+ Meer informatie

JAARVERGADERING

4 minuten leestijd

Precies 10 uur opent Ds. Verhagen de jaarvergadering. Uit alle oorden des lancls zijn onze jonge mensen samengekomen, maar ook belangstellenden onder de ouderen, die er een verre reis voor hebben gemaakt om ook nu weer de jaarvergadering bij te wonen.

Nadat gezongen is Ps. 89 : 2 en 9 en de voorzittter Romeinen 12 en daarna de Geloofsbelijdenis heeft gelezen, gaat hij voor in gebed.

Openingswoord

Het is mij een grote vreugde, geachte vergadering, U vandaag in de Domstad te mogen begroeten, aldus de Voorzitter. Als ik het kerkgebouw rondzie, dan gaat de belangstelling niet achteruit.

Dat is temeer een reden tot blijdschap en verwondering waar toch van alle kanten wordt getracht te verwoesten en te verbreken. Dan is het een dubbele blijdschap, dat onze jeugd niet geheel wordt afgevoerd van God en Zijn Woord. Anderzijds wil het heel wat zeggen te leven onder de bediening van het verbond. Wij hopen, dat dit iets mag nalaten in de harten van onze jonge mensen en dat ook deze vergadering weer een saambindend karakter mag hebben. Laten wij het vooral niet klein achten in welke omstandigheden het opkomend geslacht leeft. Dit wordt gevoeld door het hoofdbestuur.

Wij willen clan ook even met U spreken over 3 zaken uit Rom. 12 : 2:

het levensbeginsel

de levensregel

het levensdoel.

Als Paulus schrijft: „wordt deze wereld niet gelijkvormig" bevat dit woord wel een buitengewone boodschap voor onze tijd. De wereld komt niet naar de kerk, maar de kerk gaat naar de wereld.

De openbaring van de wereld is niet altijd hetzelfde. Soms openbaart de wereld zich in bruut ongeloof, soms als een engel des lichts.

Alles wordt christelijk genoemd en de oppervlakkigheid gaat zover door, dat vernieuwing des gemoeds niet meer nodig schijnt.

Laat die geest bij U niet doorwerken, vrienden. Als wij ook naar U zo eens luisteren, dan vrezen wij wel eens, dat het de verkeerde kant op gaat. Er is geen tijd meer, er is geen lust meer en steeds meer trekken andere dingen de jeugd af. Alle andere dingen gaan voor. Wat waren er vroeger grote verenigingen. En alle nieuwe dingen die men wil invoeren bezwaren ons en komen de verenigingen niet ten goede. Laten wij ons liever verdiepen in het Woord van God en onze belijdenis.

Neem vooral dit woord van Paulus ter harte: „Wordt deze wereld niet gelijkvormig."

Over de levensregel spreekt Paulus in het 2e gedeelte van de tekst.

Wat worden er veel vragen gesteld. Maar als ge moogt kennen de ware vernieuwing uws gemoeds, dan moogt ge ook weten en beproeven, welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij. Dan worden alle vragen opgelost, dan zal ieder die Hem need'rig valt te voet, van Hem zijn wegen leren.

Dan kennen wij ook het echte levensdoel. Bestaat dat hierin om maar bezig te zijn met de dingen, die ons bij de dood ontvallen?

Neen, dat bestaat in een leven in de vreze des Heeren en ook daarin, om uw naaste ten zegen te zijn.

Zonder die vernieuwing des gemoeds kunnen wij onmogelijk God ontmoeten. Mocht het ons dan ernst zijn in ons leven, ook in ons verenigingsleven.

Wij hopen met elkander een goede dag te hebben.

De voorzitter dankt in de persoon van Ds. Elshout, van de gemeente te Utrecht voor het welwillend in gebruik geven van het kerkgebouw en spreekt er zijn blijdschap over uit zoveel kerkeraadsleden in ons midden te zien. Wij stellen dat op grote prijs.

Nadat de voorzitter ook de sprekers: Ds. K. de Gier en dln-. J. Koppejan hartelijk heeft bedankt voor hun bereidheid op deze dag voor ons te spreken, acht hij de vergadering voor geopend.

Jaarverslagen

Uit het jaarverslag van de secretaris blijkt, dat 36 verenigingen bij het L.V. zijn aangesloten. Het gemiddeld aantal leden per vereniging is beter, dan het wel eens geweest is; het totaal aantal verenigingen is echter jammer genoeg met twee verminderd.

Met „Daniël" gaat alles in zover naar wens, dat alleen het aantal abonnees wat hoger kon zijn, voornamelijk i.v.m. de steeds hoger wordende kosten.

Zeer gunstig is het verslag van de penningmeester, zodat alles bijeen genomen, het naar het uitwendige heel goed gaat. Nadat een telegram, te verzenden aan H.M. de Koningin is voorgelezen, doet de voorzitter enkele mededelingen over de besprekingen op de huishoudelijke vergadering van de vorige avond.

Een brief van de eerwaarde heer L. Wijting wordt voorgelezen. Hij deelt daarin mede niet op de vergadering aanwezig te kunnen zijn, maar biedt zijn beste wensen de vergadering aan; de gunst en de tegenwoordigheid des Heeren.

Tijdens de vergadering worden ook nog telegrammen ontvangen van H.M. de Koningin en van docenten en studenten onzer theologische school. Het telegram van H.M. de Koningin is een dankwoord voor het Haar toegezonden telegram der vergadering.

In het laatste telegram worden de beste wensen voor onze vergadering vertolkt en het leedwezen uitgesproken niet aanwezig te kunnen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.