofs- en levensovertuiging centraal staat". Ook de regionale pers wordt ingeschakeld met als resultaat een verhaal waarin vergelijkingen worden getrokken tussen Geersdijk en. Staphorst. Verder wordt de zaak aan de

Zijn voorstel maakt echter weinig kans. Burgemeester Wisse laat weten dat er naar het inzicht van het gemeentebestuur niets onregelmatigs is gebeurd, terwijl een woordvoerder van de CDAfractie fijntjes herinnert aan de vrijheid van onderwijs. Ook het SGP-^aadslid P. van der Maas (tevens vice-voorzitter van het schoolbestuur in Geersdijk) mengt zich in het debat en verwijt de PvdA'er een actiegroep te steunen „die de grondslag der vereniging wil ondermijnen".

Onredelijk

Na deze affaire, die opnieuw publicitair wordt begeleid, is het geduld van het schoolbestuur op. De actievoerders — 12 in getal — krijgen op 7 maart jl. een brief thuisbezorgd met de mededeling dat zij als lid van de schoolvereniging zijn geschorst omdat zij „op een onredelijke wijze de vereniging hebben benadeeld". „Mede uw opstelling", vervolgt de brief, ,,niet alleen binnen onze vereniging, doch ook naar buiten toe, heeft erin geresulteerd dat onze vereniging ernstig is benadeeld in haar goede naam en daarom ernstig in haar belangen is geschaad. De vereniging is ten onrechte openlijk beticht van discriminatie en van het illegaal gebruik van gemeentelijke gebouwen. Het staat thans voor ons vast dat voortzetting van uw lidmaatschap als hoogst ongewenst moet worden beschouwd. Het bestuur heeft dan ook besloten u uit uw lidmaatschap te ontzetten".

Definitief

Begin deze week is, voor wat het schoolbestuur betreft, het laatste hoofdstuk in deze schoolstrijd afgesloten. Maandagavond kwam de ledenvergadering bijeen om zich uit te spreken over het beroepschrift, dat de geschorsten tegen de maatre'gel van het bestuur hebben ingediend. Van de 105 leden waren er 47 aanwezig. Op één na schaarden zij zich achter het schoolbestuur zodat de 12 „dissidenten" thans definitief van de ledenlijst zijn afgevoerd. Maar of hiermee een punt achter deze onverkwikkelijke affaire is gezet, blijft de vraag. Woordvoerder van de geschrapte leden, A. C. G. Oudshoorn, zegt desgevraagd dat er wat hem betreft naar wegen gezocht zullen worden om alsnog invloed te krijgen in het schoolbestuur. ,,Het besluit van de vereniging", zegt hij, ,,is op een democratische wijze tot stand gekomen en kunnen wij verder niet aanvechten. Wat wij echter onrechtvaardig blijven vinden, is dat de kleuterschool voor rekening komt van de gemeentebegroting zonder dat het bestuur van de school openstaat voor de hele gemeenschap. Daarom zullen wij er naar blijven streven dat in deze situatie verandering komt".

Oudshoorn voegt er aan toe dait de leden die geschorst zijn, niet uitsluitend uit onkerkelijken bestaat. „Er zijn ook mensen bij die bijvoorbeeld rooms-katholiek zijn. Ook zij moeten een stem in het kapittel krijgen. Dat is ons uitgangspunt".

Grens

Gevraagd om een reactie, merkt de voorzitter van' het schoolbestuur, mevrouw P. J. Versluys, op dat de bezwaren van de geschorste leden op het eerste gezicht redelijk aandoen. „Maar", zegt ze, „in alle nuchterheid moet toch geconstateerd worden dat het toelaten tot het bestuur van mensen die de grondslag van onze vereniging niet onderschrijven, een onmogelijke zaak is. worden. Een voorbeeld daarvan is t schoolstrijd die in het Noordbevelani se dorpje Geersdijk (ruim 300 inwoner uitbrak nadat een handjevol nieuwkt mers een aanval lanceerde op het chri telijk onderwijs zoals dat op de plaa Dat is een unaniem standpunt van h bestuur".

Sprekend namens het bestuur ve klaart ze de gang van zaken ten zeers te betreuren. „Wij hebben getracht < school voor het hele dorp te laten fun tioneren omdat we tenslotte maar ét school hebben in Geersdijk. Daarom die mogelijkheid voor B-leden opgen men. Dat was echt bedoeld als teg moetkoming voor hen die niet kond* instemmen met de grondslag. Het is o P. VAN DER MAAS ...ondermijning... erg tegengevallen dat hierop gen geerd is". Dat nu de kans bestaat dat geroyeerde ouders hun kinderen v school zullen halen, erkent mevrot Versluys. Toch zou de school daardo niet in problemen komen want in dat { val zouden er van de 63 leerlingen 5 w trekken. Daarmee zit men nog ruim t: ven de norm die door het ministe wordt gehanteerd.

Hoe het ook zij, het bestuur meeii niet anders te kunnen handelen, vrouw Versluys: „We hebben or uiterste best gedaan om aan de bezv ren tegemoet te komen. Zo hebben ' de mogelijkheid opengelaten dat Br den lid zijn van de oudercommiss waardoor ook zij betrokken kunij worden bij het schoolgebeuren. MJ als men zich dan blijft verzetten, moet een grens getrokken worden. Je kunt bestuur niet altijd zoete broodjes b; ken. Daarom hebben wij op een gej ven moment maatregelen moeten tr fen. Aan de andere kant wil ik er wel wijzen dat wij nimmer gezegd hebb« oog om oog, tand om tand. Zo mag je als bestuur van een christelijke sch< niet opstellen. Je zult veeleer door houding moeten laten zien dat je christelijke school functioneert". steld: 60 procent woningwet en 40 pi cent vrije sector.

Overigens heeft een aantal bewom uit Charlois bezwaar gemaakt tegen ring om de installatie. Zij spreken \ een ,,muur" die het oude stadsgedee scheidt van het water.. Op de installa komt een meter aarde, waarop specii beplanting zal worden aangebracht, wordt gedacht aan de aanleg van spe plekken, een vijver, lanen, borders rozenhagen.

Het binnengebied blijft oo.k autoyi Bij de isolatie van de woningen aan buitenrand, nabij de Doklaan, zal rel nirig worden gehouden met het law; van het talrijke verkeer.

Herstructurering

Zoals reeds gezegd past het plan D( haven in de herstructurering van de .< de havens van Rotterdam. Een'enori klus" die iij totaal '13.000 tot 15.000 ex woningen moet opleveren. Bij een a; tal havens zijn inmiddels al woninj gebouwd. Langs het Buizengat, de L( vehaven en de Persoonshaven. D< zijn zo'n 1500 woningen gereed of aanbouw. Sommige havens komen b nenkort aan de beurt. Voor de komen vijf jaar is er nu een plan gemaakt v( een achttal havenbekkens: de Dokl ven, de Katendrechtse havens, de B nenhaven, de Oude haven/Groeni daal, de Mullerpier, het buitendijks i bied tussen Spoorweghaven en Binni haven. In totaal kunnen hier ongew 8000 woningen worden gebouwd, wa van 60% woningwet, 20% premie 20% vrije sector. Alles bij elkaar ki nen daar 20.000 tot 25.000 mensen < derdak vinden.

Kostt

De totale investering voor alle a gebieden bedraagt 425 miljoen guldi Aan opbrengsten via gronduitgifte aanvangsfinanciering komt 260 miljc gulden binnen. Het financieringstek bedraagt dus 165 miljoen. Het rijk he toegezegd van dit bedrag 30 miljoen g den te financieren via een locatiesul die. Verder komt er van die zijde ] miljoen gulden binnen voor aanlo( kosten, verdeeld over een periode A vier jaar. De inflatiecorrectie san met het niet door het rijk vergoede 1 drag van 35 miljoen gulden levert v( de gemeente Rotterdam de komer vijf jaar een uitgave van 49 miljoen g den op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.