+ Meer informatie

REFORMATORISCH DAGBLAD pagina 4 Vrks burgemeester hij installatie: Gemeente dienen tot eer van God

11 minuten leestijd

.,Dient elkander door de liiefde". Deze woorden uit Galaten 5 sprak v/aarnemend burgemeester L. A. Verburg uit IJsselmuiden, zaterdag toen hij de heer A. P. Buys insitaiWeerde ails burgemeester van Urk en hem als teken van zijn waardigheid de ambtsketen omhiimg.

van raadsbesluiten zei de heer Buys: "Mijn mening is, niet heersen maar dienen en daarbij ook voor onze gemeente een burgervader te mogea zijn". Diverse raadsleden van verschillende politieke partijen voerden vervolgens het woord.

GOED GERUCHT

Burgemeester Verburg van IJssel muiden had zelf al op die spanningen gewezen in zijn welkomswoord. „Ur;: is vanoudsher een besloten gemeenschap geweest", zo zei hij. „Vanzelfsprekend is dat ook nu nog niet helemaal verdwenen. Dat brengt zijn voor- en nadelen met zich mee. De burgemeester ondervindt dat bij zijn werk. Een belangrijk onderdeel van uw taak als burgemeester zal zijn het voorzitterschap van de gemeenteraad. Persoonlijk heb ik dat in de loop van de jaren niet als gemakkelijk ervaren. {Verburg was diverse malen waarnemend burgemeester red.) Er is nogal wat zeemanskunst voor nodig om tussen alle klippen door te zeilen, zonder met alle winden mee te draaien. Er moet als regel een compromis gevonden worden tussen een vrij strakke leiding en het geven van een kans aan een ieder, die dat wenst om de belangen van de gemeente op zijn wijze naar voren te brengen. Hiervoor zijn bepaalde eigenschappen voor nodifc', die wel zijn aan te leren, maar naar mijn mening toch ook met het karakter van de persoon in kwestie t^ maken hebben", aldus de heer Verburg.

De burgemeester van IJsselmuiden waarschuwde de heer Buys, dat hi) steeds voor ogen moest houden, „dat de raad het hoofd van de gemeente is en niet hijzelf. Daarom moeten de besluiten van de raad worden geëerbiedigd, ook al gaan die lijnrecht te

De heer Verhoef (RPP) vertelde dat hij na de mededeling in de pers bij diverse mensen had geinformeeriJ naar de burgenvader. gen de ideëen van de voorzitter of het dagelijks bestuur in. Soms bekruipt je de lust om langs een andere weg toch je zin te krijgen, dat wil zeggen: de beslissing van de raad op niet legale wijze gewijzigd te krijgen. Collega Buys: wees verstandig en begin daar niet aan, want te eniger tijd werkt het als een boemerang!".

Na een dankwoord aan allen die aan de benoeming hebben meegewerkt, ging burgemeester Buys in zijn installatierede vervolgens in op de woorden van zijn collega uit IJsselmuiden. „Uw woorden zullen door mij ter harte worden genomen. Het is daarom ook, dat het mijn voornemeti Is goed te luisteren, mij te laten infonmeren, omtrent de gemeente, die ik nu mag dienen.

„Bij deze gelegenheid" zo beklemtoonde de heer Buys, „is het mij een behoefte nog eens duidelijk te onderstrepen, en dat is in deze tijd niei van belang ontbloot, dat de overheid is Gods dienaresse, u ten goede. Dat betekent, ja verantwoordelijkheid kennen voor God en voor de gemeente. Daaruit leven en wenken en ook het gezag handhaven, tot welzijn van de inwoners van onze gemeente en ook samenwerken en dat bovenal tot eer van Gods Naam".

„Ons bereikte in die dagen het goi-de gerucht en zonder een pluim o^ uw hoed te steken, mag ik me zo uitdrukken: „Het had slechter gekund" In zijn toespraak wees hij op diversü mogelijkheden en problemen die op Urk aanwezig zijn. Over de Urker mentaliteit benadrukte hij: misschien zult u wel eens zeggen: zouden we dat nu wel doen. Want door de. emotie zijn we tot alles in staat. En juist door de tegenwind weten we hoe we er tegenop moeten tomen. Maar ik hoop, dat we onder uw leidirug zo kunnen laveren, dat we uiteindelijk op diverse terreinen een veilige haven bereiken.

Wethouder Post (SGP) ging vervolgens in op het benoemingsibeleid zoals dat in Overijssel en Urk had plaats gehad. Hij hekelde het feit, dat van de eenmaal Ingeslagen politieke weg, zelden of nooit werd afgewetkei >. „Zo hebben wij na de oorlog al drie keer een HK-commissaris in Overijssel en in Urk evenzoveel keren een ARP-burgemeester. „Door diverse mensen wordt er dan op gewezen, dat er veinschll is in politieke en godsdienstige opvatting bènmen bijv. de ARP, en dat de uitspraiken op dat terrein toch duidelijk zijn", aldus de heer Post. „De meeste woorden zijn echter slechts franje, het gaat om de blnnenkarat. „Wij zullen dan ook nauwlettend volgen in welke richting u zich begeeft".

VESTING
Ten aanzien van het eerbiedigen

Voor het gemeentehuis luisterde het gezelschap naar muziek van de plaatselijke muziekvereniging.

Hij wees in dit verband op de door de burgemeester geuitte woorden uit Rom. 13: De overheid is Gods dienaresse, aan wie wij alle eer verschuldigd zijn. „Echter", aldus de heer Post, „er staat nog iets meer in Rom 13, namelijk: voorzover ze niet strijdt met Gods Woord. De SGi''er sprak de wens uit dat „de Heere uw verstana zo mag leiden, dat U verstandeloos wordt. Want als God niet bukt, zegt Petrus, dan zullen wij dat doen".

Als u van deze stelregel uitgaat, dan kunt u voor honderd procent oo de SGP rekenen. Het gaat er immert niet om dat we hier vriendelijk met elkaar kunnen omgaan, maar het gaat erom, dat we van hart tot hart een vriend kunnen worden", aldus de heer Post.

Nadat nog diverse andere spteker» het woord tot de nieuwe burgeimeester gericht hadden, onder wie de CHU- en AR-vertegenwoordigers, die zich verheugd toonden over de komst van burgemeester Buys, sloot de nieuwe eerste burger de raadsvergadering.

KENNISMAKING

Na afloop kregen bevolking, middenstand en verenigingen gelegenheid om kennis te maken met de heer Buys en zijn gezin, die om precies twee uur zaterdag de gemeente Urk waren binnengehaald. Bij hun aankomst aan de gemeentegrens waren zij verwelkomd door het college van b. en w. en door twee kinderen in Urker klederdracht, die aan mevrouw Buys bloemen aanboden. Daarna ging het in optocht met de plaatselijke muziekvereniging naar het gemeentehuis, waEir de burgemeester werd geïnstalleerd. zaak en schade wordt een onderzoek ingesteld.

Burgemeester Verburg van IJsselmuiden hing de heer Buys de ambtsketen om.

Hij tuurde maar de lucht en keek eens aaar het westen. „Toch zit er verandering in de lucht", zei hij tot zichzelf. „De,lucht werkt en het zou me niet verwonderen, dat het de langste tijd droog is geweest. Er kon vannacht wel eens een onweersbui komen".

Op de dijk sjokte Arie de Mol voorbij.

Hij zag Jan en kwam naar de heg. „Ik geloof Jan, dat het weer nu wel eens veranderen kon. D'r zit werking in de lucht en in het westen groeit een bui die tegen de wind in komt", «ei hij.

„Ik geloof het ook Arie", zei Jan. „Het kon wel eens zwaar weer worden", zei De Mol bedachtzaam. ,flet is lang droog geweest en dat geeft meestal zwaar weer." Jan de Winter knikte. ,/Dani komt er misschien een eind aan het klagen van de boeren", zei Jan. „Ik heb veel klachten over de droogte gehoord, maar weinig of geen klachten over „onze schuld", Arie. En zouden wij daar niet, wil het goed zijn, altijd weer eerst terecht moeten komen?" Arie knikte toestemmend en ziyeeg even.

„Als de bui nu toch komt, heb ik hem liever vanavond terwijl het licht is dan vannacht", zei Arie, „Bovendien zal mijn villa wel lekken, want het hout is irjgedroogd." De beide mannen keken nog eens scherp naar het westen. „Jouw ogen zijn beter dan de mijne", zei Arie. „Zit die bul niet erg breed". .,Hij zit breed", zei Jan", en het is afgaande maan, dus hij zal niet zo gauw wegtrekken. Nee, die krijgen we wel."

„Ik dacht het ook", zei Arie. „Er komt ook al meer wind. Als de wind er onder slaat hebben we hem gauw." Jan de Winter knikt instemmend. „Dan ga ik maar gauw naar huis", zei Arie, ,.Het beste Jan." Jan de Winter knikte en zei: ,iVan het zelfde hoor!" In de verte werd een dof gerommel vernomen. De scherpe oren van Jan vingen het op. Hij keek nog eens bezorgd naar de lucht en ging zijn huisje ihinnen. Die avond barstte een zware onweersbui boven de Oudendijk los. Van het huisje van Arie de Mol waaiden zes pannen en de lekkage was niet mis. Arie de Mol was echter welgemoed.

ïn

feuilleton ci^oricxjcpcj^criciici^ci^ixicri
de plaatsen, waar het water naar binnen gutste. Hij had de pannen wel van het dak zien vliegen en troostte zich met de gedachte, dat hij nog wel twintig oude pannen op zijn erfje had liggen. Alleen op het dak waagde hij zich niet meer op zijn leeftijd.

Hij wist echter zeker, dat zijn buurjongen dat met liefde zou doen. „Mensennogantoe, het is zwaar weer", mompelde Arie terwijl hij naar de geweldige donderslagen luisterde. „Er zullen ongelukken gebeuren vanavond. Alles is hor en nog eens hor droog en al regent het nu met bakken, als de bliksem ergens inslaat, brandt het als een lier". Hij zette wat teiltjes en emmers op Het werd nu toch wat minder en Arie haastte zich naar buiten. Hij _ wilde toch wel graag de schade aan zijn dak opnemen en misschien waren er meer buurmensen buiten, die wat te vertellen hadden. Arie sloeg een oude iutezak over het hoofd, zodat zijn bovenstuk helemaal in de zak was gehuld. Dat deed hij vroeger op het land ook, toen hij nog werkte. Het was een prima beschutting tegen de regen. Het regende nog flink, maar de bui dreef nu toch af in de richting van het Hollands Diep.

Arie schepte zijn klompen bijna over in de plassen op zijn erf. Hij tuurde door het mistige gordijn van de regen naar zijn dak. Ja hoor, hij had er al voor gevreesd. Natuurlijk weer vlak bii de schoorsteen. Daar had hij al meer narigheid gehad. Er moest eigenlijk bij die schoorsteen een klem van hout op de pannen. Die hoek zat ook altijd knap op de wind. Op de diik hoorde Arie de stemmen van de buurlui.

Hij staakte zijn overpeinzingen oiver het dak en klom moeizaam de steile dijk op.

Jan de Winter, Kees de Vries en de jonge boer Legerstee stonden op de dijk met elkaar te praten. Kees Legerstee wees naar het westen. Arie volgde de wijzende arm van de boer. In het westen tekenjle zich een vurige gloed tegen de hemel af.

„Gn-avend mannen", zei Arie. „Wat een weer was dat. Een stel pannen van mijn dak gewaaid en natuurlijk lekkage van heb ik jou daar".

„Goeienavond Arie", zeiden de mannen. „Zo jongen, is je villa weer aan het lekken. Ginder staat de boel MAANDAG 19 AUGUSTUS 1974 in de brand en dat is lelijker".

Aries jutezak knikte bevestigend. Hij keek ernstig naar de rode gloed in het westen.

„Waar zou het zijn, boer?" vroeg hij aan Kees Legerstee.

„Buurman de Vries denkt van aan de Zuidzij, maar ik schat het verder". „'t Is een flinke brand", zei Jan de Winter, „en ik denk dat het wel In de buurt van de Korendijk zal zijn".

„'t Kan ook wel op Voorne en Putten zijn. Je vergist je zo gauw in de afstand", vond Kees Legerstee.

„Geloof maar dat ze in Brabant ook zwaar weer hebben gehad", zei Arie. In de verte rommelde het onweer nog zwaar na en helle bliksemstralen schoten langs de hemel. Het lichtte nog overal. , „Het is gelukkig toch wat minder warm geworden", vond Kees de Vries.

„Vannacht zullen we dan toch wat beter kunnen slapen, wamt in die planken wambuis van mij is het zelfs 's nachts niet te harden.

„Je zult vannacht heus niet veel slapen. We hebben het nog niet gehad", oordeelde Jan de Winter. „De lucht zit vol".

„Zou j2 't denken", vroeg de Vries. „Nu dan zal ik eerst maar wat andere pannen op het dak van Arie leggen, anders komt mijn oude buurman vannacht in moeilijkheden". „Astamblief, Kees", zei Arie. „Ik durf niet meer op het dak op mijn leeftijd. Ouwe Piet den Haan klom ook met zijn tachtigste op dak en verloor zijn evenwicht. Hij kreeg een zinking in zijn hoofd. Hij kwam als een aangeschoten kraai omlaaig en brak een been. Vier dagen later was hij dood. Ja. ja, ouwe Piet stierf aan een gebroken been. Een gewaarschuwd man telt voor twee".

Kees de Vries klom op het dak van Arie's huisie en boer Legerstee gaf hem de pannen aan. Even later was het dak van Arie weer compleet.

Jan de Winter en Arie hadden het karwei met belangstelling gadegeslagen. „Morgen zal ik de knecht vragen de pannen bij die hoek van de schoorsteen vast te zetten", zei Kees Legerstee. „Gerrit is nogal bij de pinken bij dat soort karweitjes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.