+ Meer informatie

TER OVERWEGING

5 minuten leestijd

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1984. 167 blz., geb. f. 27,50.

Er is weer een nieuwe uitgave van onze Kerkorde verschenen. Ditmaal wordt op het titelblad geen Dordtse uitgeverij vermeld, maar een Amsterdamse. Dezelfde deputaten die de editie van 1979 verzorgden, hebben de nieuwe druk voorbereid. Hun werk was blijkens blz. 7 in januari 1984 gereed. Het recensie-exemplaar bereikte de redactie van „Ambtelijk Contact” echter niet vóór juni 1985. Maar het is nog wel mogelijk om er aandacht voor te vragen, voordat de synode van 1986 gehouden wordt. We hebben hier een bijgewerkte uitgave. Er komen nieuwe of gewijzigde bepalingen en enkele nieuwe instructies voor deputaten in voor. Daar liggen besluiten van de synode van 1980 (Amersfoort) en 1983 (Rotterdam) aan ten grondslag. Een verandering, die alle ambtsdragers direct aangaat, is de vernieuwing van het reglement op de kerk visitatie (blz. 103-110).

De deputaten voor de uitgave van de Kerkorde vertellen ons, dat zij enkele oudere bepalingen opgenomen hebben, die van belang geacht kunnen worden voor het kerkelijk leven. Zij zullen wellicht aan de synode van 1986 rapporteren, wat zij naar voren hebben gehaald. In het woord vooraf van deze uitgave had er ook wel bij mogen staan, bij welke artikelen van de Kerkorde „nieuwe” oude bepalingen zijn gevoegd.

Op één punt mist men een belangrijke wijziging, die de synode van 1980 aanbracht. Dat betreft het reglement voor de Theologische Hogeschool (blz.74-80). Als men zich door deze uitgave van de Kerkorde laat leiden, blijft men achter bij de ontwikkeling in Apeldoorn !

Het oude artikel 13 van het reglement begint met: De theologische studie is over vijf jaren verdeeld. Dat van 1980 spreekt echter van zes jaren: het eerste jaar draagt een propaedeutisch karakter; het tweede, derde en vierde jaar zijn met het eerste semester van het vijfde jaar op het kandidaatsexamen gericht en dan volgt de doctorale fase. Na het doctoraal examen kan men aan de Theologische Hogeschool promoveren. Maar doctoraal en promotie ontbreken in het oude artikel 13 dat opnieuw afgedrukt is.

Ook wat de tijd betreft die men aan de studie in Apeldoorn besteed moet hebben om door het curatorium beroepbaar te kunnen worden gesteld, geldt het oude artikel 13 van het reglement niet meer. Zie de Acta van de synode van 1980, blz. 115 en 116 (voorstel) en artikel 45 (besluit 4).

Men kan zich afvragen, of de door de synode van 1980 goedgekeurde regelingen voor de doctorale studie en het toekennen van het doctoraat ook volledig in de Kerkorde moeten worden opgenomen of dat verwezen kan worden naar studieprogram en studiegids van de Theologische Hogeschool, maar de herziening van het reglement had zeker verwerkt moeten worden.

Om de betekenis van de nieuwe tekst van artikel 13 zou door redactie en uitgever gedacht kunnen worden aan een inlegvel bij blz. 77 en 78. We moeten immers nog jaren doen met de uitgave van 1984! Overigens is er ook ditmaal reden om dankbaar te zijn voor wat ons in handen gegeven wordt. Hoe meer van de Kerkorde gebruik gemaakt wordt, des te meer loont het werk dat ervoor verricht is, de moeite.

Goede kerkrechtelijke regels zijn nog geen pasklare oplossing voor elk probleem dat zich kan voordoen. Maar als de bepalingen ergens niet in voorzien, kan men, als men met de Kerkorde vertrouwd is, in de geest ervan handelen.

Onze Kerkorde, die al een lange geschiedenis heeft, is voortgekomen uit gehoorzaamheid aan het Woord van God. Niet voor niets worden op de titelpagina zoveel plaatsen en jaartallen vermeld. Dankzij kerkelijk denken en broederlijk overleg is zij ontstaan en blijven bestaan.

De Kerkorde kan ons ook in deze tijd helpen om voort te gaan op de weg van het kerkelijk denken en het broederlijk overleg. Daar komt het ook wel op aan !

Dr. A.N. Hendriks, Die Here is en levend maakt. Schriftstudies over de Heilige Geest en zijn werk. Uitg. Van den Berg, Kampen, 1984. 124 blz., geb. f. 19,50.

De auteur van deze Schriftstudies, die in Amersfoort predikant is van een Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), ontleende de titel aan de belijdenis van de kerk, die in de traditie bekend staat als die van Nicea. Ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die te zamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

Bij het levendmakend werk van de Heilige Geest hebben wij wel vooral, maar niet uitsluitend aan zijn werk in het leven van de gelovigen en in de gemeente van Christus te denken. Evenals Calvijn wijst de schrijver op zijn werk in de schepping en in het schenken van gaven van bekwaamheid (Gen. 1 : 2, Ex. 31 3). De gaven van de Geest komen bij 1 Kor. 12 : 7 ter sprake. Daar wordt kritiek gemaakt op de Pinkstergroep. Maar is het op zichzelf verkeerd, als gezegd wordt, dat de Geest Zich vandaag nog openbaart in gaven van genezing, profetie en tongentaai? Waren de tekenen en wonderen in de nieuwtestamentische tijd alleen „start-versterkers”? Ons verschil met de Pinksterbeweging bestaat vooral daarin, dat men bepaalde gaven tot criteria maakt om te weten of de Geest ontvangen werd, terwijl de Bijbel dat niet doet.

De 26 korte studies geven een indruk van de rijkdom van het werk van de Heilige Geest. Er moest een keus gemaakt worden. Het levendmakend werk van de Geest, waarvan de titel spreekt, had meer accent kunnen krijgen, als woorden uit de Psalmen zoals Ps. 51 13 en Ps. 143 10 erbij betrokken waren. Een nieuwtestamentische tekst die ik miste, is Gal. 5. 22.

Maar voor wat in het boek geboden wordt, kunnen we erkentelijk zijn. Het werk is voor de gemeen te geschreven en eenvoudig gehouden. De uitgave ziet er heel verzorgd uit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.