+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS O.T.

3 minuten leestijd

(Num. 16 en 17).

Korach.

1. De opstand van Korach. 2. De straf van Korach. 3. De houding van het volk. 4. De staf van Aaron.

De ware godsdienst is geen vrije vroomheid, maar gebondenheid aan een hemels voorschrift.

In de Ceremoniele Wet gaf de Heere aan Israël aanschouwelijk onderwijs hoe Hij gediend wilde worden. Uit de stam van Levi verkoos hij Aaron en zijn zonen om Hem het priesterambt te bedienen.

Niet altijd is dat priesterschap van Aaron onbestreden geweest.

Tijdens de woestijnreis brak er een gevaarlijke opstand uit onder leiding van de Leviet Korach.

Hij beschuldigde Mozes van nepotisme, d.w.z. dat hij zijn leiderschap gebruikte om zijn familie te bevoordelen.

De Hoge priésterlijke waardigheid kon nu ook wel eens aan een ander worden opgedragen.

Korach was een neef van Mozes en Aaron en werd bijgestaan door drie Rubenieten, Dathan, Abiram en On.

Deze On wordt verder niet genoemd.

Zeer waarschijnlijk heeft hij zich uit de samenzwering teruggetrokken.

Voor het plan om Aaron uit zijn waardigheid te ontzetten, wonnen zij 250 mannen, die aanzienlijke ambten bekleedden.

Het ganse volk werd dus in de opstand betrokken. Zij naderden tot Mozes en deelden hem hun gevoelen mede.

Mozes en Aaron zochten in hun verslagenheid het aangezicht des Heeren en maakten het volk bekend dat de Heere zelf zal aanwijzen wie Hem mogen naderen om het priesterlijk werk te-verrichten.

De Heere verscheen om te tonen welke personen Hij als priester erkende.

Door de voorbede van Mozes en Aaron liet de Heere Zich bewegen niet het ganse volk te verdelgen.

Hij gaf bevel dat Israël zich van de tenten van Korach, Dathan en Abiram moest verwijderen.

Onbeschaamd traden zij met vrouwen en kinderen naar buiten.

De aarde opende zich en zij voeren levend ter helle. Vol schrik en bevend voor het geschrei der gestraften vlood Israël weg.

Ook de 250 aanhangers werden door het vuur verteerd.

De Volgende dag stelde het volk Mozes en Aaron aansprakelijk voor de dood van Korach met zijn aanhang. Dc toorn des Heeren brak los en er werden 14700 mensen gedood.

Door haastig voor het volk verzoening te doen werd de doorwerking van de plaag tegengehouden.

Om de mumurering te stillen zou de Heere een wonder doen.

Twaalf staven moeten in de tent der samenkomst v/orden gebracht.

Voor iedere stam een staf met de naam van het stamhoofd. »

Op de staf van Levi moet de naam van Aaron staan. De volgende dag droeg de staf van Aaron bloesem en vrucht.

Daarop moest de staf voor de ark der worden bewaard. getuigenis

Die staf van Aaron is niet alleen een wonderteken, maar ook een heerlijk symbool van het Priesterschap van Christus.

Het wonderlijke was, dat aan die dorre staf en bloesem en vrucht werd gezien. knop

Het priestex-schap had dus ook betekenis voor het nageslacht en zou door Christus de ware Hogepriester worden vervuld.

Door Zijn kruisverdiensten zou een rebellerend volk met God worden verzoend.

Die staf is ook een blijvend gedenkstuk, dat de Heere het voor Zijn ambtsdragers opneemt tegen alle vijanden die hen benijden en benauwen.

Bronnen: Dachsel. Sillevis Smit. Stok Renkema.

1. Zijn al de kinderen van Korach omgekomen?

2. Zijn zij ook uit de Psalmen bekend?

3. Waar wordt in het N. Testament van de staf van Aaron gesproken?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.