+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Stemmen uit Genève, preken, artikelen, brieven, enz. van Johannes Calvijn, bundel V.

Uitgave van De Gereformeerde Bibliotheek, Meeuwen, N.B.

In deze bundel gaat het vooral om de Catechismus van de kerk van Genève om de kinderen te onderwijzen in de leer van Christus. Deze Catechismus is evenals de onze samengesteld uit vragen en antwoorden,intotaal373. Er is wel enige overeenstemming met de Heidelbergse Catechismus. In beide catechismussen wordt dezelfde waarheid beleden. De catechismus van Calvijn handelt achtereenvolgens over het geloof, het kennen van God, de hoofdsom van onze Godskennis, waarbij Calvijn uitgaat van de apostolische geloofsbelijdenis, zoüls dat ook gebeurt in onze catechismus. En zo gaat Calvijn met de hoofdzaken van de leer verder. Hij handelt ook over de wet en over het gebed, over het Woord van God en over de sakramenten.

Calvijn zag het grote belang van een catechismus in. Hij schrijft daarover in een voorwoord o.a. het volgende: „Allereerst acht ik dat het in deze zo verwarde en verstrooide toestand van de christenheid nuttig is, dat er publieke getuigenissen bestaan, waardoor kerken, die anders door een grote afstand uiteenliggende een overeenstemmende leer in Christus hebben, elkander wederkerig erkennen. Want behalve dat dit tot wederzijdse bevestiging niet weinig bijdraagt, wat is er zozeer te wensen dan dat zij, elkander wederzijds geluk wensende, de één de ander met godvruchtig verlangen de Heere aanbevelen?

Tot dit doel plachten de opzieners oudtijdssynodalebrieven over de zee te zenden, toen er nog eenstemmigheid in het geloof onder allen bestond en heerste, waardoor zij als door kentekenen de heilige gemeenschap onder de kerken bekrachtigden. Hoeveel te meer is het nu, bij deze enorme uitgebreidheid van de christelijke wereld, noodzakelijk, dat de weinige kerken, die Godrechtaanroepen, en die verspreid zijn en van alle zijden omgeven door de profane synagogen van de antichrist, dit symbool van heilige verbondenheid beurtelings geven en ontvangen, waardoor zij tot die verbinding, die ik genoemd heb, aangespoord worden?

Wanneer dit in het heden zozeer noodzakelijk is, wat zullen wij dan van de toekomst denken? Daaroverben ik zó bezorgd, dat ik er nauwelijks aan durf denken. Want als God niet wonderlijk uit de hemel te hulp komt, komt het mij voor, dat ik de wereld een uiterste barbaarsheid boven het hoofd zie hangen. En och, dat onze kinderen niet korte tijd na dezen denken, dat dit eerder een ware voorzegging dan een gissing is geweest. Des te meer moeten wij moeite doen, dat wij de overblijfselen der kerk, hoe ze dan ook zijn, die er na onze dood zullen overblijven, of ook zullen opkomen, door onze geschriften saamvergaderen. Weliswaar tonen ook andere soorten van geschriften wat ons gevoelen geweest is over alles in de religie; maar door geen uitnemender dokument zal de eendracht in de leer, die onze kerken onderling gehad hebben, kunnen worden gezien dan uit de Catechismussen. Want hieruit zal niet alleen blijken wat de één of ander eenmaal geleerd heeft, maar met welke beginselen onder ons zowel geleerden als ongeleerden van kindsbeen af voortdurend onderwezen zijn, opdat alle gelovigen dit als een plechtig symbool van christelijke gemeenschap zouden hebben. En dit is voor mij wel de voornaamste reden geweest om deze Catechismus uit te geven”.

Zo schreef Calvijn op 4 december 1545. Deze woorden zijn nog van belang.

Verder bevat deze bundel een Vorm van ondervraging van de kinderen, die men wil ontvangen aan de maaltijd van onze Heere Jezus Christus en een Belijdenis des geloofs voor alle burgers van Genève. Daarin komen dezelfde waarheden naar voren.

Het is verblijdend, dat de Gereformeerde Bibliotheek met de uitgave van werken van Calvijn begonnen is en dat het mogelijk blijkt daarmee door te gaan. Er blijkt veel belangstelling voor te zijn. We’vestigen gaarne de aandacht op deze uitgave.

De bundel kost f 2,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.