+ Meer informatie

DE ZONDVLOED

5 minuten leestijd

1.

Zo luidt de titel van een boek, dat kort geleden van de pers kwam. De volledige titel is: De zondvloed in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie. De schrijver is Alfred M. Rehwinkel, M.A., B.D., L.L.D. Professor in de theologie, Concordia Seminary Saint Louis, Missouri, Verenigde Staten. De Uitgeefster is de N.V. Buijten & Schipperheijn, Valkenburgerstraat 106, Amsterdam-C. De uitgave geschiedde in samenwerking met de Stichting Uitgave Reformatorische Boeken. Deze stichting geeft een verantwoording vooraf, waaruit we het volgende overnemen:

„Met de publikatie in vertaling van dit oorspronkelijk Amerikaanse boek wordt beoogd een o bijdrage te leveren tot de gedachtenvorming rond het „vraagstuk” van de betekenis van de geschiedenissen in het Oude Testament.

Het is in de gereformeerde wereld van vandaag gebruikelijk spanningen en konflikten te konstateren tussen de resultaten van de moderne wetenschap en de tot nog toe algemeen aanvaarde opvatting met betrekking tot het waar en zó gebeurd zijn van de oudtestamentische verhalen.

Het kan goed zijn er eens met nadruk op te wijzen dat het in feite niet gaat om spanningen en konflikten tussen Bijbel en wetenschapsresultaten, maar dat die konflikten er veeleer bestaan ten aanzien van de interpretatie van die resultaten. En die interpretatie verraadt een positiekeuze, waarbij de wetenschap en haar hypothesen werden overschat en de zakelijke geschiedenismededelingen van de Schrift werden onderschat. Dit boek laat op populaire wijze zien, dat de wetenschapsresultaten ook anders kunnen worden geïnterpreteerd en dat ze dan nauw aansluiten bij de geschiedenisgegevens van de Bijbel”.

De schrijver zegt in een woord vooraf, dat de stof, die hier in boekvorm wordt aangeboden, oorspronkelijk behandeld werd in een reeks lezingen voor streekvergaderingen van kerken, theologische scholen, volksuniversiteiten, onderwijzersvergaderingen en in Walther Leaguw kampen in vele delen van de Verenigde Staten en Canada. Hij vertelt, dat zijn belangstelling voor de bestudering van de zondvloed reeds dateert van zijn studentenjaren.

„In het geheel genomen”, zo eindigt hij zijn woord vooraf, „heeft hij deze studie zijn leven lang met toewijding beoefend en is zij een bron geweest van oprecht genoegen omdat zij steeds meer gezicht gaf op Gods wonderbaarlijke en almachtige majesteit zoals die openbaar wordt in de werken van Zijn scheppende en vernietigende kracht. Het is de wens van de schrijver dit genoegen te delen met vele anderen, die de lezingen niet hebben gehoord, door ze beschikbaar te stellen in gedrukte vorm. Dit boek aanbiedend aan het lezend publiek van de kerk, vindt hij geen betere slotwoorden voor deze inleidende opmerkingen, dan het prachtige gebed van de grote Keppler, die bad: „lk dank U, mijn Schepper en mijn Heer, dat Gij mij deze vreugde in Uw schepping gegeven hebt, deze ontroering over de werken van Uw hand. In zover mijn beperkte geest Uw oneindigheid kan vatten, heb ik Uw heerlijkheid aan de mensen bekend gemaakt. Indien ik iets geschreven heb, dat Uwer onwaardig is, vergeef het in genade”. Blijkens de inleiding is het hoofddoel van deze studie en van de publikatie ervan studenten en anderen, die in aanraking komen met het schijnbaar onverzoenlijk konflikt tussen Genesis en de geologie en daardoor geschokt worden, over deze moeilijke en gevaarlijke periode heen te helpen.

De schrijver wijst er op, dat er altijd eminente natuurgeleerden en mannen van grote geleerdheid geweest zijn en nog zijn, die hun geloof in de Bijbel als Gods eigen onfeilbare openbaring hebben behouden. „Op een vergadering van de Britse Vereniging van Natuurgeleerden, gehouden in 1865, werd een verklaring opgesteld en getekend door 617 beoefenaren der natuurwetenschappen, waarvan velen bekend waren om hun uitnemende geleerdheid, waarin zij hun geloof uitspraken niet alleen in de waarheid en de authenticiteit van de Heilige Schrift, maar ook in de overeenstemming van de Schrift met de natuurwetenschap”. Aldus de schrijver. Hij laat deze verklaring volgen. „Een studie over de zondvloed”, zo eindigt hij de inleiding, „zal bijzonder boeiend en rijk aan onderwijs blijken te zijn, zowel in geestelijk opzicht als ook voor de wetenschap, want in deze schrikkelijke katastrofe zien we onze God in Zijn heerlijke en vreselijke majesteit, zoals Hij in Zijn toorn en genade handelt met de kinderen der mensen. En wanneer we ons nu aan deze studie zetten, moeten we steeds bedenken, dat we hier te doen hebben met een groot wonder van God, ofschoon de in het heelal aanwezige natuurkrachten ervoor gebruikt werden. En wonderen zijn naar hun aard bovennatuurlijke daden van God, die de bestaande natuurwetten te boven gaan en niet vatbaar zijn voor verklaring en een geheel begrijpen door een eindig mens. Daarom moeten we ermee rekenen, dat vele vraagstukken, samenhangend met de zondvloed, onopgeloste geheimen zullen blijven. Bij deze studie komen de volgende punten aan de orde: 1. De wereld vóór de zondvloed. 2. Het Bijbelverhaal van de zondvloed. 3. Bewijsmateriaal voor de zondvloed buiten de Bijbel. 4. De wereld na de zondvloed”.

We hopen op dit boek terug te komen. Thans vermelden we alleen nog, dat het keurig is uitgegeven in een zwarte linnen band en dat de prijs f 19,50 bedraagt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.