+ Meer informatie

Wie evangeliseert?

4 minuten leestijd

We zouden ook kunnen vragen dóór wie — en ään wie — wordt geëvangeliseerd? Na Zijn opstanding geeft de Heere Jezus Zijn jongeren de opdracht: „Gaat dan henen, onderwijst alle volkeren”, Matth. 28 : 19. Hiermede is de vraag: dóór wie en ään wie, reeds beantwoord. De verkondiging wordt opgedragen aan de Zijnen, aan allen, die Hij daartoe roept. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Rom. 10 : 15. Paulus zegt: de nood is mij opgelegd, 1 Kor. 9 : 16. Aan wie? Aan alle kreaturen. Dit evangelie des Koninklijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, Matth. 24 : 14. Hierbij lezen we niet van een verkondiging aan speciale groepen z.a. aan studenten, woonwagenbewoners, rekreanten, zondagsreizigers enz. enz. De prediking van het evangelie-áán-wie is onbegrensd, de christelijke godsdienst moet over de gehele wereld opgericht worden, van heidenvolken moeten christenvolken gemaakt worden. Op het: áán wie moet geëvangeliseerd worden, hopen we een volgende keer nog nader in te gaan. Thans gaat het over: dóór wie wordt geëvangeliseerd. Dat dóór wie is zoals we zeiden beperkt. Tot de verkondiging des heils wordt men geroepen. Paulus wist zich geroepen tot het werk der bediening. „Geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”, Gal. 1 : 1.

Die opgevaren is heeft de mensen gaven gegeven. „En Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten” enz. Ef. 2 : 11. Geroepen tot het werk der bediening, zie ook Hand. 6 : 4, 2 Kor. 4 : 1, 1 Tim. 2 : 12. Nu heeft de Nieuwe Vertaling bij Efeze 4 : 11 niet meer: tot het werk der bediening, doch: tot dienstbetoon! Dienstverlening en medemenselijkheid. Daarom wordt het tegenwoordig vaak zo gesteld, dat de zending zou kunnen vervangen worden door internationale hulpverlening. Dit zijn pogingen om de wereld meer leefbaar te maken, zonder de oorzaak van ’s werelds ellende uit Gods Woord aan te wijzen. Het is waar, dat de evangelieverkondiging aan hulpverlening gepaard kan gaan, denk b.v. aan de ziekenhuizen op de zendingsvelden. Maar hulpverlening op het sociale, ethische vlak, we bedoelen een soort humanisme, heeft niets te maken met de prediking van het evangelie der bekering, zie Luk. 24 : 47.

De liefde tot de naaste is een vrucht van het nieuwe leven, of beter, een vrucht uit Hem, Die om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. Die hierdoor Geesteslicht iets van ondervonden heeft, gaat, zonder ambtelijke roeping, verkondigen. Verkondigen: de lankmoedigheid en goedheid Gods, dat God goed is voor een slecht mens. Geen roeping, doch ambtelijk in de genade staande, zoals Prof. Wisse het eens zeide, kan het niet anders of de ware Sioniet gaat verkondigen de deugden Desgenen, Die hem uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 1 Petr. 2 : 9. Wie evangeliseert? Degene, die daartoe van Godswege geroepen is, - een ieder op zijn plaats. Zijn dienstknechten om in navolging van Hem: de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, enz. enz. Luk. 4 : 18, 19. Zijn kinderen om hen te doen vertellen: Zijn wonderen, Zijn lof, wat Hij gedaan heeft aan hun ziel. Psalm 107 b.v. spreekt van het loven van Gods goedertierenheid en wonderwerken, het verhogen van Hem in de gemeente des volks, van een roemen in Hem. Roepende tot de Heere verloste Hij hen, en dan volgt: evangeliseren. Hiermede is nog lang niet alles gezegd over het door wie geëvangeliseerd wordt. Dit hopen we een volgende keer te doen.

Tot slot willen we er alleen nog dit van zeggen: velen menen tot evangeliseren geroepen te zijn, doch zij stellen de maatschappelijke hulpverlening bovenaan. Woordver-kondiging met de zo noodzakelijke oproep tot waarachtige bekering wordt dan gezien als niet meer passend in deze tijd. Op de vraag: wie evangeliseert? zouden we kunnen antwoorden: dezen niet, dezulken humaniseren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.