+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Ds. M.R. van den Berg, Voor wie is het avondmaal? Sacrament voor ingewijden of verbondsmaaltijd? Uitg. J.H. Kok, Kampen 1978. 102 blz. f. 12,90.

Men kan de grote vlotheid bewonderen waarmee de predikant van de Ned. Ger. Kerk te Oegstgeest, nu van die te Groningen, schrijft en zich tegelijk verwonderen over de al te grote vlotheid waarmee hij zijn Stellingen poneert.

Dit geschrift bestaat voor een belangrijk deel uit omgewerkte en bijgewerkte artikelen, praatstukken en dgl. Het gaat de auteur erom, dat men meer zicht krijgt op de bijbelse betekenis van het avondmaal.

Ds. Van den Berg kan het goed zeggen. Hij wijst erop, dat Christus - volgens de leer van de Heid. Catechismus - mij en alle gelovigen bevolen heeft avondmaal te vieren, niet: mij en alle gereformeerden, of: mij en allen die tot hetzelfde kerkverband behoren.

Hij houdt van sterke uitdrukkingen. Het kan daarmee samenhangen, dat verschillende passages wel tegenspraak moeten oproepen. Op blz. 16 leest men bv.: „De gedachte dat in het avondmaal een onbloedige herhaling plaatsvindt van Christus’ offer, dat Hij er in brood en wijn opnieuw geofferd wordt, dat zijn lijden en sterven erin tegenwoordig gesteld worden, is regelrecht aan de heidense mysterie-religies ontleend”. Wie de geschiedenis van het avondmaal enigszins kent, weet dat het niet zo simpel is. Zo wordt op blz. 27 beweerd, dat het niet te handhaven is, dat de doop alleen maar bediend mag worden door een speciaal daarvoor bevoegde ambtsdrager, i.e. een predikant. Onze kerkelijke praktijk zouden wij te danken hebben aan de nawerking van een heidens-sacramenteel denken. Ook tegen deze uitspraken is genoeg in te brengen.

Een van de hoofdzaken is het pleidooi voor het toelaten van de kinderen tot het avondmaal. De avondmaalsviering moet losgekoppeld worden van het doen van openbare geloofsbelijdenis. Over deze kwestie meen ik anders te moeten denken - zie „Ambtelijk Contact”, 18/5, mei 1979.

Over de strekking van wat o.a. op blz. 82 en blz. 87 over het geloof van de kinderen wordt opgemerkt, zouden vragen te stellen zijn. Aangenomen wordt, dat onze kinderen geloven en volledig in Gods heil delen. Wordt hier wel gerekend met wat in 1975 in de „Gemeenschappelijke verklaring ten aanzien van de toeeigening des heils” uitgesproken is?

De Redactie ontving van uitgeverij J.P. van de Tol, Dordrecht:

Ds. J.J. Poort, Herders op den velde, f. 18,50. Een meditatieve behandeling van Lucas 2.

Ds. J.J. Poort, Martelaar onder een open hemel. Leven en sterven van Stefanus, getuige en martelaar. f. 12,50. Een zelfde meditatieve behandeling van Handelingen 7.

Ds. L. Blok, De Eerste en de Laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering. f. 10,50. De schrijver gaat in op vragen en tracht vanuit de Bijbel antwoord te geven op Problemen in verband met de beide zaken die in het thema worden genoemd.

Prof.Dr. S.D. van Veen, Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde Kerk. Drs. L.F. Groenendijk verzorgde een herziene uitgave, waaraan hij ongeveer 100 noten toevoegde ter verklaring van de tekst. f. 12,50. De herdruk van dit gevraagde werkje is zeer welkom.

Stijn Breggersma, Afscheid van een dagboek. f. 10,90. In het eerste deel wordt het sterven van de echtgenote van de schrijver beschreven. In het tweede deel de verwerking daarvan in de jaren erna. Een ontroerend boekje dat anderen kan helpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.