+ Meer informatie

RECENSIE

7 minuten leestijd

dr. R. van Kooten, Jij bent gedoopt! – want God sloot je als kind niet uit. Uitg. Brevier, Kampen 2014, 239 blz., € 19,90.

De discussie over kinderdoop dan wel volwassendoop neemt momenteel in de gereformeerde gezindte weer toe, waarschijnlijk onder invloed van de opkomst van de zogenoemde ‘refo-baptisten’. Navenant is het aantal boeken dat verschijnt om het Bijbels recht (plicht) van de kinderdoop te verdedigen. In dat kader verscheen ook dit boek. Het is een grondige uitleg van het klassieke doopformulier (al dan niet hertaald), door de auteur gegeven in doopdiensten in de loop van de jaren. Daarbij beperkt de schrijver zich niet tot de woorden van het formulier, maar gaat hij allerlei Bijbelse verbanden na. Nadrukkelijk waarschuwt hij voor zowel over- als onderschatting van de doop. In een bijlage wordt ingegaan op de gronden voor de kinderdoop, met sterke nadruk op de doorgaande lijn van Gods verbond met Abraham. Over de gespreksvragen ben ik wat minder enthousiast: ze vragen in de regel niet door en prikkelen niet echt. Maar afgezien daarvan: van harte aanbevolen, bijvoorbeeld als geschenk aan jonge ouders.

Jan van der Graaf, Deelgenoot van een kantelende tijd. Een persoonlijke terugblik. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2015, 360 blz., € 19,95.

Dr. ir. Van der Graaf is oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. Als geen ander kent hij de ins en outs van het kerkelijke leven, zowel binnen de Protestantse Kerk in Nederland als daarbuiten. Met zijn welversneden pen tekent hij de kanteling van onze tijd in kerk en samenleving: hoe de aanhangers van het christelijk geloof van meerderheid tot minderheid werden. Na een autobiografisch gedeelte passeert de kanteling van de samenleving de revue, vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dat had zijn uitwerking in de kerken, waar aanmerkelijke verschuivingen in belijden en beleven plaatsvonden. Vervolgens komen de vele breuken in de kerken aan de orde. De erfenis van de Reformatie is helaas maar al te zeer verbrokkeld. Ook op de zuilvorming alsmede de latere ontzuiling gaat de auteur in. Het boek eindigt met een blik vooruit. Broeder Van der Graaf is een scherp waarnemer. Allerlei posities in kerkelijk Nederland tekent hij op een faire manier. Zijn boek geeft een soort helicopterview. Ik was benieuwd hoe hij de positie van de Gereformeerde Bond in de aanloop naar de fusie van 2004 zou schilderen. Net zoals in het verleden bleef die ook na lezing van dit boek voor mij nogal mistig. Misschien zou iemand van buiten de Bond dat eens helder kunnen krijgen.

Ds. D.W. Tuinier, Leven als Christen, Uitg. den Hertog, Houten 2014, 112 blz., € 12,50.

Aan de hand van preken en gesprekken op belijdeniscatechisatie over de negen vruchten van de Geest geeft de schrijver nadere uitleg over deze vruchten. Zij komen voort uit de hoofdvrucht: liefde. De in Galaten 5 genoemde vruchten worden uitvoerig toegelicht met voorbeelden uit de Bijbel. Deze vruchten groeien in ons alleen door het werk van de Geest uitkomend in geloof en bekering. De uitwerking van deze vruchten in onze levensheiliging wordt niet vergeten.

Eddy de Pender, Vrede stichten in de kerk, Uitg. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2014, 160 blz., € 15,90.

Dit boek toont het belang aan van het inzicht krijgen in emotionele factoren bij conflicten. Emotionele factoren belemmeren namelijk het rationeel denken. Het eerste deel van dit boek is bestemd voor alle gemeenteleden, het tweede deel met name voor leidinggevenden in de kerk (ambtsdragers, kringleiders, jeugdwerkers, kosters, enz.). Dit alles wordt uitvoerig toegelicht met herkenbare praktijksituaties. Uitgangspunt is dat waar de wil om vrede te stichten aanwezig is, wij op Gods hulp mogen rekenen (Mat. 18:15-20). Zie ook AC jan 2015 blz. 585. De waardevolle suggesties kunnen ook gebruikt worden bij het voorbereiden van preken over conflicten in de Bijbel.

Jaco Weij, Geknipt voor de liturgie, Uitg. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2014, 119 blz., € 13,90.

In tegenstelling tot 50 jaar geleden (een vaste orde van dienst) is de liturgie nu in veel kerken aan sterke veranderingen onderhevig. Zijn al deze veranderingen ook verbeteringen? De schrijver toont aan dat liturgie vier aspecten heeft die onderling in evenwicht moeten zijn, namelijk liturgie overstijgt / sluit aan bij / botst met / verbindt de cultuur. Een constante factor in de huidige liturgie zou moeten zijn het Kyrië, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Dit kan wel in verschillende vormen. Het boek is in een vlotte stijl geschreven, de titel is bewust dubbelzinnig (geknipt = geschikt en geknipt = gehaald van internet). Aan te bevelen bij liturgiecommissies en predikanten als bewakers van de liturgie.

Reinier Sonneveld e.a., De late regen, Uitg. Buijten en Schipperheijn Motief, Amsterdam 2014, 144 blz., € 12,50.

Acht bekende christenen (leeftijd 70 plus) kijken terug op hun geloofsleven en blikken vooruit. Het zijn inspirerende getuigenissen en voor de lezers misschien een aanzet om in eigen gezins-, familie- en kerkelijke kring ook te spreken over hun leven met God. De ondertitel “ervaren gelovigen” zou kunnen afschrikken: “ik ben niet zo’n ervaren gelovige”. Beter lijkt mij de formulering “kleingelovigen vertrouwend op Gods beloften”.

Reinier Sonneveld e.a., Wie dit kind ontvangt…, Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2014, 80 blz., € 10,00.

Op verzoek van Compassion is dit boek samengesteld. Het bevat portretfoto’s van kinderen en tieners. Zij krijgen dus letterlijk een gezicht. Verder worden meditatieve gedachten weergegeven naar aanleiding van passages in de Bijbel over kinderen. Opmerking bij pag. 9: waren de discipelen van Jezus echt nog tieners? Het keurig uitgegeven boek met een register van Bijbelplaatsen is ook geschikt om cadeau te geven, bijvoorbeeld aan ouders die via Compassion kinderen geadopteerd hebben.

Klarine Sikkema & Bert Wiersema, Een regenboog in de woestijn, Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2014, 160 blz., € 14,95.

Klarine, moeder van drie jonge kinderen en leerkracht op een basisschool, is 26 jaar als bij haar borstkanker wordt geconstateerd. Zij beschrijft hoe zij, haar man en hun kinderen omgaan met de spanningen, de (geloofs)vragen en emoties rond deze ziekte. Aan de orde komen: uitslag onderzoek, borstamputatie, chemotherapie, bestraling, preventief tweede borst laten verwijderen en dat later uitzaaiing naar haar botten wordt geconstateerd. Bert beschrijft dit alles vanuit zijn perspectief als haar vader en grootvader. Beiden ervaren Gods nabijheid door het zien van een regenboog bij heftige situaties. Het boek beschrijft op een open en ontroerende wijze hoe om te gaan met deze ziekte en het naderende levenseinde. Ook worden belangrijke praktische adviezen gegeven aan de lezers. Dit schitterend uitgevoerde boek is zonder meer een must voor ieder die te maken heeft met deze vragen, en dat zijn wij toch allemaal?

P. Both, God begint klein. Bijbelse wijsheden over kinderen, Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013, 226 blz., € 13,90.

De schrijver, predikant binnen de PKN, schrijft stukjes met Bijbelse wijsheden over kinderen: soms naar aanleiding van een alledaags voorval, maar steeds tegen de achtergrond van een bijbeltekst. De stijl is losjes en humoristisch. Inhoudelijk is het boekje vaak verrassend en (bewust) prikkelend. Mijn ervaring was dubbel: soms vond ik de woordkeuze storend, maar vaak zijn de stukjes zo raak dat ik het boekje toch wil aanbevelen.

C. Matsinger, Heilig Vuur. Jongeren leren geloven, hopen en liefhebben, Uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013, 143 blz., € 12,90.

De auteur kent het jongerenwerk van binnenuit (Youth for Christ) en deelt in dit boekje waardevolle inzichten voor het doorgeven van het geloof aan jongeren – ook aan hen die er niet zo veel interesse voor lijken te hebben. De schrijver denkt eigentijds en ‘out-of-the-box’. We zullen niet alles van hem kunnen overnemen (het gebruik van popsongs als ‘moderne psalmen’, het toelaten van kinderen aan het H. Avondmaal, etc.). Niettemin is het kennen van de jongerencultuur, juist om leefwereld en geloofsleven met elkaar in aanraking te brengen soms heel essentieel. De genoemde kanttekeningen zijn daarom niet helemaal representatief, want het is werkelijk een mooi boekje dat bol staat van ervaringen, tips en bemoedigingen. Een boekje dat ik graag in de handen van positief kritisch lezende jeugdwerkers en kerkenraadsleden zie belanden. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.