+ Meer informatie

Wao-problematiek

4 minuten leestijd

Het kabinet wil deze zomer besluiten nemen over maatregelen die het aantal arbeidsongeschikten in ons land en, parallel daaraan, de uitgaven in het kader van de betrokken verzekeringswetten moeten terugdringen. De afgelopen periode zijn reeds tal van suggesties geopperd. Het wordt nu langzamerhand tijd dat de regering eens knopen doorhakt. De slepende discussie over dit onderwerp roept namelijk veel onzekerheid op bij de mensen die leven van een uitkering. Een dergelijke ongewisse situatie mag niet te lang voortduren.

Het wao-vraagstuk is de laatste maanden uitgegroeid tot een van de hoofdonderwerpen in de politiek. De beslissingen die thans op de Haagse agenda prijken gelden zo ongeveer als een "testcase" voor de daadkracht van het kabinet. Dat kan met een effectief en vastberaden optreden op dit terrein tegengas bieden aan degenen die het 'stroperigheid' verwijten bij de aanpak van allerlei problemen.

Een ingreep in aaw en wao is onvermijdelijk. Dat wordt door vrijwel iedereen onderschreven. Het bestand van personen dat een beroep doet op deze verzekeringen dijt alarmerend uit. Nog recent kwam staatssecretaris Ter Veld met een brandbrief hierover. Eerdere prognoses over het tempo van de stijging blijken te optimistisch. Als maatregelen uitblijven, dreigen we in deze regeerperiode uit te komen boven de grens van één miljoen.

De betaalbaarheid van onze sociale zekerheid staat vanaf de economische inzinking aan het begin van het vorige decennium volop ter discussie. De al maar verslechterende verhouding tussen het aantal mensen dat werkt en het aantal mensen dat is aangewezen op de een of andere uitkering, veroorzaakt forse premielasten en drukt zwaar op onze economie. In de loop van de jaren tachtig vond een grondige reorganisatie van het gehele stelsel plaats. Zo werd de hoogte van de uitkeringen teruggebracht van 80 naar 70 procent van het laatstverdiende loon. Anno 1991 zijn verdere herzieningen in aaw en wao heiaas onontkoombaar.

Het kabinet heeft in de tussenbalans een bezuinigingsbedrag van 3,75 miljard gulden opgenomen met betrekking tot de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswetten. Tijdens het debat over de Voorjaarsnota liet minister Kok weten dat de door Ter Veld reeds gemelde verontrustende ontwikkeling dwingt tot een verhoging van de taakstelling voor de besparingen die in 1994 in deze sfeer moeten zijn gerealiseerd tot 5,8 miljard.

In verband met de nader in te vullen ombuigingen is een adviesaanvraag verzonden naar de Sociaal Economische Raad (SER). In dat orgaan hebben vertegenwoordigers van werkgevers en vakbeweging zitting alsmede onafhankelijke kroonleden. De ministers willen eerst hun oordeel horen alvorens zij de definitieve lijnen uitzetten. Op 12 juli vergadert de voltallige SER over het uit te brengen rapport. Het concept was gisteren gereed.

Dat voorziet in een meerderheidsadvies van vakbeweging en kroonleden. Werkgevers huldigen een afwijkend standpunt Bij een totaal verdeeld advies zou de regering de handen volledig vrij hebben. Bestaat er een meerderheid voor een bepaald voorstel dan wordt het voor haar moeilijk de daarin verwoorde opvattingen te negeren. Maar de 'coalitie', die onder andere een verruiming van het begrip passende arbeid en een verrekening van ziektedagen met maximaal vier vakantiedagen accepteert, is uiterst broos. Er kan de komende dagen, bij het afsluitende overleg tussen de drie stromingen en in de achterban van de vakbeweging, nog van alles gebeuren.

Wat ons betreft blijft voor mensen die echt niet meer kunnen werken een verdere verlaging van het uitkeringspercentage achterwege. Het accent bij deze operatie moet naar onze mening liggen op maatregelen die het mogelijk maken dat personen met gezondheidsklachten via aangepast werk toch aan de slag blijven of herintreden in het arbeidsproces. Daarbij mag van betrokkenen flexibiliteit worden verlangd ten aanzien van het aanvaarden van andersoortige bezigheden. Tegelijk noopt deze aanpak tot verplichtingen voor werkgevers bij het creëren van de benodigde banen en het in dienst nemen of houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het gaat bij deze problematiek tenslotte om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemer en personeel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.