+ Meer informatie

RECENSIES

5 minuten leestijd

Ds. P.D.J. Buijs e.a. (red.), Goede moed. Dagkalender 2012. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2011, 192 blz., € 8,-.

Hier is de jaarlijkse aankondiging (door het jubileumnummer van Ambtelijk Contact iets vertraagd) van ‘ons’ kerkelijk dagboek. Zo mogen we deze uitgave, die in zoveel huizen een vaste plaats heeft gekregen, toch wel noemen. Naast de redactie werken andere predikanten uit de CGK mee, telkens voor een maand. Alleen ds. J. Oosterbroek verzorgde kopij voor twee maanden, omdat een toezegging door omstandigheden moest worden ingetrokken. Dit jaar zijn de Bijbelboeken Spreuken (8-14), Lukas (lijdenstijd), Romeinen (6-8), Hosea en Obadja, Psalm 119, Job (23-36), 2 Timotheüs en Titus, 1 koningen (12-16), Jakobus, Leviticus (1-13) en Jesaja (44-49) aan de beurt. Daarnaast is er een themamaand met bezinning over hel en hemel. We zijn redactie en medewerkers erkentelijk voor hun inzet!

Dien de Haan, Lees maar, er staat meer dan er staat. Dagboek bij de Bijbel. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 369 blz., € 19,50.

Er zullen weinigen in de CGK zijn die nooit van Dien de Haan hebben gehoord: jarenlang mede gezicht gegeven aan de Elisabethbode, bijdragen in het Kerkblad voor het Noorden, begiftigd met fijngevoeligheid en pastoraal invoelingsvermogen en gegrepen door het Woord van God. Dit dagboek is - als ik dat zo zeggen mag - de oogst van het vele dat zij in de loop van de decennia opdiepte aan wijsheden uit de Schrift. Ze gaat systematisch te werk: Bijbelgedeelten worden thematisch aan de orde gesteld en uitgewerkt. Aan het eind van ieder stukje wordt in enkele woorden het gebodene kernachtig samengevat. En jong én oud zal er geestelijk mee uit de voeten kunnen.

Ds. J. Westerinle, Doet dat tot Mijn gedachtenis. De rijkdom van ons avondmaalsformulier Uitg. Den Hertog Houten 2011, 218 blz., € 16,50.

Er zijn in de loop van de jaren verschillende formulieren in onze kerken in omloop gekomen die gebruikt kunnen worden bij de avondmaalsviering. Elke kerkenraad kiest er het zijne van uit. Nog altijd wordt het ‘klassieke’ formulier dat in de tijd van de Reformatie werd opgesteld in vele gemeenten gelezen, om die gemeenten geestelijk op te scherpen. Maar… het vele lezen ervan holt het aandachtig lezen uit. Daarom is het goed dat ds. Westerink dit boek het licht heeft doen zien. Het begon met het verzoek uit de gemeente om in de leerdiensten i.p.v. de catechismusprediking eens een serie hierover te houden. En nu kunnen velen delen in de manier waarop hij die vraag oppakte. Geestelijk, pastoraal, ernstig en nodigend - dat zijn zomaar wat woorden die mij te binnen schoten bij het kennisnemen van de inhoud.

Werkgroep Kerk en prediking (red.), Postille 2011-2012 (63). Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2011, 201 blz., € 19,90.

Elk jaar verzorgt de Werkgroep Kerk en prediking de uitgave van een Postille, nu voor het eerst in ‘eigen verantwoordelijkheid’ en niet meer onder de vlag van de PKN. Elk jaar kondigt onze redactie die ook aan. Voor hen die toch niet met de term vertrouwd zijn: een postille is een bundeling preekschetsen, in dit geval voor de zondagen in een kerkelijk jaar. Soms ook met het oog op feestdagen, of ‘gewoon’ over een willekeurig aantal Schriftteksten. In de redactie van deze nieuwe uitgave ontbreekt de naam van dr. H.C. van Meulen, die na jarenlange medewerking daar nu een punt achter zette. Deze is afkomstig uit ‘confessionele’ kring; het doet goed om te lezen dat zijn plek nu is ingenomen door dr. A.W. Velema, tot vorig jaar predikant binnen de CGK. En ook prof. dr. C.J. de Ruijter, hoogleraar aan de TUK-GKv is redactielid geworden. In deze jaargang is er aandacht voor Marcus en Lucas tot de laatste dagen voorafgaand aan Pasen, en voor Mattheüs rond de Paasdiensten; even gaat Jesaja open, via drie schetsen van de hand van ds. B.E. Weerd, hervormd predikant (geref. bond) te Huizen. Daarna volgen o.a. nog Genesis en 1 Samuël. Maar er is dit jaar wel een overmaat aan nieuwtestamentische stoffen. Dat heeft zijn reden: na half juli loopt de serie niet meer zondag aan zondag door, maar is er sprake van nog drie schetsen voor de zomertijd, en dan wordt de draad weer opgepakt in de kerkelijke tijd van de voleinding (half november). Er is in de zomermaanden, aldus de redactie, weinig vraag naar de schetsen. Dat zal zo zijn, dan zou het naar mijn mening extra zaak zijn het Oude Testament niet naar de achtergrond te laten verdwijnen! Ter attentie voor de redactie.

Ds. G.J. van Aalst, ’t Is ook maar een mens. Gedachten over de predikant. Uitg. De Banier Apeldoorn 2011, 142 blz., € 9,95.

Ds. Van Aalst, predikant binnen de Geref. Gemeenten, doet een boekje open over de dominee met het oog op de gemeente die hij dient. Hij is ‘maar’ een mens, en om te beginnen moet hij dat zelf goed weten en niet hoogmoedig of verwaand zijn (daar begint het boekje mee), en vervolgens dient ook de gemeente dat te beseffen, want - zo vraagt de auteur zich af - ‘hebben we binnen reformatorische kringen niet méér van de roomse zuurdesem overgehouden dan velen zich realiseren?’ (blz. 63). Een predikant wordt overal verwacht, en dat is niet alleen fysiek maar ook ambtelijk lang niet altijd terecht. Zo gaat ds. Van Aalst de verschillende terreinen langs waar het ambt wordt uitgeoefend: prediking, catechese, bezoekwerk enz. En hij komt met tegengas waar dat nodig is. En zo stijgt het boekje voor mijn gevoel uit boven wat het in de titel belooft: het laat ook veel van het geestelijke gehalte van het predikant zijn zien. Dat is zeer te waarderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.