+ Meer informatie

BIBLIOTHECARISSEN onzer J.V.'s en Agenten van „Daniël" hielden vergadering

5 minuten leestijd

Reeds lang bestonden er t.a.v. eerstgenoemde functionarissen plannen eens een vergadering te houden om de uit-en inwendige belangen van het bibliotheekwezen met elkander te bespreken.

Dit kreeg zijn verwezenlijking in een j.1. 13 December te Rotterdam-Z. gehouden vergadering.

Maar ook was enige tijd geleden het nut ervan aangetoond eens een ontmoeting te hebben met de agenten van ons blad „Daniël" en ook met hen de in dit opzicht geldende belangen te bespreken.

Alzo een gecombineerde vergadering, die onder leiding stond van de Weledele Heer T. Molenaar te Rotterdam.

Bij de opening werd gezongen Ps. 1:1, gelezen eveneens Ps. 1, waarna dhr. Molenaar in gebed voorging.

Na een kort welkomstwoord, wijst dhr. Molenaar op de grote betekenis van het lectuurvraagstuk.

Wij hebben behoefte aan goede toelichting van de oude schrijvers. Een boek kan in het algemeen goed zijn, doch met enkele uitdrukkingen die absoluut onbetrouwbaar zijn. Als wij hierover met elkaar gaan spreken, moet het ons ook hierin vóór alle dingen te doen zijn om 's Heeren gunst.

Dhr. G. Beunder, bibl. der J.V. te Zaandam, die eigenlijk de , , tip"-gever is, waardoor het tot een vergadering als deze kwam, geeft een beknopte uiteenzetting,

waarover het in feite gaat. Voornamelijk hierover, dat verenigingen boeken met elkaar ruilen, aan elkaar verkopen en gezamenlijk een boek, dat uitkomt en werkelijk goed geacht kan worden, kopen, om door het in combinatie te besteilen, ook reductie te krijgen.

Voorts om telkenjare een vergadering van biblothecarissen te liouden om zodoende het onderling contact te bewaren en elkaar tot een hand en voet te zijn in de niet te onderschatten moeilijkheden van het lectuurvraagstuk.

Een levendige discussie volgde op dit korte woord.

Met kracht werd gewaarschuwd tegen het maar ondoordacht kopen van boeken, waarvan dikwijls een groot deel totaal niet deugt en veelal een verderfelijke geest in zich heeft, al is het boek ook z.g.n. „christelijk", maar waarmede wij ten enenmale niet meekunnen indien wij vasthouden aan hetgeen onder ons als opvatting dienaangaande leeft.

Er zijn ook onder ons — jammer genoeg bibliotheken, die een groot aantal leesboeken hebben aangeschaft en daarbij gedreven door de zucht naar het grote aantal, maar waarvan een ontstellend groot deel, getoetst aan onze opvattingen, niet deugt.

De noodzakelijkheid wordt aangetoond allereerst studieboeken aan te schaffen en dan nog met name van die schrijvers, die onder ons het volle vertrouwen hebben. Er blijft altijd en in ieder goed boek wel eens een uitdrukking over, die niet voor 100 procent overgenomen kan worden. Slechts één Boek is onfeilbaar, elk ander gesproken of gelezen w T oord is mensenwerk, hoe goed soms ook.

Boekbespreking in , , Daniël" wordt opnieuw en met grote nadruk verzocht en er zal dan ook van deze vergadering uit een voorstel worden gedaan aan het Hoofdbestuur, deze aangelegenheid onder de ogen te zien, uit te zien naar iemand, die hiertoe geschikt, betrouwbaar en wetenschappelijk mag worden geacht en dan op de Jaarverg. met een adviserend rapport hierover te komen.

* * * Als inleiding op de bespreking met en door de agenten van , , Daniël", brengt de administrateur een en ander naar voren over de abonné-werving, waartoe zoveel middelen bestaan en hierop neerkomt, dat iedere agent niet één kans om een abonné te werven, onbenut mag laten, al is het ook bekend, dat er agenten zijn, die alles tot en met bijhouden in deze.

Een zeer belangrijk iets is de kwestie Gratis-Lezers-Fonds. Ongeveer 100 mensen, die het absoluut niet kunnen betalen, ontvangen „Daniël" uit dit fonds, sommigen in sanatoria, anderen door langdurige ziekte of andere moeilijke omstandigheden. De kosten hieraan verbonden, konden enkele jaren wèl, doch nu niet meer betaald worden uit de middelen, die er voor binnen komen. Ook een groot aantal militairen ontvangt elk jaar weer „Daniël" gratis.

Hiermede op te houden mag absoluut niet. En daarom zou het een prachtige oplossing zijn als de agenten bij het innen der kwitanties éénmaal 's jaars daarbij een kleinigheid vroegen aan de abonnees voor dit prachtige doek Dit plan suggereerde ons de agent te Boskoop. Een dubbeltje, een kwartje, 't mag ook meer zijn, maar voornamelijk de macht van het kleine is het, waarom het gaat.

De abonnees, die niet per kwitantie aan de agenten betalen, doch per giro of postkwitantie zijn wel moeilijker te bereiken, maar kunnen dat storten op giro

5 1115 2

van de penningm. v. h. L.V. E. Blom, Paktuinen 49, Enkhuizen.

Het is onder geen voorwaarde verplichtend, voor niemand, maar alleen maar een vriendelijk verzoek.

Hierover volgde een zeer geanimeerde gedachtenwisseling cn al zijn er nog wel enkele bezwaren, vooral plaatselijk, dit plan wordt aangenomen.

Door een klein stukje in „Daniël" zal de lezers en lezeressen worden bekend gemaakt, dat de agenten er toe gerechtigd zijn, dit vriendelijk verzoek aan de abonnees te doen bij het aanbieden der kwitanties.

Nadat nog enkele ondergeschikte punten zijn besproken, wordt deze vergadering, die door een 50 bibl. en agenten werd bezocht door Ds. de Blois met dankgebed besloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.