+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Jod. van Lodenslein door Ds. D. Slagboom. N.V. Uitgeverij „De banier”, Utrecht.

Dit is het eerste deel van de jaargang 1966 van de Banier Bibliotheek voor het gezin, kortweg de B.B.G.-serie. De prijs is f 4,75. Kik jaar verschijnen er 4 boeken in mooie band. Voor hen, die zich voor ten minste een jaar verbinden, is de prijs f 3,75 per boek.

Toen we het boek over Van Lodensteyn ontvingen, viel het ons terstond op, dat de aanduiding op de band afwijkt van die in het boek zelf. Daar lezen we de naam als Jodocus van Lodensteyn. Die naam had ook op de band moeten staan. Bij een tweede druk kan dat anders. We lezen in het boekje steeds Van Lodensteyn, enkele malen van Lodensteyn. Dat laatste is ook niet juist. Overigens waren er weinig storende drukfouten. Het boek ziet er keurig verzorgd uit.

In het woord vooraf schrijft Ds. Slagboom, dat het niet meevalt om over het leven en de betekenis van Jodocus van Lodensteyn te schrijven. Verder lezen we daar: Door Gods genade was hij een man van bijzondere en waarachtige vroomheid. Ds. Slagboom wenst niet mee te doen aan een ongeoorloofde verering van mensen. Maar de Heere heeft profeten gegeven, die Hij gebruikt heeft in tijden van verval om te worstelen bij Sions muren. Van Lodensteyn is er zeker een van geweest — zo schrijft Ds. Slagboom — en daarom wil hij proberen iets van zijn leven en betekenis te laten zien.

De schrijver is hierin naar onze mening wel geslaagd. In het eerste hoofdstuk gaathij hetlevenvan Van Lodensteyn na en hij noemt dit een leven in de vreze des Heeren. In het volgende schrijft hij over de kring van vrienden die in de pastorie van Van Lodensteyn te Utrecht samenkwamen om te spreken over de toestand van de kerk en over de middelen, die tot verbetering zouden kunnen dienen. Verder laat de schrijver Van Lodensteyn zien als strijder voor de reformatie des levens, als bewogen boeteprediker, als herder in de gemeente en als dichter van de Nadere Reformatie. Dan volgt nog een hoofdstuk over kritiek op Van Lodensteyn. Ds. Slagboom oefent zelf ook een gematigde kritiek uit. Dat is goed, want we kunnen grote waardering voor Van Lodensteyn hebben, zonder nu in alles hem ten voorbeeld te kunnen stellen. In een volgend hoofdstuk laat de schrijver zien, dat de invloed van Van Lodensteyn nog doorwerkt. Tenslotte volgt nog een opgave van gebruikte literatuur. Wij verblijden ons over het verschijnen van dit boek. Het kan er toe bijdragen enig inzicht of een beter inzicht te verkrijgen in en ook waardering voor de strijd voor Nadere Reformatie, waarin ook Van Lodensteyn zijn plaats heeft ingenomen.

Mijn Woord bewaard door Ds. M. C. Tanis. Uitgave van de Stichting Spaanse Evangelische Zending, secr.: Eerste Hogeweg 39, Zeist.

Deze brochure bevat de hoofdinhoud van een zendingsrede, die Ds. Tanis heeft uitgesproken op een zendingsavond van het Spaans Evangelisch Comité te Alblasserdam-Kinderdijk-Nieuw Lekkerland.

De brochure wordt ingeleid door het dagelijks bestuur van de stichting Spaanse Evangelische Zending. Het bestuur spreekt de hoop uit, dat dit geschrift moge dienstbaar zijn tot versterking van de liefdevoorde Evangelieverkondiging in Spanje, bovenal tot verheerlijking Gods. Ds. W. Chr. Hovius schrijft een voorwoord, waaruit wij het volgende overnemen: Treffend wordt u aangetoond in de geschiedenis van l^et Spaanse protestantisme, hoe de Heere uit vrije goedheid ook daar dat bewaren van Zijn Woord geleerd heeft, en nog daarmee bezig is. Dat is Zijn genade en Zijn trouw, waarvan een geheiligd volk mag zingen, ook door alle druk en vervolging heen, in de nachten van hun moeitevolle levens.

Dit vertolkt geheel ons eigen gevoelen. We hebben het woord van Ds. Tanis met veel instemming gelezen. Wij zouden het toejuichen, wanneer het in veler handen kwam. Wij halen daaruit het volgende aan: Hij staat voor Zijn werk in. Hij zal niet laten varen het werk Zijner handen. Hij zal er voor zorgen, dat ook heden Zijn Woord getrouw naar Zijn wil zal bewaard worden. Hier en in Spanje. Men zal strijden voor dit Woord op alle fronten. Men zal ook, indien nodig, willen lijden voor en om het Woord.

De brochure kan besteld worden door storting van f 1,- op postrekening 690650 t.n.v. M. J. v.d. Perk, Lekdijk 444a, Nieuw-Lekkerland. De netto-opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van de stichting in Spanje.

Voor hen die nog niet met destichting bekend zijn, wijzen wij hier op het doel:

de verbreiding van het Evangelie in Spanje en andere overwegend r.k. landen,

het verlenen van steun aan Spaanse protestanten,

Bijbelverspreiding in Spanje en andere overwegend r.k. landen,

het uitgeven en verspreiden van reformatorische geschriften en Evangelisatie-materiaal,

het wekken van belangstelling in Nederland en andere landen voor zendingswerk in Spanje en andere overwegend r.k. landen, o.a. door het houden van zendingsavonden en het uitgeven van de „Zendingsbode”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.