+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Hoort naar Israël door Ds. F. Bakker; N.V. Uitgeverij „De Banier”

In dit boek van ruim 160 blz. zijn 9 preken opgenomen over negen van de twaalf zonen van vader Jakob en tenslotte een preek over het sterfbed van Jakob zelf. Deze preken luiden zoals Ds. Bakker ze eens heeft uitgesproken. Er ontbreken preken over de zonen Ruben, Simeon en Levi, die, voorzover bekend, niet op de band werden opgenomen.

Het is niet nodig om uitvoerig op dit werk van onze in de kracht van zijn leven overleden vriend in te gaan. Hij spreekt nog na zijn dood en is door zijn gedrukte nalatenschap velen ten zegen. Ook dit werk laat zien hoe Ds. Bakker de Schrift opende en daarin stof vond om zijn gemeente te onderwijzen.

In een afzonderlijk artikel willen we een gedeelte uit de preek over Jozef overnemen. En wel uit waardering voor de arbeid van onze vriend, die de talenten, die de Heere hem geschonken had, tot het laatste toe gebruikt heeft. Maar ook, om op te wekken dit boek aan te schaffen. Het kost gebonden f 7,50.

Stemmen uit Genève, bundel 4, van Joh. Calvijn.

Uitgave van de Gereformeerde Bibliotheek te Meeuwen (N.Br.)

Deze bundel bevat een voorrede van 1563, een voorwoord van Th. Beza van 1593 en verder 7 preken van Calvijn over het eerste hoofdstuk van het boek Job. Deze preken vormen de hoofdinhoud en zijn kostelijk om te lezen.

Calvijn begint zijn eerste preek als volgt:

„Om goed ons voordeel te doen met hetgeen in dit boek geschreven staat, moeten wij allereerst weten wat de hoofdzaak ervan is. Welnu, de geschiedenis, die hier geschreven staat, toont ons hoe wij in Gods hand zijn, en dat het Hem vrij staat ons leven te regelen ener over te beschikken naar Zijn goeddunken, en dat het onze plicht is ons in alle nederigheid en gehoorzaamheid aan Hem te onderwerpen. Dat dit reden genoeg is, dat wij geheel en al de Zijne zijn, hetzij tot leven, hetzij tot sterven. En zelfs wanneer het Hem behagen zou Zijn hand over ons op te heffen, ook al begrijpen wij niet waarom Hij het doet, dat wij niettemin Hem altijd moeten verheerlijken, met de belijdenis dat Hij rechtvaardig is en billijk. Dat wij niet tegen Hem morren, dat wij niet in het recht gaan treden, wel wetende dat wij altijd overwonnen zullen blijven wanneer wij met Hem twisten. Daar hebt ge dan, wat wij om kort te gaan van de geschiedenis moeten onthouden, namelijk dat God zulk een heerschappij over Zijn schepselen heeft, dat Hij er naar welgevallen over kan beschikken, en wanneer Hij een strengheid toont die wij op het eerste gezicht vreemd vinden, dat wij niettemin de mond dicht houden om niet te morren, maar dat wij veeleer belijden dat Hij rechtvaardig is, wachtend totdat Hij ons duidelijk maakt waarom Hij ons kastijdt. Maar nu moeten wij de verdraagzaamheid beschouwen van de man die ons hier voor ogen gesteld wordt, gelijk de heilige Jacobus ons vermaant (Jac. 5 : 11). Want wanneer God ons toont, dat wij al de moeiten moeten verdragen, die Hij ons zal toezenden, dan belijden wij wel, dat dat onze plicht is, maar evenwel maken wij melding van onze zwakheid, en het schijnt ons toe, dat ons dat tot verontschuldiging moet dienen. Om die reden is het goed, dat wij voorbeelden hebben die ons tonen, dat er mensen geweest zijn even zwak als wij, die niettemin de verzoekingen hebben doorstaan en standvastig hebben volhard in de gehoorzaamheid aan God, hoewel Hij hen tot aan het einde toe sloeg. En daar hebben wij hier een uitnemende spiegel van.

Tenslotte is dat nog niet alles, dat wij de verdraagzaamheid van Job beschouwen, maar wij moeten op de uitkomst daarvan letten, gelijk de heilige Jacobus daar ook van spreekt. Want als Job in verwarring gebleven was, zou dat niet een gelukkige uitkomst geweest zijn, ook al had hij dan meer dan engelengeduld in zich gehad. Maar wanneer wij zien dat hij in zijn verwachting niet teleurgesteld is, en dat hij naar mate hij zich voor God vernederd heeft, genade gevonden heeft, dan hebben wij, zulk een uitkomst ziende, de gevolgtrekking te maken, dat er niets beters is dan ons aan God te onderwerpen, en alles wat Hij ons toezendt, rustig te verdragen, totdat Hij ons door Zijn loutere goedheid bevrijdt”.

Calvijn gaat nog verder, maar dit is genoeg om enig inzicht te geven in de wijze waarop Calvijn over het boek Job gepreekt heeft. In een paar afzonderlijke artikelen willen we nog enkele gedeelten overnemen, die wel bijzonder toespreken.

We bevelen dit werkvanCalvijn vanharteaan. Ook deze bundel kost f 2,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.