+ Meer informatie

GENERALE SYNODE 2007

8 minuten leestijd

Wanneer u deze regels onder ogen krijgt, is de generale synode 2007 van onze kerken geopend. Misschien verschijnt Ambtelijk Contact iets eerder, en in dat geval komt nog de bidstond (op donderdagavond 30 augustus) en de opening van de synode (op vrijdagochtend 31 augustus), beide in Sliedrecht-Bethel. Ik ga er nu verder van uit dat dit achter de rug is. De vergaderingen van de synode zullen dan voortgezet worden in Nunspeet, in de Oenenburgkerk, en wel in de weken 40, 43, 47 en indien nodig 50. Dan gebeurt al vanaf 1998 zo, en dat bevalt heel goed. De broeders en zusters in Nunspeet zijn er grondig op voorbereid en staan er klaar voor!

DE BROEDERSCHAP

Het is altijd weer even wennen de eerste vergaderdagen: vier maal dertien broeders, afkomstig uit alle windstreken van het land, komen in één zaal bij elkaar om besluiten te nemen die het geheel van de kerken raken én die tot heil zijn van de kerken. Dat laatste is vanzelfsprekend: zo werken we toch altijd in de dienst van de Here? Toch is het tegelijk één van de lastigste zaken. Er zijn onderwerpen, die de een heilzaam vindt, terwijl de ander er erg gereserveerd tegenover staat. Dan is het zaak dat de afgevaardigden elkaar echt als broeders van het hetzelfde huis ontmoeten.

Juist daarvoor is gebed zeer nodig, van de leden van de synode zelf én van de kerken, die het werk dragen, ‘s zondags in de diensten en door de week persoonlijk. Er is een geweldig belangrijk moment tijdens de opening, direct na de stemmingen voor het modenamen. Het moderamen van de roepende kerk maakt plaats voor de broeders die gekozen zijn om leiding aan de vergaderingen te geven; de preses houdt een korte toespraak; hij leest, terwijl iedereen staat, de zogenaamde ‘openlijke verklaring’, waarin door alle leden van de synode instemming met de gereformeerde belijdenis wordt betuigd, en gaat vervolgens voor in gebed. Dat lijkt vreemd: de voorzitter van de roepende kerk heeft immers al gebeden? Toch heeft juist daar het gebed een diepe zin: de synode wordt op dat moment feitelijk ‘geconstitueerd’. Tot dat moment zijn er alleen nog maar vier rijen van dertien broeders, afkomstig uit Zuid tot en met Noord. Maar als de synode daadwerkelijk met haar werk begint, worden die rijen ‘doorbroken’; Eén is onze Meester en wij allen zijn broeders. Dat zal met de tong én met de daad beleden en doorleefd moeten worden. Groepsdenken, laat staan hokjesgeest dient aan een generale synode vreemd te zijn. Vandaar onder andere dat openingsgebed van de preses: opdat zij allen één zijn, hoe verschillend ook in geestelijke achtergrond en overtuiging; één in (gereformeerd) belijden, en één in de vaste wil om samen de Here te dienen!

Het is werkelijk te hopen dat de synode van 2007 deze geest zal ademen. Dat zal te proeven zijn in de manier waarop er wordt gesproken (en soms ook gezwegen!), in de wijze waarop men probeert de ander werkelijk geestelijk te bereiken en tot besluiten te komen die echt gedragen worden in de kerken, en die niet per se naadloos op de eigen mening hoeven aan te sluiten.

DE COMMISSIES

Om deze geestelijke verstandhouding te laten groeien, is het werk van de synodale commissies van betekenis. Er zijn instructies, bezwaarschriften, veel rapporten van deputaatschappen… dat alles vraagt om goede voorbereiding. Daarom worden alle synodeleden (behalve het moderamen) in zeven commissies ingedeeld, met de opdracht speciaal naar een aantal met name genoemde rapporten en an-dere agendapunten te kijken en daarvoor voorstellen te maken, die op de plenaire zittingen kunnen worden besproken. Zij vergaderen in ieder geval op 5, 6,12 en 13 september. In kleine kring vergaderen werkt gemakkelijk, en het biedt ook de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Het moderamen heeft gelet op een evenwichtige verdeling m.h.o.o. de geestelijke gevarieerdheid in de kerken, en zo kan er onder Gods zegen een proces plaatsvinden waarin men naar elkaar toegebogen wordt. Wat is het mooi wanneer dit uitmondt (zoals heel vaak het geval is) in eensgezinde rapportages. Eén keer gebeurde het (in 1998), dat een deputa-tenrapport een meerderheids- en een minderheidsvisie bevatte, en dat daarna de synodale commissie die dat alles moest wegen, als eenheid naar buiten kwam… dat zijn tere zaken, en ze werken geestelijk door in de vergaderingen!

INSTRUCTIES OP DE SYNODE

De afgevaardigden hebben eind juni van het Dienstenbureau in Veenendaal (die werken al vanaf januari naar deze synode toe en ze houden er werk aan, tot wel in april 2008) een dik pakket gekregen, met verschillende ordners vol papier. Wie een beetje bekend is met het kerkelijk leven, weet wel hoe de agenda van een generale synode tot stand komt: om te beginnen zijn er de instructies uit de kerken; dat wil zeggen: voorstellen die om te beginnen ergens op een kerkenraadsvergadering vorm kregen, en die de kerkelijke weg via classis en particuliere synode gingen om nu in Nunspeet besproken te worden. In De Wekker hebt u er iets van kunnen lezen. Zo zijn er voorstellen op de volgende terreinen:

- laat er een studiecommissie komen om een schriftuurlijk gefundeerde visie op homofilie en homoseksualiteit te ontwikkelen;

- geef aan de classicale vergaderingen meer en sneller inzicht inzake de afdrachten van plaatselijke gemeenten aan de deputaatschappen, om beter de vinger aan de pols te kunnen houden;

- kom tot een gestructureerde aanpak van het probleem van de sterk verminderde kennis bij ambtsdragers, waardoor vorming dringend gewenst is;

- laten conflicten die zich in een plaatselijke gemeente voor kunnen doen, adequaat behandeld kunnen worden, door een commissie van ‘wijze mensen’ hiervoor aan te stellen, wellicht op regionaal niveau; het zou een zegen zijn wanneer hierdoor een slepende behandeling op de kerkelijke tafels niet nodig zou zijn;

- een speciale variant daarvan: laat er een actief beleid gevoerd worden om losmaking van predikanten indien enigszins mogelijk te voorkomen, en kijk of de landelijke vertrouwenscommissie daarin een bredere taak kan krijgen;

- laten evangelisten de mogelijkheid krijgen om zo nu en dan onderling te ruilen bij de zondagse erediensten, zoals predikanten dat ook wel doen; op dit moment kan dat niet, omdat evangelisten alleen een plaatselijke bevoegdheid hebben;

- laat een onderzoek doen naar de positie en inzetbaarheid van hbo- en wo-theologen die geen predikant willen worden, en let daarbij ook op de relatie met de ambten

- bezie of broeders met speciale missionair gerichte gaven met een beroep op art. 3 K.O. die gaven voor de kerken kunnen inzetten;

Wat de financiën betreft: het zal wel weer een hele toer worden om de wensen van de deputaatschappen in overeenstemming te brengen met de financiële polsstok van de kerken. Daarbij zullen de deputaatschappen emeritikas (verzorging van onze oudere predikanten) en onderlinge bijstand en advies (hulp aan kleine gemeenten) echt bijzondere aandacht moeten krijgen, willen we onze (klein)kin-deren niet met grote lasten opzadelen.

VERSLAGEN VAN DEPUTAATSCHAPPEN

Daarmee ben ik tevens bij een ander agendapunt: de verslagen van de deputaatschappen. We hebben er vele in onze kleine kerken; ze hebben alle een opdracht van de vorige synode gekregen en ze doen daarvan verslag. Wat springt eruit?

- De Theologische Universiteit Apeldoorn staat voor een belangrijk moment; de vorige synode besloot de twee ‘bestuursorganen’ samen te willen voegen. Daarvoor hebben het curatorium en de deputaten-financieel hard gewerkt. Maar tegelijk is gekeken naar de hele organisatie van de Universiteit, opdat voldaan wordt aan een algemene regel: toezicht, bestuur en uitvoering dienen volstrekt gescheiden te zijn. De synode zal inzicht krijgen in de wijze waarop in deze drie jaar aan deze taak is gewerkt.

- Ook zal prof.dr. J.W. Maris, op grond van het bereikt hebben van de 65-jarige leeftijd, emeritaat ontvangen, en er zal een regeling getroffen moeten worden voor het doceren van de dogmatische vakken in de komende jaren.

- Al vele jaren is het onderwerp ‘kerkelijke eenheid’ voorwerp van bespreking. We hebben daar deputaten voor. Zij hebben in de verslagperiode gesprekken gevoerd, met de GKv, met de NGK, met de Geref. Bond in de PKN, met de HHK, met de GG… en nu zal bezien moeten worden, op welke wijze deze contacten voortgang kunnen vinden. Zo ergens, dan tekent zich híer de grote geestelijke gevarieerdheid van de CGK af. En daarom is het juist zo belangrijk dat er onderling vertrouwen tussen de leden van de synode is, zoals aan het begin van dit artikel beschreven. Met name zal de positie van samenwerkingsgemeenten de aandacht vragen. Zij bevinden zich in een bijzondere situatie, op een soort ‘voorpost’, en niet altijd passen onze kerkelijke regels (over en weer, van beide kerkverbanden) daar naadloos bij.

- Als ik me niet vergis, zijn velen benieuwd naar het onderzoek naar de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Een negental broeders heeft zich daar intensief mee beziggehouden. De synode zal op grond van hun rapport tot besluiten komen. Ook daar wringt de verscheidenheid in de kerken: sommige gemeenten zijn, ondanks de oproep van de vorige synode, al tot invoering overgegaan, andere hebben via allerlei kanalen al laten weten dat ze weinig of niets in deze NBV zien. Zullen de negen broeders de brug kunnen slaan en zal de synode die brug goedkeuren?

- Er zou meer te noemen zijn: het ‘gezicht’ van buitenlandse zending (een zó groot deputaatschap, dat het lastig geworden is om herkenbaar te blijven), het grote steden beleid (waar de christelijke kerk, indien zij present wil zijn, nieuwe wegen op de basis van het oude Woord zoekt), de visie op het jeugdwerk, zorg voor losgemaakte predikanten, deeltijdpredikanten… teveel om op te noemen.

KORTOM

Kortom: ik hoop iets bij u wakker gemaakt te hebben dat u ertoe drijft om de komende tijd, via de (kerkelijke) pers vooral, maar misschien ook een keer via een bezoek aan de Oenenburgkerk, uw liefde voor de kerken concreet te maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.