+ Meer informatie

De Persoon des Middelaars

4 minuten leestijd

i.

Het verbond der genade is ook daarin van het werkverbond onderscheiden, clat het een Middelaar heeft, Die God en mens niet slechts verenigt, maar hen beide vooraf met elkander verzoend en alzo de verbroken gemeenschap herstelt.

De leer van Christus is niet het uitgangspunt, maar wel het middelpunt van heel de dogmatiek. Daarom was er in het werkverbond geen plaats voor een middelaar en is daarom het genade verbond cle weg, waarlangs God door Christus het eigendom Zijns volks, en Zijn volk het eigendom Gods wordt.

Het leerstuk van cle Persoon des Middelaars is dan ook zeer gewichtig en als wij daarover iets willen gaan schrijven in een reeks artikelen mag heilige vrees en eerbied ons wel vervullen. Het

is namelijk geen begrips-maar een geloofszaak, voor cle wijzen en verstandigen verborgen, maar clie God door Zijn Geest aan Zijn kinderen naar Zijn Woord openbaart.

Het grote werk van de Middelaar is te handelen tussen God en de mens, teneinde een vaste en duurzame vereniging teweeg te brengen. Hij doet dat dóór cle staat Zijner vernedering en Zijner verhoging, waarom Hij volgens 1 Tim. 2 : 5 de Middelaar des Nieuwen Testaments wordt genoemd.

Door Zijn arbeid is vriendschap tussen

die partijen gekomen, die in vijandschap met elkaar waren.

Dan kunnen deze samenkomsten nuttig werken, ja het profijt in eigen ambtelijke bediening ervaren worden. Immers dan kan de hand tot de voet niet zeggen, „wij hebben U niet van node."

Ach, dat de verbrekingen Jozefs ons op het hart gebonden werden, en wij als een enig man naast elkander dienen mochten in Jezus' kerk, die Hij Zich verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

Ik vraag dan enige ogenblikken uw aandacht voor het volgende onderwerp n.1.:

DE PERSOON DES MIDDELAARS

De Persoon en Zijn naturen De Persoon en zijn namen De Persoon en zijn ambten

In deze artikelen zal het dus gaan over „De Persoon des Middelaars", eerst over Zijn naturen, dan over Zijn namen en tenslotte over Zijn ambten.

De Persoon des Middelaars is volgens een der namen: Wonderlijk" Jes. 9 : 5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op Zijne schouders, en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. „Wonderlijk." Hij is in één persoon, waarachtig God en waarachtig mens. Hoe oneindig de afstand is, tussen Godzijn en mens-zijn, hoe zeer die klove ondempbaar is, in Christus is Gods volkeen Verlosser gegeven, die in één Persoon God en mens is.

In één persoon, oneindig en eindig, almachtig en niet almachtig.

Eén persoon, en die éne persoon, twee naturen, God en mens.

Van eeuwigheid bestond Hij als de tweede persoon der Goddelijke Drieëenheid. Met Zijn menswording, heeft Hij nevens Zijn Goddelijke Natuur de menselijke natuur aangenomen. Eerst toen is Hij zo geworden. Nu echter zal Hij tot in eeuwigheid zo bestaan, met Zijn menselijke natuur is Hij ten hemel gevaren, met Zijn menselijke natuur zal Hij wederkomen ten oordeel. Hand. 1:11: elke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzó komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien henenvaren."

Een persoon is een met verstand en wil begaafd wezen. Geen twee personen kunnen een eenheid vormen. In Christus is slechts sprake van één persoon: e Goddelijke persoon Joh. 8 : 58 Jezus zeide tot hen: oorwaar, voorwaar zeg Ik u, eer Abraham was, ben Ik. Ook dat was de eis van het verlossingswerk: et moest het werk zijn van beide naturen in één Persoon.

Twee naturen: één Goddelijk, zoals die van eeuwigheid de Zijne was, Hem als Goddelijk Persoon eigen was, en waartoe alles behoorde, dat tot het waarachtig God-zijn behoort.

J Eén menselijke, waartoe alles behoort wat tot het waarachtig mens-zijn behoort, een menselijk lichaam

ziel „ „ verstand wil „ „ genegenheden

maar niet „een menselijk persoon". De menselijke natuur had niet een individueel bestaan, maar zij bestond in de Goddelijke Persoon, en was daarmede verenigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.