+ Meer informatie

Gedenk uwe voorgangeren, die u het Woord Gods hebben verkondigd

4 minuten leestijd

Op uitdrukkelijk verzoek van onze hoofdredacteur willen wij enkele woorden wijden aan het heengaan van Ds. M. S. Roos in de jaren 1956-1961 predikant der gern. Alphen a. d. Rijn. Aan bovenstaande woorden dachten wij uit Hebr. 13 vs 7a, toen wij vrijdagmorgen 20 aug. j.l. vanuit Moercapelle werden opgebeld, dat Ds. M. S. Roos overleden was. Direct dachten wij: inderdaad „overleden”, of: „over het lijden heen”. Het gaat niet om de persoon van Ds. Roos, maar wel om het werk Gods in hem verheerlijkt. Vandaar ook, dat de Apostel Paulus de Hebreen opwekt, om uw voorgangers te gedenken, die u het Woord Gods hebben gesproken. Zouden wij hen niet gedenken, die door de Heere werden geroepen om Zijn Woord te verkondigen? Welk een hoge onderscheiding hun van ’s Heeren wege te beurt gevallen, en zouden wij hun prediking, hun gebed, hun bijzondere raad ons voorgehouden niet gedenken? Welnu zulk een dienstknecht des Heeren is heengegaan, die door genade mocht weten door de Heere te zijn afgezonderd om het Evangelie te verkondigen.

Maar daar mag aan toegevoegd worden, dat hetgeen hij anderen predikte persoonlijk was beleefd geworden. In de jaren, dat wij omgang met hem hebben gehad, hebben wij hem vaak horen spreken van het werk Gods in hem verheerlijkt. Een goede leerschool voor het ambtelijke leven zijn voor hem ongetwijfeld geweest de gezelschappen van Gods volk. Wij horen het hem nog zeggen: zo spraken ze bij Vader thuis erover. Met schone gaven had de Heere hem bedeeld, maar met dat alles kon hij zich zo klein en ootmoedig weten voor des Heeren aangezicht. Genade maakt nooit grote mensen. Zijn prediking was altijd op de man af, en hoe lieflijk kon hij de boodschap van het Evangelie doorgeven, voor een verloren zondaar. En zo zouden wij kunnen doorgaan, doch genoeg, het gaat niet om Ds. Roos, maar om het Woord des Heeren; Gedenk uwe voorgangeren, die u het woord Gods hebben gesproken.

Ds. Roos is niet meer, hij heeft ontvangen hetgeen de Heere Zijn knechten heeft toegezegd, en mag nu in volmaaktheid Zijn Koning dienen, waar hij op aarde zijnde zo vaak heimwee naar had. Mogen wij hier een persoonlijke herinnering aan verbinden?

Voor de tweede maal dat Ds. Roos (toen nog niet verbonden aan onze gemeente) het Woord Gods in Alphen a. d. Rijn bediende, sprak hij uit Ps. 118 vs. 25. Och, Heere! geef nu heil, och Heere! geef nu voorspoed. O.a. werd dit gezegd. Het levend gemaakte volk van God komt nooit verder dan deze bede. Neen, dat is geen volk van och en ach, zoals ze vaak spottend worden genoemd, maar bij * wie het een levende, een uitziende klacht is, waarmede zij aan de hemel hangen met de bede, of de Heere dat heil bij vernieuwing aan hen moge openbaren. Hoe meer men van het heil in Christus geopenbaard leert verstaan, des te meer wordt men begerig om er meer van te ontvangen, vandaar och, Heere! geef nu heil. En zo zouden wij door kunnen gaan, doch genoeg. Ds. Roos is niet meer; hij is afgelost van zijn post en laat een ledige plaats achter te midden van zijn familiekring, vrienden en bekenden, in de gemeente van Elburg, als ook in onze kerken, waar zijn gemis groot zal zijn.

Ds. Roos heeft zijn wens verkregen. Ps. 68 vs. 2. En nu ten besluite, wat is de vrucht geweest voor ons persoonlijk van zijn prediking? Zalig worden is een persoonlijke zaak. Zijn heengaan predikt ons, dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Hebben wij geleerd, dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar zoekende zijn naar de stad die fundamenten heeft? In het tweede gedeelte van Hebr. 13 vs. 7 lezen wij: en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Wat wil dat anders zeggen dan: zijt naarstig in het zoeken van het geloof, dat zij u hebben gepredikt, en rust niet aleer ge de genade des geloofs hebt verkregen, waarin zij hebben geleefd, en waarin zij zijn gestorven.


Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil en troostrijk woord,
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
Ps. 95 vs. 4b

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.