+ Meer informatie

Waarom "Abrahamspop" op je 50e verjaardag ?

4 minuten leestijd

„Wat is de betekenis van Abraham en Sara in de tuin, als je vijftig wordt?"Deze vraag van een lezeres bepaalt ons bij het verschijnsel dat sommige mensen bij het bereiken van het 50e levensjaar een verklede pop in de tuin zetten.

Je ziet ze steeds vaker staan: een pop, al dan niet met opschrift dat hij Abraham moet voorstellen. Eerst wil ik de vraag beantwoorden waar dit gebruik vandaan komt en daarna onszelfde vraag stellen hoe onze houding moet zijn ten opzichte van dit "ludieke" verschijnsel. Onmiskenbaar blijkt hier weer de grote invloed die is uitgegaan van de Statenvertaling op de Nederlandse taal, of misschien beter gezegd op het Nederlandse spraakgebruik. Er zijn in het verleden verschillende boeken verschenen waarin een grote verzamehng van Nederlandse spreekwoorden en gezegden is opgenomen die alle een bijbelse oorsprong kennen. Zo zijn er verschillende uitdrukkingen waarin de naam van Abraham voorkomt: aan Abrahams borst rusten; hij zit in Abrahams schoot; Abrahammetje spelen; weten waar Abraham de mosterd haalt, en hij heeft Abraham gezien. Deze laatste uitdrukking wordt dan nog eens aanschouwelijk gemaakt door middel van de inmiddels bekend geworden pop in de tuin.

Twistgesprekken
Waar halen de mensen het vandaan?! Wij kunnen daar zowel een vraag- als een uitroepteken bij plaatsen. Wel, of men dit nu altijd beseft of niet, duidelijk moet zijn dat hier een verband gelegd kan worden met wat wij vinden injohannes 8:57. Waar de Joden tot Jezus zeiden: „Gij hebt nog geen vijftig jaren en hebt Gij Abraham gezien?" Het is een woord dat gevallen is in een van de twistgesprekken die de Joden met de Heere Jezus hebben gevoerd. Zij beroemden zich op hun afkomst: „Wij zijn Abrahams zaad." Jezus maakt hen duidelijk dat zij naar het vlees weliswaar van Abraham afstammen, maar dat zij geestelijk gezien geen enkele affiniteit met Abraham bezitten. Zij zoeken Hem immers te doden. Abraham daarentegen heeft met verheuging verlangd de dag van Christus te zien en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De spraak en de daden van de Joden verraden hun werkelijke afkomst. Zij zijn uit de vader de duivel. Tegen deze woorden van Jezus hebben de Joden geen weerwoord gehad. Daarom verdraaien zij ook hier de bedoeling van Zijn woorden opzettelijk. Zij verzetten zich tegen Hem en de woorden, die Hij spreekt.

Volheid
Smalend hebben de Joden tot Jezus gezegd: „Gij hebt nog geen vijftig jaren en hebt Gij Abraham gezien?" Vijftig jaren was naar de opvatting van de Joden de volheid van de mannelijke leeftijd en deze leeftijd had Jezus zichtbaar nog niet bereikt. Door deze spottende opmerking trekken zij de woorden van de Heere Jezus in het belachelijke. Zij geven daarmee echter tegelijk bloot hoe ongeestelijk zij zijn. Zij begrijpen totaal niets van de heiligheid van Jezus' spreken. Immers, de woorden die Hij tot hen sprak zijn geest en zijn leven (Joh. 6:63b). Wie zo door genade Gods Woord mag verstaan, zal er voor waken om bij het aanhalen van gedeelten uit dat heilige Woord de schijn van spot op zich te laden. Daarom is het ook beslist af te keuren om bij het bereiken van de 50e verjaardag mee te doen met deze kwalijke praktijk door 'n Abrahamspop in de tuin te plaatsen. Dit is minder onschuldig dan het lijkt. Het is verre van grappig.

Kroonjaar
Wie bedenkt tegen welke achtergrond deze handelwijze moet worden gezien, zal zich er ook zeker niet toe laten verleiden om dit voorbeeld na te volgen. Ons past een andere houding als wij (naar goed Zeeuws gebruik) een "kroonjaar" mogen beleven. Laten wij luisteren naar Calvijn: „De oude gewoonte om elk jaar de verjaardag te gedenken, als een gelegenheid tot vreugde, kan op zichzelf niet afgekeurd worden. Want deze dag, zo vaak hij weer aanbreekt, herinnert er ons aan dat wij God moeten dank zeggen. Die ons ter wereld bracht en ons zoveel jaar reeds heeft toegestaan in haar te verkeren. Vervolgens herinnert deze dag ons eraan, hoe ongepast en onbesteed wij de tijd die God ons schonk, hebben laten voorbijgaan. En ten slotte herinnert deze dag er ons aan, dat wij ons zouden toevertrouwen aan de hoede van diezelfde God, voor de rest van ons leven." Wanneer wij de viering van onze verjaardagen eens zouden toetsen aan de woorden van Calvijn, zouden er dan niet nog meer op- en aanmerkingen te maken zijn op onze gedragingen? Als wij dan toch aan Abraham willen denken, laten wij dan meer en meer beseffen, dat wij gasten en vreemdelingen zijn op deze aarde. Dat bewaart ons voor vreemd en onheilig gedrag!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.