+ Meer informatie

Ds. Gezelle Meerburg De boeteprediker van het land van Altena

4 minuten leestijd

13

Alleen deze woorden al geven ons een geheel ander beeld van deze prediker dan de laster ervan gemaakt heeft. Gezelle Meerburg heeft niet zo gepreekt alsof er geen boodschap tot de onbekeerden in de kerk gebracht moest worden. Telkens weer opnieuw kunnen we dit in de uitgegeven preken ontdekken. Bijzondere aandacht besteedt hij trouwens altijd aan hen, die nog zonder een God voor hun hart onder de roepstemmen van Gods Woord voortleven.

Maar hij brengt deze boodschap en hij besteedt deze aandacht aan de onbekeerden, niet in een afgepaste en kille onbewogenheid. Achter de waarschuwingen en nodigingen ligt het hart van een herder der zielen, die op de kansel weet van de worstelingen in de afhankelijkheid van het werk Gods tot bekering en behoud van verloren zondaren. En ongetwijfeld valt dan bij Gezelle Meerburg het accent op de ernst van de toestand van een onbekeerd mens en van het gericht, maar zijn hart hijgt naar de zegen in het leven van zo iemand. In 1854 heerst er een vreselijke cholera-epidemie. Duizenden mensen sterven in dat jaar door die ziekte. De boeteprediker van het land van Altena kan niet zwijgen om op te wekken tot verootmoediging. Hij roep de gemeente op tot een bidstond en preekt over Job 17 : lb: „Mijn dagen worden uitgeblust, de graven zijn voor mij”.

En in die preek horen we hem waarschuwen en nodigen: „Straks kan de Heere de engel des verderfs over onze plaats zenden; uw woning kan hem aangewezen zijn, om het eerst zijn voet erin te zetten; uw naam kan bovenaan staan op de lijst dergenen, die hij moet treffen.

Wilt gij ons pijnigen vóór de tijd? vraagt ge. Zijt gij ons alleen een bodedesdoods?Neen… wij zijn u een bode des levens; des levens, dat nooit sterft, al klom ook morgen de dood in uw vensters. Maar wij weten het ook: er is geen leven, tenzij men de Heere zoekt.. ..”.

„Zoekt de Heere! Zoekt Mij! Ziedaar een stem Gods uit de hemel, een stem des Zoons Gods op aarde. Een stem van de profeet en een stem van de apostel. Een stem van Mozes en een stem van de evangelist……. Met de innige liefde tot het behoud van uw ziel, tot uw leven, roepen wij u toe: „Zoekt de Heere en leeft!„

De bewogenheid van Gezelle Meerburg in het spreken tot de onbekeerden treffen we ook als hij de kenmerken der ware gelovigen voorstelt en vermaant tot een ernstig zelfonder-houd. Hierin toont hij ook de geestelijke aansluiting aan de mannen van de Nadere Reformatie. Hij was niet bang om de kenmerken van het leven des geloofs in zijn preken te noemen en deze onderscheidend aan de gemeente voor te houden.

Trouwens, waarom zou hij daar bang voor moeten zijn? Gods Woord zelf geeft op zoveel plaatsen de eigenschappen van het leven der genade. De zaligsprekingen b.v. tekenen de ware kinderen des Koninkrijks. ’t Gaat er allereerst maar om dat het kenmerken zijn in overeenstemming met Gods Woord. En dan, dat zij geen grond tot zaligheid zijn, zodat de enige grond in de verdienste van Christus verduisterd wordt. In de zuivere bediening van Gods Woord kunnen de kenmerken niet gemist worden. Dan dienen zij tot ontdekking van het hart, dat deze mist, om uit te drijven naar de Heere. Dan kunnen ze ook bemoedigen, niet om er op te rusten, maar op Zijn Woord, en uit te zien naar de vervulling van Zijn beloften.

Eén kenmerk zal er dan altijd overblijven: Om als een verloren mens in de geschonken gerechtigheid van de enige Borg en Zaligmaker het leven te vinden.

Zo wil de Heere toch de kenmerken gebruiken om daar terecht te brengen, waar alleen vrede ontvangen wordt voor een schuldig zondaar.

Gezelle Meerburg heeft dit op zijn wijze in zijn prediking gebracht. Geen preek eindigt hij, of hij heeft tot een nauw onderzoek wat betreft de staat voor de eeuwigheid vermaand. En dat niet alleen in de preken over „vrije” stoffen, maar ook in de catechismus-preken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.