+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Els Nannen, Waarlijk vrij? Bevrijdingspastoraat in het licht. Uitg. Voorhoeve Kampen 2010. 473 blz., €29,50.

In dit boek wordt een poging gedaan het bevrijdingspastoraat in beeld te brengen. De historische wortels ervan worden getekend en ook allerlei moderne verschijningsvormen. Het gaat de schrijfster niet alleen om een beschrijving. Zij geeft ook een beoordeling van bevrijdingspastoraat in het algemeen en van allerlei vormen in het bijzonder. Het is zeer te waarderen dat er veel relevante literatuur besproken wordt. Daarmee krijgt dit boek iets van een naslagwerk. Op het punt van de beoordeling van het standpunt van anderen worden er wel eens ongenuanceerde uitspraken gedaan.

H. Crijns e.a., Beroep en bezieling. Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer. Uitg. Kok Kampen 2010, 296 blz., € 25,50.

In de samenleving bestaat een breed verlangen naar zinvolle arbeid. Daarnaast is er een nieuwe behoefte aan religie en spiritualiteit. Dat roept de vraag op of er een bepaalde verbinding is aan te wijzen tussen bezieling in het geloof en bezieling in iemands beroep. Door middel van een serie interviews met mensen die hun werkkring hebben in de samenleving en anderen die in een kerk werken, wordt het thema verkend. De bundel sluit af met praktisch-theologische reflecties over arbeid, plezier in je werk en bezieling.

F. Breukelman. Bijbelse Theologie. Deel 1,3 – Ouvertures van Genesis. Uitg. Kok Kampen 2010,374 blz., €30,50.

Dit boek bevat een doorlopende uitleg over Genesis 1-4 aangevuld met opstellen over deelthema’s. Breukelman (1916-1993) stond bekend om zijn grote aandacht voor de tekst van de Bijbel (in het Hebreeuws). Dat leidt soms tot verrassende ontdekkingen die nog altijd blijven boeien. In principe kan men – volgens de achterflap – dit boek ook lezen zonder kennis van het Hebreeuws. Ik vraag me af of dat helemaal zo is. Dat neemt niet weg dat het gaat om een echt studieboek dat de lezer meeneemt naar de grondtekst van de Bijbel.

M.Th.A. van Duinen, Denkend aan de dood. Geloof in het hiernamaals, dood en toch levend? Uitg. Ipenburg Elburg 2010, 363 blz., € 29,90

De auteur is jarenlang werkzaam geweest als neurochirurg. In dit boek is die medische achtergrond wel te herkennen. Toch is de opzet veel breder. Het gaat er de schrijver om hoe mensen in allerlei culturen ertoe kwamen om te denken dat er na de dood nog een voort – bestaan mogelijk zou zijn. Allerlei filosonsche en theologische visies worden besproken. Wat dat betreft is dit boek een echte ‘Fundgrube’ over de dood. Het valt echter niet mee het boek te lezen. Dat ligt niet alleen aan het onderwerp, maar ook aan de vele overlappingen en herhalingen die erin voorkomen.

Ben Alex, Het grote stripboek van de Bijbel. Illustraties: Jose Perez Montera. Uitg. Callenbach Kampen 2010,37 blz., € 12,95.

16 geschiedenissen uit het Oude Testament en 9 uit het Nieuwe. Zoals de titel zegt: in de vorm van een strip. Het komt beslist niet ten nadele van de eerbied waarmee het Woord van God benaderd dient te worden. Integendeel. Het is bepaald knap zoals de auteur de geschiedenissen weet samen te vatten en toch de kern ervan duidelijk neerzet. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan minder ‘vanzelfsprekende’ gedeelten, zoals bijv. de gelijkenissen: ‘Jezus vertelt over het Koninkrijk van God’. Het boek eindigt met een duidelijke uitspraak: ‘Dit is de waarheid. Wie het Koninkrijk van God niet aanneemt zoals een kind dat doet, zal er nooit binnengaan’.

Dr. W. Verboom, De Nederlandse geloofsbelijdenis. Een eigentijdse uitgave met uitleg voor gesprek. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 126 blz., € 8,90.

Dr. Verboom, emeritushoogleraar vanwege de Geref. Bond in de PKN, heeft zijn levenswerk gemaakt van de drie reformatorische belijdenisgeschriften. Hij heeft er lijvige boeken over geschreven. Nu krijgen we een boekje in ‘pasmunt’ aangereikt over het eerste (in chrono-logische volgorde): in 1571, dus 450 jaar geleden, verscheen de NGB. Alle 37 artikelen ervan worden samengevat en vervolgens helder uitgelegd, met het oog op de tijd waarin wij nu leven, en er worden telkens vragen aan toegevoegd, om ons te prikkelen dóór te denken. Zo staan we bijv. bij art. 36 (de taak van de overheid) stil bij de vragen betreffende de moslims in onze samenleving en de vraag of er grenzen aan de godsdienstvrijheid zijn. Voer voor persoonlijke gesprekken over alle aangereikte thema’s!

Alex en Brett Harris, Denk groot, doe sterk. Tienerrebelutie tegen lage verwachtingen. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2010, 191 blz., € 16,90.

In dit boekje willen de auteurs jongeren zover zien te krijgen, dat zij zich niet laten inpakken door de (lage) verwachtingen die onze cultuur van jongeren heeft en die gevoed wordt door allerlei patronen die hen worden aangepraat: de puberteit (het woord was enkele decennia geleden nog niet eens bekend, het verschijnsel ook niet), de vanzelfsprekendheid van het aanvaarden en omarmen van allerlei moderne communicatiemogelijkheden (denk daarbij ook aan de ‘social media’). In plaats daarvan willen ze de jongeren prikkelen om zich te laten beïnvloeden en gezeggen door Bijbelse normen en waarden. En dat doen ze op een heel aantrekkelijke manier en ze stellen jongeren in de Schrift ten voorbeeld: Daniël, Esther enz. U zult na lezing van dit stukje nu vast wel het woord herkennen dat u zo vreemd voorkwam in de ondertitel van het boek.

Jan Pool, Droom in uitvoering. Ontdek Gods unieke plan voor jouw leven. Uitg. Highway Media Harderwijk 2011, 189 blz., € 14,95.

Het is het verlangen van de auteur (al 17 jaar voorganger van Shelter Haarlem) om mensen te inspireren en hen zo dichter bij het hart van God te brengen. Daarbij heeft hij in dit boek speciaal jongeren op het oog. En zo staan er wel mooie gedachten in dit boek. Maar als geheel steide het mij teleur. De schrijver zet sterk in op de vraag hoe ‘wij’ iets kunnen bijdragen voor God, maar zet veel minder sterk in op de vraag wat God bijdraagt voor ons, terwijl die vraag er toch aan vooraf gaat. Er wordt wat mij betreft te positief op de (jonge) mens ingezet. Ik lees wel over diens fouten (hoofdstuk 2), maar te weinig over diens zonden, die vergeving nodig maken. En dat zou wel eens kunnen komen door de merkwaardige gedachte die de auteur heeft over de woorden van David in Psalm 51:7 – ‘in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen’ (blz. 78). Het wettigt volgens de schrijver het vermoeden dat de vader van David een buitenechtelijke relatie had, waaruit David dan geboren zou zijn. Dan is men het spoor toch echt bijster, helaas.

Paul Wells, Gods Woord in mensenwoorden. Over inspiratie en gezag van de Bijbel. Uitg. Woord en wereld Barneveld 2011, 112 blz., €

In dit boek wordt nog weer eens inzichtelijk gemaakt hoe de Bijbel tegelijk Gods Woord is en door mensenhanden geschreven is. Zo luidt de titel, en zo is ook de inhoud. De auteur is verbonden aan Aix-en-Provence, de theologische faculteit in Zuid-Frankrijk waar kerken van gereformeerd principe in Nederland een goede relatie mee hebben. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de positie die de Bijbel (fundamenteel) inneemt, de getuigenissen van de Bijbel over zichzelf, de waarde van het Woord en de inspiratie ervan, de Bijbel en de kennis van God, gezag en waarheid van de Bijbel. Goed onderwijs, alleen was mijn indruk dat de dingen die gezegd worden over onfeilbaarheid versus foutloosheid duidelijker hadden kunnen zijn. Maar dat kan ook liggen aan het gegeven dat het een uit het Frans vertaald boek is.

Ds. W. Silfhout, Zie uw koning. Negen preken over het leven van de Heere Jezus. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 144 blz., € ,90.

In deze bundel vindt men drie preken over de geboorte van de Heiland, drie over zijn omwandeling op aarde en drie over zijn bitter lijden en sterven. De aanleiding tot publicatie was dat de schrijver, predikant binnen de Geref. Gemeenten, tijdens een classisvergadering geattendeerd werd op het feit dat er (in zijn geestelijke kring in ieder geval) niet zoveel preken zijn over de komst, omwandeling en het lijden van de Here Jezus, die geschikt zouden zijn voor een leesdienst. Daar heeft ds. Silfhout iets aan willen doen, en het is een geestelijk waardige invulling geworden. Opdat zondaren deze Heiland in zijn weg op aarde zouden gaan zoeken en zo behouden zouden worden. En opdat de Here dan de eer krijgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.