+ Meer informatie

Aaw en wao gaan bescheiden omhoog

Werkgevers en bonden zonder morren akkoord

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Werkgevers en de vakbeweging zijn bereid in 1991 een bescheiden verhoging van de arbeidsongeschiktheidspremies te slikken. Dat bleek gisteren op de bestuursvergadering van de arbeidsongeschiktheidsfondsen in Zoetermeer.

De ambtelijk vertegenwoordiger van staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken kreeg van werkgeverszijde geen enkel protest te horen toen hij aankondigde dat het aaw-fonds voor 1991 ten minste enkele honderden miljoenen guldens extra nodig heeft om de nijpende financiële situatie het hoofd te bieden. Die premie wordt opgebracht door de werkgevers en via de overhevelingstoeslag op papier door de werknemers afgedragen.

De aaw-premie zal, zo wordt in werkgevers- en werknemerskring verwacht, circa 0,15 procent hoger uitvallen dan de 1,65 procent waarop begin oktober nog werd gemikt. Dat levert 300 miljoen gulden extra op. Die beslissing zal nog deze week vallen.

De vertegenwoordiger van de staatssecretaris bevestigde op een vraag van voorzitter prof. dr. W. van Voorden van de besturen van de arbeidsongeschiktheidsfondsen dat er over enkele weken een besluit zal vallen over verhoging van de waopremie die de werknemers betalen. De koopkrachteffecten idaarvan zullen in ieder geval gedeeltelijk worden gecompenseerd door een verlaging van de ww-premie. Het is de bedoeling dat de vaststelling van deze werknemerspremies tegelijkertijd wordt afgekondigd.

Om welke extra opbrengst voor het wao-fonds het zal gaan, valt op dit moment niet te voorspellen. De premie-operatie moet in ieder geval geen enorme koopkrachteffecten hebben, omdat aan het koopkrachtplaatje voor 1991 op basis van de premies zoals die eerder in de ministerraad werden vastgesteld, niet meer dan hooguit enkele tienden van procenten getornd kan worden. Die verdeling van de pijn tussen werkgevers (aaw-premie) en werknemers (wao-premie) maakt de operatie ook aanvaardbaar voor de vakbeweging.

Tekort

Een indicatie voor de omvang van de operatie is dat het ministerie van sociale zaken inmiddels erkent dat de arbeidsongeschiktheidsfondsen , in 1991 kampen met een vermogenstekort van 1 miljard gulden. De fondsen zelf houden staande dat het gaat om een probleem van 2 miljard gulden.

Een toeneming van de premie-opbrengsten in de wao met ruim 200 miljoen gulden zou neerkomen op een premiestijging voor de werknemers met een kleine 0,3 procent. Aangezien de wao-premie pas wordt geheven boven het wettelijk minimumloon, worden de minimumloners er niet door getroffen.

Die minimumloners profiteren weer wel van de verlaging van de wwpremie. Per tiende procent ww-premieverlaging neemt de totale premieopbrengst met circa 160 miljoen gulden af.

Een bescheiden verhoging van de koopkrachtvooruitgang voor de minimumloners zou de PvdA niet onwelkom zijn. De minimumloners zonder en met kinderen gaan er bij ongewijzigd beleid immers met koopkrachtstijgingen van achtereenvolgens 0,4 tot 0,5 procent in 1991 minder op vooruit dan de modale werknemer.

De compenserende ww-premieverlaging zal in procenten minder hoog uitpakken dan de wao-verhoging. Elk tiende procent verlaging van de ww kost 160 miljoen gulden, terwijl een tiende procent verhoging van de waopremie slechts 75 miljoen gulden oplevert. Het ligt derhalve voor de hand dat werknemers met een loon boven het minimuminkomen in 1991 per saldo iets van hun voorspelde koopkrachtstijging zullen moeten inleve

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.