+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Kerk tussen klem en knoop

Alle ambtsdragers zullen direkt weten dat dit de titel is van het 197 blz. tellende boek, geschreven door ds. J. H. Velema en uitgegeven door de Chr. Geref. Lektuurstichting. Ds. H. Janssen.

Eerst iets over die stichting.

Het zou mij niet verwonderen als velen niet weten van het bestaan dezer stichting of liever: menen dat deze stichting niet meer bestaat. In de beginjaren van het, kortheidshalve genoemd, „Ds. Janssenfonds” verschenen vrij regelmatig nieuwe afleveringen welke over het algemeen ook zeer goed gelezen werden.

Velen waren blij dat men over bepaalde onderwerpen nu ook iets kon lezen van Chr. Geref. schrijvers en menig inleider maakt dacht ik, bij de voorstudie nog dankbaar gebruik van deze boekjes. Ik hoop dat het stichtingsbestuur er in zal slagen met wat meer regelmaat schrijvers te vinden om aktuele onderwerpen te behandelen. Enkele reeds uitverkochte boekjes zouden m.i. ook voor herdruk in aanmerking kunnen komen al zullen de financiën hier wel een hartig woordje meespreken. Om te voorkomen dat men deze stichting als een aflopend geval gaat beschouwen lijken mij dan ook wat meer „public relations” wel op zijn plaats en ik dacht dat de verschijning van dit boek daar ook aan meewerkt. Jammer is het dat vele abonnees het boek pas enkele maanden na het verschijnen ontvingen. Dit zal wel een oorzaak hebben maar ik hoop dat zoiets een volgende maal niet weer gebeuren zal.

Nu het boek zelf.

Men herkent direkt de schrijver. Zelfs al zou het onder een pseudoniem geschreven zijn dan zouden vele trouw meelevende ouderen en jongeren er geen moeite mee hebben om bepaalde zinnen of woorden met dezelfde intonatie te lezen als waarop ze door de schrijver worden uitgesproken. Dat maakt het lezen gemakkelijk. Elke ouderling zal toch moeten toestemmen dat hij gemakke lijker een preek leest van een predikant die hij goed kent en vaak gehoord heeft dan van een onbekende. Een preek uitspreken is altijd nog wat anders dan schrijven.

Doch ter zake.

Vanzelfsprekend zal de aandachtige lezer hier en daar vraagtekens plaatsen, al was het maar bij de vraagtekens die de schrijver zelf plaatst b.v. op pag. 27. Na positief te hebben gezegd waar het geheim van het echte kerkelijke besef ligt stelt ds. V. enkele vragen (leest U het maar eens na). Het antwoord hierop nl.: „Het heeft er in ieder geval mee te maken” is dacht ik dan wat vaag en roept daardoor nieuwe vragen op. Op zichzelf is dat niet zo erg. U zou daarvan op een wijk- of kontaktavond eens een onderwerp van gesprek kunnen maken.

Ook in ”De wegen van de Kerk” op pag. 14 worden een aantal vragen gesteld. Het zijn klemmende vragen waar wellicht velen mee in de knoop zitten. Om er dan nog maar een vraag aan toe te voegen: ontbreekt er misschien wat aan het onderwijs dat de kerk geeft t.a.v. deze zaken, zowel in prediking als catechese? Worden jonge mensen misschien te gemakkelijk toegelaten tot het doen van belijdenis des geloofs?

Het boek zou m.i. aan aktuahteit gewonnen hebben als hier meteen positieve antwoorden gegeven waren. De schrijver is daartoe dacht ik wel in staat.

Ambtsdragers dienen zeker na te denken over wat geschreven staat op pag. 17, v.v. Wel heb ik mij afgevraagd: Als de ouderlingen die op huisbezoek gaan de gezinssituatie eerst besproken hebben zoals hier beschreven, moesten zij dan tot deze konklusie komen? De „overdenking huns harten” is mij te naïef. De fout in dit gezin ligt dacht ik meer in de wankele grond waarop de ouders hun huwelijk begonnen dan bij de kerkelijke verdeeldheid.

Verder geloof ik dat, als het bezoek aan een „beslist meelevend gezin” uitwerkt wat op pag. 18 en 19 beschreven staat er óók aan

die kerkeraad wel het een en ander ontbreekt.

Bezinning is bepaald nodig in dit college wil men niet komen tot situaties als in „Jeugd vraagt” op pag. 19 beschreven zijn en waarvan ik maar graag aanneem dat het incidentele gevallen zijn.

Vergis ik mij niet dan zal menige lezer of lezeres met een glimlach lezen wat geschreven is onder „Sprekende Situaties”. Wat over de dominee, de ouderling en de diaken geschreven staat zal uiteraard de speciale aandacht van onze lezers hebben en leent zich wellicht goed om op de kerkeraadsvergadering eens over te spreken, ’k Geloof zelfs dat dat nodig is want niemand zal toch willen beweren, dat al zijn we dan over het „hoogtepunt der domineesverering” heen elke predikant afkerig is van een „troontje” of elke ouderling afkerig van in het middelpunt te staan of dat iedere diaken voluit zijn best doet om de dienende gestalte van Christus te doen oplichten. Ik ben dankbaar dat over deze zaken in dit boek geschreven is.

Wie de laatstgehouden ouderlingenkonferentie bezocht weet hoe belangrijk ondergetekende het vindt om kennis te nemen van hoofdstuk 5 „de Kerkelijke kaart”. Hier vindt U uitstekende informatie. Ik acht het een gemis dat een hoofdstuk over „Kerk en Wereld” ontbreekt. Inderdaad leven we in — en ondergaan we de invloed van een veranderende wereld. Maar juist omdat wij in die wereld leven, waarin we als discipelen van Jezus Christus toch een zoutend zout en een lichtend licht hebben te zijn was het aangeven van de plaatsbepaling en de juiste houding van de Adventskerk in die wereld toch wel op zijn plaats geweest. Uit deze opmerkingen moge blijken dat ik het een belangrijk boek vind, zeker ook voor onze ambtsdragers. U vindt er stof in om te spreken met hen die vragen stellen over ons kerkelijk leven enz. Ik hoop tevens, dat al is dit boek niet bepaald voor de jeugd geschreven U er aan zult meewerken dat onze jonge mensen het wèl in handen krijgen. Kerkeraden zouden dat b.v. kunnen doen door één of enkele exemplaren voor de verenigingsbibliotheek beschikbaar te stellen. U kunt het bestellen onder nr. 32 bij de Chr. Geref. Lectuurstichting „Ds. H. Janssen”, Ravellaan 52, Utrecht (waar inmiddels reeds een tweede druk verscheen).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.