+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

Doven-Contact

Uitgave Aktie Dovenzorg der Gereformeerde Gemeenten. Redaktie: P. Wagenaar, Het kleine Loo 287, Den Haag.

Ter recensie werd mij toegezonden het no. van december 1970. Het bevat een meditatie over Psalm 118:26a van Ds. D. Hakkenberg, de geestelijke verzorger, een opgave van te houden dovendiensten — 2 in elke maand — een verslag van de dovendienst te Gouda op 25 april 1970 door Ds. R. Boogaard, die preekte over Markus 9 : 19c, verder een verantwoording van bijdragen, kollekten en giften, allerlei mededelingen, een foto-reportage van de Biesbosch en het Land van Heusden en Aliena en dan nog een en ander, o.a. een verhaal over een kerstdag in Afrika.

Met belangstelling heb ik van dit blad kennis genomen. Het ziet er zeer verzorgd uit en de inhoud is degelijk, zoals we daar gewoon zijn.

In een bijgevoegde folder staat o.a. het volgende: Tot in 1961 werd er van de Gereformeerde Gemeente weinig of niets gedaan voor de doven. Toen is er op initiatief van de heer P. Wagenaar uit Den Haag en enkele andere dove mensen begonnen met dit zo noodzakelijke werk. In de aanvang betrof dit verspreiding van predikaties en lektuur. Hierna werd de Aktie Dovenzorg bij het deputaatschap van de Evangel isatie ondergebracht, hetgeen een grote stimulans was voor alien die dit werk op zich hadden genomen. Gelukkig begonnen de gemeenten dit werk financieel te steunen en kwamen er, dank zij vele scriba’s, meer gegevens binnen van de dove leden onzer gemeenten, waardoor het werk steeds meer werd uitgebreid. Thans worden op tal van plaatsen regelmatig dovendiensten gehouden. In deze diensten, die zoveel mogelijk tweemaal per maand plaatsvinden, komen naast doven van de Gereformeerde Gemeente ook mensen van andere kerkgenootschappen, zoals Hervormden, Chr. Gereformeerden etc. Deze diensten zijn uiteraard aangepast aan de dove „hoorders”. Voor een predikant is het inspannend werk om voor hen te spreken, want hij moet duidelijk en verstaanbaar zijn, d.w.z. de woorden moeten van zijn mond gelezen worden en hij moet iets langzamer spreken dan normaal. Omdat het voor de „hoorders” eveneens vermoeiend is, duren deze diensten meestal een uur. We mogen wel schrijven, dat deze diensten door de doven zeer gewaardeerd worden.

We kunnen dit werk van harte aanbevelen. Het blad Doven-Contact verschijnt tweemaandelijks en kost f 6,— per jaar.

N.B. Later ontvingen we nog enkele nummers van Doven-contact, die dezelfde geest ademen. En eveneens enkele bijvoegsels van dat blad, catechisatielessen, bestemd voor de kinderen. Ze maken een goede indruk. Ze zijn gegeven op beschrijvende of vertellende wijze. Er volgen na elke les vele vragen ter beantwoording.

Ultra-gerejormeerd en vrijzinnig febr/mrt no. van Wapenveld

Wapenveld is het maandblad uitgaande van de reunitas reformata quia reformanda, Reunistenvereniging van de Civitas Studiosorum in fundamento Reformato.

De redactie-secretaris zond het gecombineerde februari/ maart no. ter recensie. Mocht dat niet op korte termijn of in het geheel niet kunnen geschieden dan wilde men graag een persbericht zien opgenomen, dat daartoe al gereed was gemaakt. Het is niet mogelijk op stel en sprong een recensie te schrijven. Dat zou te kort doen aan de schrijver. Vluchtige kennisneming van het artikel laat wel zien, dat Prof. Van Ruler belangrijke dingen naar voren brengt. Als we dit zeggen betekent dat niet, dat we het met al de opvattingen van de schrijver eens zijn. Nog altijd menen we dat de rechtervleugel van het gereformeerd protestantisme het meest in overeenstemming is met Gods Woord. Al willen wij gaarne erkennen, dat we ook hier te maken hebben met mensen, die gemakkelijk hier of daar tot verkeerde opvattingen komen. Maar dat ligt dan niet aan de beginselen.

Aan het persbericht ontlenen we nog, dat Prof. Van Ruler, die inmiddels in december j.l. overleden is, in het kader van een voordracht de opmerking plaatste, dat "in de rechtervleugel van het gereformeerd protestantisme ketterijen verkondigd worden, waarmee vergeleken die van de vrijzinnigheid kinderspel zijn”. Een verzoek van de redactie van Wapenveld deze stelling nader toe te lichten, heeft geresulteerd in een lijvig artikel, dat Prof. Van Ruler kort voor zijn overlijden heeft voltooid. Behalve dit artikel bevat het nummer een drietal korte readies van Ds. S. Gerssen, Prof. dr. G. Th. Rothuizen en Prof. dr. W. H. Velema en onder het hoofd "Sta op tot de vreugde”, een selectie uit Van Ruler’s befaamde uitspraken.

Het nummer, dat 48 pagina’s telt, is te verkrijgen door storting van f 3,75 op postrekening 266906 t.n.v. Administrateur Wapenveld te Delft.


Ds. S. van Dorp: Het heil des Heeren
N.V. Uitgeverij De Banier Utrecht

Dit boek bevat 34 verhandelingen over de psalmen 23 en 130. Ds. W. L. Tukker schrijft in een Woord vooraf o.a. het volgende: "Dat na de dood van Ds. Van Dorp nog boek na boek uitkwam, mag wel een bijzonderheid heten. Hier lag nog voor de pers gereed een brede verhandeling van de Psalmen 23 en 130. Zij zijn zo bekend en bemind bij het volk Gods, en dat wel bijzonder omdat zij zo geheel liggen in de bevinding des geloofs. Deze verhandelingen verschijnen onder de titel: "Het heil des HEEREN". De rechte bevinding geloofsbevindinjj dus -richt zich altijd op het voorwerp des geloofs: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Wie Hij is, wat Hij is, wat Hij doet voor een zondaar, wat Hij doet aan een zondaar, dat is dus wat wij de ervaring, de bevinding der heiligen plegen te noemen. Als een zoon uit het land van Ledeboer en uit de kringen van Ledeboer voortgekomen, wist Ds. S. van Dorp uitnemend de bevinding des geloofs, aan de Schrift ontleend, te vertolken.”

Een hartelijke aanbeveling is op zijn plaats. De inhoud van dit werk is in de rechte zin van het woord stichtelijk, opbouwend. Ds. Van Dorp schreef naar Gods Woord en hij brengt naar voren de praktijk van het geestelijke leven. Hij waarschuwt ernstig tegen gevaren. Hij is nodigend en onderwijzend. Kortom: dit boek bevat veel goeds. We hebben hier goede lektuur voor jong en oud.

Het werk telt 252 biz., is keurig uitgegeven en kost gebonden f 11,50.


Vertellingen uit het grote boek
N.V. Uitgeverij De Banier Utrecht


Op de titel-pagina lezen we nog: Bijbelvertellingen voor onze kinderen voor alle dagen van het jaar, verzameld onder redaktie van uitgeverij „De Banier”.

Voor elke dag is er een vertelling. Er zijn er in totaal 366. De eerste gaat over: Gods Schepping, de laatste over: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zijn 224 vertellingen uit het oude en 142 uit het nieuwe testament.

We hebben vele van deze vertellingen gelezen en werden telkens getroffen door de eenvoudige wijze waarop verteld wordt. Kinderen moeten daar wel naar luisteren. De inhoud is, voorzover we hebben kunnen nagaan, in overeenstemming met de Heilige Schrift. We kunnen wel opmerkingen maken. B.v. op biz. 33 lezen we: onderweg keken de broers eens in hun zakken. In Gennesis 42 staat het anders. Op biz. 66 wordt gezegd, dat Jozua en Kaleb de enigen waren, die de tocht door de Schelfzee hadden meegemaakt. Dat is niet juist. Zo kunnen we meer opmerkingen maken. We willen daarmee niets afdoen van de waarde van dit boek. Laten ouders het voor hun kinderen aanschaffen en er elke dag uit voorlezen. De Heere moge er Zijn zegen aan willen verbinden.

De Banier zorgde voor een keurige gebonden uitgave. Het boek is van royaal formaat en kost f 29,75.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.