+ Meer informatie

Een opmerkelijk besluit

5 minuten leestijd

Tussen de artikelen over schepping en val, even in het voorbijgaan aandacht voor iets anders. In feite sluit dit andere meer aan bij onze bespreking van de vrouw en het kiesrecht.

Het opmerkelijk besluit, waarop we doelen, betreft namelijk de vrouw en het ambt. Het werd genomen j.l. zaterdag 17 augustus door de Gereformeerde Oecumenische Synode: „dat het de duidelijke leer van de Schrift is, dat vrouwen zijn uitgesloten van de regerende en lerende ambten”.

De meeste lezers zullen het weten, dat deze Gereformeerde Oecumenische Synode op dit ogenblik vergadert in Lunteren. Ook onze kerken maken via de afgevaardigden deel uit van deze synode.

In de acta van de Geref. Oecum. Synode van 1963, gehouden te Grand Rapids kunt u lezen, dat de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland als wettig deelnemend lid ontvangen zijn.

Niet verhelen wil ik u, dat ik nimmer enthousiast over het besluit om lid te worden van deze „synode” geweest ben. Ik zie liever deze richting niet uit. De ontwikkeling in de Geref. Kerken, zoals die vooral in de laatste jaren geopenbaard is, doet huiveren en - zonder te oordelen over alle ledenkerken van dit lichaam - is het toch wel zeker, dat de invloed van deze kerken binnen de Geref. Oecum. Synode in den regel groot is. Bovendien is hier het gevaar, dat we door deze synode zaken binnen onze kerken krijgen, die vreemd zijn aan de begeerte van de brede massa van ons kerkvolk.

Duidelijk is dit reeds uitgekomen in de zaak van artikel 36 van de Ned. Gel. Belijdenis. Reeds negen jaar zijn er in onze kerken deputaten voor deze zaak. Niet het minst gaf de G. O. S. aanleiding voor de synode van onze kerken van 1959 om te gaan spreken over dit artikel. Zeker was er in 1937 een bezwaarschrift op onze synode, dat nooit afgehandeld is. Echter zijn er zoveel jaren verlopen, dat ieder in staat was om langs de kerkelijke weg bezwaren en verzoeken in te dienen.

Daarom kunnen wij het niet anders zien dan dat de Geref. Oecum. Synode in feite deze zaak aan het rollen heeft gebracht.

Een en ander geeft ons reden om met zeer veel reserve tegenover deze synode te staan. Echter is het besluit van de Geref. Oecum. Synode wat betreft de vrouw en het ambt niet bepaald overeenkomstig de wens van de Geref. Kerken in Nederland uitgevallen. We hebben hierboven reeds het besluit vermeld.

Het houdt dus niets anders in dan dat volgens de duidelijke uitspraken van de Heilige Schrift de weg voor de vrouw naar de kansel en de ouderlingenbank niet openstaat.

Ten aanzien van het diakenambt kwam men - twee dagen later - niet tot zo’n positieve uitspraak. Wel werden de ledenkerken vermaand de voorzichtigheid te betrachten.

Het eerste besluit werd blijkens het krantenverslag met een kleine meerderheid van stemmen genomen. Volgens ditzelfde verslag waren vooral de Amerikaanse Orthodox Presbyterian Church en de Free Church van Schotland gekant tegen de vrouw in het ambt. Er werd bij vermeld, dat dit besluit niet zou gevallen zijn, als de Indonesische afgevaardigden aanwezig waren geweest.

Dezen vierden namelijk hun onafhankelijkheidsdag in een nationale bijeenkomst, daartoe uitgenodigd door hun ambassade!

In ieder geval is de ontstemming zeer groot. Vooral de afgevaardigden van de Geref. Kerken in Nederland hebben van die ontstemming blijk gegeven.

Er is door een kommentaar in de pers gesproken over een opdringen van een konklusie door de tegenstanders van de vrouw in het ambt, zonder dat er achter deze konklusie studie staat. Zelfs is de synode verweten dat het genomen besluit doet denken aan dejongste encycliek van de paus - over de „pil” dus. En dat laatste verwijt niet door de pers, maar door een lid zelf.

Trouwens, de Geref. Kerken hier te lande komen wel met eigen besluit over de vrouw in het ambt in een vreemde situatie terecht. Zelf hebben ze reeds voor enkele maanden besloten „om de ambten voor de vrouw open te stellen en haar daarin een volwaardige plaats te verlenen met een voor haar geëigende taak”. Dit besluit zou niet aanstonds uitgevoerd worden in afwachting van de Geref. Oecum. Syn., of liever in afwachting van eventuele nieuwe principiële argumenten van de zijde van de G.O.S. En nu heeft deze laatste synode besloten: geen toegang tot de kansel en tot de ouderlingenbank. Wat moet men nu in de Geref. Kerken? De vrouwen al gekozen, zelfs de namen al in de krant gestaan met de foto erbij. Hier en daar kwam zelfs een interview met de betreffende toekomstige( ?) vrouwelijke ambtsdrager in de krant.

De grote haast om de vrouw in het ambt te krijgen via het synode-besluit gaat toch wel een zeer eigenaardige weg. Overigens ben ik er niet van overtuigd, dat deze haast door het besluit van de Geref. Oecum. Synode ook maar enigszins vertraagd zal worden. Het hek is van de dam. En die haast weet ook wel wat aan te voeren om door te zetten wat doorgezet moet worden: er zijn op de G.O.S. geen nieuwe principiële argumenten tegen de vrouw in het ambt naar voren gebracht. Waarom vraagt men om nieuwe principiële argumenten tegen de vrouw in het ambt? Voor wie beseft, dat men de oude principiële argumenten te voren verworpen heeft, is dit wel duidelijk.

Opmerkelijk is het dat gedurende bijna 2000 jaren het argument duidelijk geweest is: Gods Woord verbiedt de openstelling voor de vrouw van het bijzondere ambt indekerk. Nu schijnt het ineens te zijn, dat gedurende eeuwen dit verkeerd verstaan is en de Gerei, theologen van vroeger en later tijd zich vergist hebben in de verklaring van de betreffende gedeelten van Gods Woord. Maar het is wel heel treffend, dat men voor het wegredeneren van de teksten uit Gods Woord, die door de eeuwen verstaan zijn als tegen de vrouw in het ambt te getuigen, de toevlucht neemt tot de redenering van de „tijdgebondenheid”. Terwijl onze kerken ook naar deze dingen toegedreven worden, is het goed uit de geschiedenis, rondom het besluit van de Geref. Oecum. Synode lering te trekken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.