+ Meer informatie

Bouwvakkers gevraagd

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De totale werkgelegenheid in de bouw in 1980 zal niet wezenlijk afwijken van het niveau 1975176. Voor zover er sprake is van veranderingen dan liggen deze in het teruglopen van het aantal zelfstandigen. De werkgelegenheid voor werknemers zal dan ook een lichte toeneming moeten vertonen. Zetten wij deze toekomstverwachting aftegen de huidige bewegingen op de arbeidsmarkt, dan moet met reden de vraag worden gesteld, of de arbeidsvoorziening binnen enkele jaren niet opnieuw het knelpunt voor de bouwproduktie zal worden.

Aldus drs. A. J. Drewes, secretaris Sociale zaken van het Algemeen verbond bouwbedrijf, donderdagmiddag in de Raad voor de arbeidsmarkt.

Deze raad, een commissie van de Sociaal-economische raad onder voorzitterschap van SER-voorzitter drs. J. W. de Pous, heeft donderdagmiddag „concept-opmerkingen besproken die de werkgroep arbeidsmarktanalyse had gemaakt bij het eerder dit jaar uitgebrachte rapport arbeidsmarktverkenning 1976.

Drewes zei dat men er van mag uitgaan dat de omvang van de bouwproduktie ook op langere termijn zodanig is dat de bedrijfstak bouwnijverheid aan vele vakbekwame medewerkers werk zal bieden. Dit is én maatschappelijk én uit het oogpunt van arbeidsmarktbeleid een belangrijke constatering." • „Daarmee kan ook het misverstand worden weggenomen als zou de bouwnijverheid op langere termijn tot de structureel zwakkere sectoren behoren. Integendeel, men komt tot het inzicht dat een gelijkmatige bouwproduktie één van de stabilisatoren kan zijn waaraan onze economie zo broodnodig behoefte heeft."

Daling

De heer Drewes lichtte zijn opmerking over het mogelijk binnen enkele jaren opnieuw voorkomende knelpunt in de bouwproduktie toe met de mededeling dat naast een ongeveer gelijkblijvend werkgelegenheidsniveau, de werkloosheidscijfers, met name in de bouw- en utiliteitssector een aanzienlijke daling vertonen.

Hierin is enerzijds het effect van de extra-stimuleringsmaatregelen te onderkennen, maar tegelijkertijd moet z.i. worden vastgesteld dat dus het bruto-arbeidsbestand aanzienlijk aan het teruglopen is. Gemiddeld is dat teruglopen op ongeveer tienduizend man per jaar te schatten.

De oorzaken van dat teruglopen zijn niet alle bekend, maar voor een deel ervan wel: in het tijdsverloop van enkele jaren is de belangstelling voor de vakopleiding in het bouwbedrijf vrijwel gehalveerd. Vroeger jaarlijks meer dan tienduizend gegadigden, nu ongeveer vijfduizend.

Vakbekwaamheid

Gewijzigde produktietechnieken en veranderde toepassingen, zoals bijv. bij renovatie e.d., doen juist de vraag naar vakbekwame mensen stijgen. Daarom is voor een gewaarborgde arbeidsvoorziening in de bouwnijverheid voor de nabije toekomst een aantal gerichte maatregelen vereist. Daartoe behoren het met kracht stimuleren van jongeren om een vakopleiding in de bouw te volgen, bijscholing van degenen die zich tot volledig vakman kunnen bekwamen en meer in het algemeen een pleidooi voor het bevorderen van het inzicht dat de bouwnijverheid een wezenlijke bijdrage zal blijven leveren aan de werkgelegenheid in ons land.

De heer Drewes merkte voorts op dat de totale werkgelegenheid die van de bouwnijverheid uitstraalt in de orde van grootte van vierhonderdduizend personen is.

In de Nota bouwbeleid van het kabinet is aangegeven dat vooral door het aflopen van de extra-werkgelegenheidsprogramma's voor 1977 een verder inzakken van de werkgelegenheid is te voorzien, aldus de heer Drewes. Deze ontwikkeling is trendmatig geheel tegengesteld aan •de structurele ontwikkeling die naar zijn mening mag worden verwacht. Er lijkt hem dan ook alle aanleiding toe om op korte termijn te bezien in welke omvang voor 1977 aanvullende werken noodzakelijk zullen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.